Dnes
Teplota: 19.5 °C

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(GDPR)

Město Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868,
ID datové schránky: gmtbqhx, elektronická adresa podatelny:

podatelna@mestonachod.cz, zastoupené starostou Janem Birke,

je orgánem veřejné moci a je správcem a zpracovatelem osobních údajů fyzických osob. Fyzická osoba je v GDPR a níže v tomto textu označena jako subjekt údajů.

S dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se může subjekt údajů obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů města Náchoda. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla určena zaměstnankyně města Náchoda

Ing. Eva Bauerová, tel. 491 405 419, e-mail: podatelna@mestonachod.cz,

případně přímo e.bauerova@mestonachod.cz.

Proč město Náchod zpracovává osobní údaje a podle čeho?

Město Náchod jako územní samosprávný celek a obec s rozšířenou působností zpracovává osobní údaje pro výkon veřejné moci, pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu, pro splnění právních povinností, dále pro splnění smluv se subjekty údajů. V malé míře zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů města (např. databáze potenciálních dodavatelů služeb) a na základě souhlasu subjektu údajů. Souhlas musí být udělen svobodně, ke konkrétnímu účelu a na určitou dobu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Použitelný vzor souhlasu je uveden v závěru této informace.

Osobní údaje zpracovávají jednotlivé odbory Městského úřadu Náchod, Městská policie Náchod, členové Zastupitelstva města Náchoda (ZM) a Rady města Náchoda (RM), výbory ZM a komise RM.

Odbory Městského úřadu Náchod zpracovávají osobní údaje za účelem a dle právních titulů, které jsou vyjádřeny v rozsahu hlavních působností odborů zde:

http://www.mestonachod.cz/urad/pz-info/

Městská policie Náchod zpracovává osobní údaje za účelem a dle právních titulů, které jsou uvedeny zde: http://www.mestonachod.cz/mestska-policie/

Členové ZM a RM, členové výborů ZM a komisí RM se při výkonu svých funkcí, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, řídí především zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Kdo jsou příjemci osobních údajů?

Příjemci osobních údajů, které město zpracovává, jsou stanoveni ve zvláštních právních předpisech. Jsou to především ústřední správní úřady (např. Ministerstvo vnitra pro celostátní evidenci obyvatel, matriční záležitosti, cestovní doklady, Ministerstvo dopravy pro evidenci řidičských oprávnění, Ministerstvo spravedlnosti pro účely výpisu z rejstříku trestů, Ministerstvo průmyslu a obchodu pro živnostenský rejstřík). Dalšími zákonnými příjemci mohou být Policie ČR, soudy, veřejný ochránce práv, vše v rozsahu potřebném k jejich působnosti.

Dalšími příjemci nezbytných osobních údajů jsou subjekty, které pro město zajišťují některé činnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi městem a fyzickými osobami: je to společnost zajišťující správu městských nemovitostí, společnost provozující pro město službu taxi pro seniory, společnosti prodávající různé vstupenky, které si fyzická osoba u města rezervuje, apod.

Jak dlouho město osobní údaje ukládá? Podle jakých kritérií?

Osobní údaje město ukládá po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu nezbytnou dle charakteru zpracování. Skartační lhůty jsou stanoveny ve vnitřním předpisu města Náchoda - ve spisovém řádu, jehož součástí je skartační plán.

Jaká práva má subjekt údajů?

Subjekt údajů má právo:

  • - požadovat od správce přístup ke svýmosobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenesení údajů kjinému správci,
  • - pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, odvolat kdykoli souhlas,
  • - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobněji viz https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Proč jsou osobní údaje požadovány? Co se stane, neposkytne-li subjekt údajů potřebné osobní údaje?

Požadavek města poskytnout osobní údaje je založen zvláštními právními předpisy, subjekt údajů je povinen poskytnout je ve stanoveném rozsahu. Pokud nejsou osobní údaje poskytnuty, nemůže být v některých případech zákonná záležitost ze strany města řádně vyřízena.

Požadavek města poskytnout osobní údaje může být založen smluvně, nebo pro potřebu uvést osobní údaje do smlouvy. Pokud subjekt údajů údaje neposkytne, příslušná smlouva nemůže být uzavřena.

Použitelný vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Určeno městu Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

IČO: 00272868

Já, níže podepsaný/podepsaná .......................... prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s informacemi o zpracování osobních údajů, které zpracovává město Náchod, včetně možnosti kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů.

Na základě toho souhlasím s tím, aby město Náchod zpracovávalo mé osobní údaje v rozsahu: (uvést konkrétně) ...........................................................................................

za účelem (uvést konkrétně) ...............................po dobu (uvést konkrétní dobu nebo uvést na dobu neurčitou ) ........................

Souhlasím zároveň, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům (uvést jen v případě potřeby, podle účelu zpracování osobních údajů).

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.

V .................. dne ...........................

........................................

(podpis)

__________________________________________________________________________

Použitelný vzor souhlasu uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů do budoucna

Určeno městu Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

IČO: 00272868

Já, níže podepsaný/podepsaná ........................... prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s informacemi o zpracování osobních údajů, které zpracovává město Náchod, konkrétně s tím, že ke zpracování mých níže uvedených osobních údajů bude docházet za účelem případné budoucí nabídky zaměstnání u zaměstnavatele města Náchod. Byl/byla jsem poučen/poučena i o tom, že udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Na základě toho souhlasím, aby město Náchod zpracovávalo moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a další osobní údaje, které obsahuje moje písemná přihláška k výběrovému řízení vyhlášenému městem Náchod dne...............na funkci........................................, dále můj profesní životopis, který jsem k písemné přihlášce připojil/připojila.

Tento souhlas uděluji městu Náchod za účelem mého případného oslovení s nabídkou zaměstnání do budoucna, na dobu ..........let (nebo uvést na dobu neurčitou).

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.

V .................. dne ...........................

........................................

(podpis)

__________________________________________________________________________