Dnes
Teplota: 6.1 °C

Oznámení o porušení práva EU

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

zveřejněné v souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), která je od 17.12.2021 přímo účinná, neboť v České republice nebyl k tomuto datu vydán zákon předpokládaný čl. 26 Směrnice EU.

Město Náchod (dále jen povinný subjekt) je v souladu s čl. 8 Směrnice EU povinno zavést interní kanály pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že vydal svůj vnitřní předpis, kterým kompletně upravil implementaci problematiky whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU.

V souladu s požadavky Směrnice EU má povinný subjekt zaveden vnitřní oznamovací systém (dále také jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt, společnost CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamovatele a třetích osob a k ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (dle Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě) nebo ústně - osobně (v přiměřené lhůtě) nebo i telefonicky.

K příjmu a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti, vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému" povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (ve lhůtách stanovených Směrnicí EU). Všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M., e-mail: oznamfosy@gmail.com

tel.: +420 605 754 793, Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp.

V případě písemných podání je nutné písemnost označit: „OZNÁMENÍ - Pouze k rukám příslušné osoby".


Chci podat oznámení přes FOSY