Dnes
Teplota: 15.9 °C

Čtvtek, 15.7.2010Územní plán Náchod

Územní plán NáchodMěstský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel pro Město Náchod, připravuje pořízení nového územního plánu Náchod v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu.
Územní plán stanoví zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot území v obci - vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod.
Územní plán je závazný pro rozhodování v území - zejména pro vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povoleních a dalších rozhodnutí. Územní plán řeší využití území (tj. určení jakým způsobem bude území využito, pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci) a zásady jeho uspořádání, usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.
Způsob využití území obsažený v územním plánu ovlivňuje cenu pozemků.
Záměr výstavby nebo změny stavby, kterou občan zamýšlí provést, musí být v souladu s platným územním plánem.
Je v zájmu občanů, aby znali územní plán v místě bydliště a v místě vlastněných pozemků a staveb a jako občané se zajímali o záměry v něm navrhované.
Městský úřad Náchod, odbor výstavby územního plánování, upozorňuje občany a vlastníky nemovitostí, že mohou podat a uplatnit své požadavky písemnou formou již při přípravných pracích k pořízení nového územního plánu Náchod a to v termínu do 30. září 2010.


-Formulář žádosti na změnu (úpravu) územního plánu

 

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /