Dnes
Teplota: 25.0 °C

Úterý, 19.07.2016Nový územním plán Náchod již platný

Nový územním plán Náchod již platný


 logo

 

Dne 26.4.2010 Zastupitelstvo města Náchod schválilo pořízení Územního plánu Náchod a následně dne 11.11.2013 zadání územního plánu Náchod. 

 

Pořizovatelem "nového" územního plánu Náchod byl Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, který projednal návrh Územního plánu Náchod podle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů (podrobný popis postupu pořízení ÚP Náchod je uveden v kapitole a1) textové části odůvodnění Územního plánu Náchod).

Zpracovatelem "nového" územního plánu Náchod byl: REGIO projektový ateliér s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové.

Územní plán Náchod byl vydán usnesením zastupitelstva města č. III/a dne 20.6.2016, formou opatření obecné povahy č. 1/2016. Územní plán Náchod nabyl účinnosti 7.7.2016.

Územní plán Náchod zahrnuje tato katastrální území:
Náchod, Staré Město nad Metují, Bražec, Běloves, Babí u Náchoda, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda, Jizbice u Náchoda, Dobrošov.

Dokumentace Územního plánu Náchod obsahuje:

  • - Textovou část
  • - Grafickou část   

                                       1 Výkres základního členění území                  

                                       2 Hlavní výkres A, B

                                       3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

                                       4 Výkres pořadí změn v území (etapizace)

 

Odůvodnění územního plánu:

  • - Textovou část
  • - Grafickou část 

                                     1 Koordinační výkres  A, B                               

                                     2 Výkres širších vztahů

                                     3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

                                     4 Výkres záplavového území

                                     5 Výkres dopravní a technické infrastruktury A, B 

 

Součástí odůvodnění územního plánu Náchod je Rozhodnutí o námitkách a Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.

 

  Elektronická podoba územního plánu Náchod, vč. příloh je k nahlédnutí na  http://www.mestonachod.cz/mesto/uzemni-plan/. Tištěná podoba územního plánu Náchod je k nahlédnutí na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování (stavební úřad, úřad územního plánování) a dále na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 

 

Vydáním a nabytím účinnosti Územního plánu Náchod se ruší Územní plán sídelního útvaru Náchod včetně všech vydaných změn.

 

Projekt "Zpracování územního plánu Náchod", registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001228 se uchází o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


logo logo

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /