Dnes
Teplota: 24.1 °C

Středa, 22.03.2017Výzva k podání podnětů do změny č. 1 územního plánu Města Náchod

Výzva k podání podnětů do změny č. 1 územního plánu Města Náchod


 Zastupitelstvo města Náchoda na svém šestnáctém zasedání 12. 12. 2016 projednalo pořízení první změny územního plánu, která zahrnuje řadu změn z podnětu města, občanů a oprávněných investorů.

V červnu 2016 při schvalování a vydání nového územního plánu města Náchod, byl předpokládán vstřícný přístup při řešení změn funkčního využití u pozemků, které se s ohledem na průběh procesu a délku schvalování územního plánu nepodařilo zapracovat do návrhu nově vydaného územního plánu.

Změna územního plánu primárně souvisí s požadavky na změnu využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Na základě § 44 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, zastupitelstvo města rozhodne o pořízení změn územního plánu, a to na základě vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana města, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města, nebo na návrh oprávněného investora.

Aby byl proces maximálně přínosný, a hospodárný, vyzýváme k podávání návrhů a podnětů na změnu využití území, které budou sloužit jako podklad zadání pro pořizovanou změnu územního plánu. V této souvislosti také upozorňujeme, že podání návrhu nezakládá právní nárok na zahrnutí požadavku do změny ÚP. Pořizovatel po obdržení žádostí zpracuje návrh zadání změny ÚP. Po schválení zadání změny zastupitelstvem města zajistí její zpracování dle stavebního zákona.

Formulář žádosti o změnu územního plánu je dostupný v elektronické podobě na stránkách městského úřadu https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/formular.asp?id=215 nebo v tištěné podobě na odboru výstavby a územního plánování, budova MěÚ, Palachova 1303, Náchod.

Případné zájemce o změnu územního plánu žádáme, aby své podněty a návrhy doručili na odbor výstavby a územního plánování či podatelnu Městského úřadu Náchod nejpozději do 31. 3. 2017.

Ing. Čtvrtečka Jan, místostarosta


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /