Dnes
Teplota: 7,7 °C

Povinné informace dle zákona 106/1999 sb.

1. Název

Úplný název povinného subjektu.

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Organizační struktura (pdf/154 kB)

- Organizace zřízené městem
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu.

   4.1 Kontaktní poštovní adresa

Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.

   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

   4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

   4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

   4.5 Čísla faxu

Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

   4.6 Adresa internetové stránky

   www.mestonachod.cz
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.

   4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.

   4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.

5. Případné platby lze poukázat

KB Náchod, číslo účtu: 190000222551/0100
(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)

- Odpady
KB Náchod, číslo účtu: 19337551/0100 variabilní symbol - rodné číslo poplatníka - (na každého poplatníka platbu zvlášť), jako specifický symbol - číslo bytu (čp. domu).

- Platby dle smluv
nutné respektovat čísla účtů uvedená ve smlouvě.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

6. IČ

IČO: 00272868
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)

7. DIČ

DIČ: CZ00272868
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)

8. Dokumenty

   8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

   8.2 Rozpočet


Rozpočet 2017

   - Rozpočet 2016 (pdf/1,2 MB)   Přílohy rozpočtu 2016 (zip/44 MB)   
   - Rozpočet 2015 (pdf/780 kB)   Přílohy rozpočtu 2015 (zip/7 MB)   
   - Rozpočet 2014 (pdf/199 kB)   Přílohy rozpočtu 2014 (zip/21 MB)   
   - Rozpočet 2013 (pdf/438 kB)
   - Rozpočet 2012 (pdf/242 kB)
   - Rozpočet 2011 (pdf/215 kB)
   - Rozpočet 2010 (pdf/455 kB)
   - Rozpočet 2009 (pdf/204 kB)
   - Rozpočet 2008 (pdf/240 kB)
   - Rozpočet 2007 (pdf/324 kB)
   - Rozpočet 2006 (pdf/208 kB)
   - Rozpočet 2005 (pdf/164 kB)
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

   Závěrečný účet 2015

   - Závěrečný účet 2015(zip/44 MB)

   Závěrečný účet 2014

   - Závěrečný účet 2014(zip/43 MB)

   Závěrečný účet 2013

   - Závěrečný účet 2013(zip/42 MB)

   Závěrečný účet 2012

   - Závěrečný účet 2012 (zip/15 MB)9. Žádosti o informace

   -Žádosti o informace; příjem žádostí a dalších podání
   -Formulář - žádost o poskytnutí informací (rtf/9kB)
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

   -Žádosti o informace; příjem žádostí a dalších podání
   -Formulář - žádost o poskytnutí informací
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11. Opravné prostředky

   -Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

14. Předpisy

   14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

   14.2 Vydané právní předpisy

   - Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

15. Úhrady za poskytování informací

   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smlouvy

   16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

   16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle §18 zákona (od roku 2000).

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.

- Zobrazit poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.