Dnes
Teplota: 20.7 °C

Středa, 17.1.2018Informace pro II. kolo volby prezidenta republiky

Informace  pro II. kolo volby prezidenta republiky


Druhé kolo volby prezidenta České republiky se bude konat na území České republiky ve dvou dnech, a to v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hod do 22:00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14:00 hodin. Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Volební místnosti jsou shodné jako i pro jiné druhy voleb a jejich seznam bude zveřejněn ve "Volebním oznámení" starostou města nejpozději v pátek 19. ledna 2018. Toto oznámení bude vyvěšeno na webových stránkách města, na úřední desce Městského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátových plochách na území města Náchod.

Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi prokázat svou totožnost, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe potřebné doklady, aby Vám bylo volební komisí umožněno volit.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky - šedá obálka označená úředním razítkem obce - jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Lístek se již nijak neupravuje.

V případě zdravotní indispozice či jiných vážných rodinných důvodů je možné požádat volební komisi o to, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. Na webových stránkách města Náchod je k tomuto účelu zveřejněn seznam telefonních kontaktů do jednotlivých volebních místností. V tomto případě pak komise vyšle své dva členy k voliči s přenosnou volební schránkou.

 

Hlasovací lístky pro II. kolo voliči obdrží již přímo ve volebních místnostech.

Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Pokud by se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem hlasů postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního místa do druhého kola.

 

Prezidentem republiky je pak zvolen ten kandidát, který ve druhém kole získal nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.

Voličský průkaz

Volič, který se v době volby nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti na území České republiky, případně v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.

O voličský průkaz je možné zažádat již nyní obecní úřad příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu. Žádost lze podat volnou formou nebo je možné využít připraveného vzoru žádosti o vydání voličského průkazu, který je k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Náchod v sekci VOLBY

Žádost lze podat

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem ( osvobozeno od poplatku)
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky občana
  • osobně na městském úřadu

Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději

19. ledna 2018. Osobně může volič požádat až do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

Žádost se podává na oddělení Evidence obyvatel v budově radnice Němcové 2020 (vedle polikliniky) v přízemí budovy - voliči s trvalým pobytem v Náchodě

Volby v nemocnici

Zákon o volbách prezidenta České republiky umožňuje volit i těm voličům, kteří jsou ve dnech voleb hospitalizováni v nemocnici, porodnici, ústavu soc. péče nebo jiném obdobném zdravotnickém zařízení a nemohou se tedy dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu.

Je k tomu ovšem zapotřebí splnění některé z podmínek stanovených zákonem.

Volič může hlasovat na základě zápisu do tzv. Zvláštního seznamu voličů.

Do tohoto seznamu voliče zapíše obecní úřad na základě údajů správy příslušného zdravotnického zařízení. Tyto údaje musí být obecnímu úřadu předány nejpozději 22. ledna 2018 pro 2. kolo. Proto volič, který bude v těchto dnech hospitalizován bude při nástupu správou nemocnice dotázán, zda se chce účastnit voleb prezidenta republiky ČR (případně doporučujeme sdělit svůj úmysl účastnit se voleb při nástupu do nemocnice ) a jeho údaje tak budou předány obecnímu úřadu k zapsání do zvláštního seznamu. Zároveň dojde k vyškrtnutí voliče z tzv. stálého seznamu voličů v místě jeho trvalého pobytu.Ve dnech voleb pak nemocnici navštíví členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a seznamem voličů, kteří projevili vůli hlasovat a jsou tedy zapsáni ve zvláštním seznamu.

Pokud případně dojde k propuštění voliče do domácí péče, může se volič dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu a bude mu též umožněno hlasování.

Volič může i v nemocnici hlasovat na voličský průkaz.

Pokud je termín Vaší hospitalizace plánovaný, a již nyní víte, že budete hospitalizováni ve dnech voleb 1. případně 2. kola volby prezidenta ČR, doporučujeme včas si pořídit voličský průkaz za podmínek popsaných výše. Při nástupu do nemocnice pak již pouze uvědomíte personál, že se chcete účastnit voleb na základě vydaného voličského průkazu. Správa nemocnice o tom opět uvědomí obecní úřad v místě nemocnice, který zařídí vše potřebné. Ve dnech voleb pak i za těmito voliči dorazí členové okrskové volební komise přímo do nemocnice a umožní jim hlasování.

Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najdete na webových stránkách Města Náchod pod odkazem - prezidentské volby, případně též na stránkách Ministerstva vnitra České republiky : www.mvcr.cz

Bc. Hana Horáková
vedoucí správního odboru

Další informace:


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /