Dnes
Teplota: 17.0 °C

Územní studie

Územní studie (dále ÚS) je územně plánovacím podkladem, tj. slouží jako podklad k pořizování územně plánovacích dokumentací, jejich změně a pro rozhodování v území.

ÚS navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území. například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studie nejsou jakožto územně plánovací podklady výslovně závazné, ale odchýlení od nich musí být podepřeno řádným odůvodněním, prokazujícím, že nové řešení je z pohledu cílů a úkolů územního plánování kvalitnější.

Problematiku územních studií řeší stavební zákon (č.183/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 25, § 30 a § 166 odst. 3