Dnes
Teplota: 23.4 °C

Územně analytické podklady Náchod

ÚAP patří mezi územně plánovací podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Jsou podkladem při pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací.


ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které nemají platný územní plán.


Pro správní území ORP Náchod pořizuje ÚAP
Úřad územního plánování, Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod,
tel.491 405 492, i.filipova@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č.500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Jsou souborem základních údajů o území ORP Náchod.

Územně analytická podklady - IV. úplná aktualizace 2016
Textová část
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (pdf / 10 MB)
Rozbor udržitelného rozvoje území (pdf / 10 MB)
Karty obcí (zip / 10 MB)

Výkresy
Výkres limitů využití území (pdf / 10 MB)
Výkres hodnot území (pdf / 21 MB)
Výkres záměrů na provedení změn v území (pdf / 3,7 MB)
Výkres problémů k řešení v ÚPD (pdf / 24 MB)


Územně analytická podklady - III. úplné aktualizace 2014
Textová část
Rozbor udržitelného rozvoje území (pdf/7,7 MB)

Výkresy
Výkres hodnot území (png/2 MB)
Výkres limitů využití území (png/5 MB)
Výkres problémů k řešení v ÚPD(png/2 MB)
Výkres záměrů na provedení změn v území (png/2 MB)

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod. Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.