Dnes
Teplota: 21.5 °C

Odbor správní- rozsah hlavních působností

Rozsah hlavních působností

a) oddělení matriky

- zajišťování matriční činnosti dle zákona 301/2000 Sb., o matrikách…
- agenda manželství + správní řízení k této agendě
- agenda narození
- sepisování souhlasných prohlášení o určení otcovství
- agenda úmrtí
- vydávání duplikátů matričních dokladů
- správní řízení ve věci povolení změny jména nebo příjmení
- vidimace a legalizace a vybírání poplatků za tuto činnost
- archivace knih vidimací a legalizací
- vyřizování žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně
- vyšší ověřování dokladů pro cizinu
- přidělování rodných čísel ( při narození, osvojení, změně pohlaví )
- vedení a aktualizace sbírky listin pro matriční úřady ve správním obvodu
- metodická a kontrolní činnost pro matriční úřady ve správním obvodu
- proškolování nových pracovníků k vidimaci a legalizaci
- přezkušování odborné způsobilosti k vidimaci a legalizaci
- předávání státního občanství ČR
- zadávání matričních událostí do ISEO
- zápis a změny údajů v základních registrech prostřednictvím agendového informačního systému


b) oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

- zajišťování ucelené agendy dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel …..
- zpracování rozhodnutí dle zákona č. 133/2000 Sb. § 12
- vedení evidence obyvatel
- měsíční aktualizace změn z centrálního IS
- vystavování průkazů pro důchodce na slevu vstupného do vybraných zařízení města
- práce se základními registry (ROB, RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
- vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů, zajištění voleb
- opravy údajů v ROB a RÚIAN v rámci pověřeného MěÚ Náchod
- poskytování informací o občanech pro odbory úřadu, pro orgány na základě zvláštních právních předpisů
- zajišťování ucelené agendy občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb.
- evidence ztrát OP a vybírání pokut dle zákona č. 328/1999 Sb. § 16a
- kontrola stálých seznamů dle evidence obyvatel, zajištění voleb
- skartace a archivace
- zajišťování ucelené agendy na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb.
- vystavování cestovních příloh v rámci malého pohraničního styku dle zákona č.187/1996 Sb.
- vystavování průkazů pro překračování státních hranic dle mezinárodních smluv
- vybírání pokut na úseku CD podle zákona č. 329/1999 Sb. § 34a


c) oddělení ochrany veřejného pořádku

- administrativní zajištění činnosti komise pro projednávání přestupků, vedení evidenci přestupků


d) oddělení přestupků

- zpracovávání každoročních statistických výkazů a rozborů za celý Městský úřad Náchod
- vyřizování přestupkové agendy I.st. pro město Náchod a pro obce spadající do jeho správního obvodu v rámci rozšířené působnosti - přestupky uvedené v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- vyřizování přestupkové agendy v I.st. v rámci náplně odboru - na úseku matrik, OP, CD
- vedení evidenci stížností a petic
- přijímání oznámení o shromážděních občanů, ve spolupráci s tajemníkem úřadu projednávání a rozhodování o přestupcích proti právu shromažďovacímu
- plnění oznamovací povinnosti k Policii ČR v oblasti st.správy na úseku zbraní a střeliva
- vyřizování přestupkové agendy I.st. pro město Náchod a pro obce spadající do jeho správního obvodu v rámci rozšířené působnosti - přestupky na úseku zbraní a střeliva dle ust. zákona 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu

e) oddělení hospodářské správy


1. na úseku podatelny a informačního centra a spisovny MÚ
- zajišťování obsluhy telefonní ústředny
- příjem a odesílání zásilek včetně datové schránky, rozdělení na jednotlivé odbory
- zajišťování výkonu spisové a archivní služby
- zpracovávání požadavků na vyřazení spisů podle skartačních lhůt a sestavování seznamů písemností navržených pro skartaci
- vedení evidence dokladů a písemností a jejich ukládání do spisoven městského úřadu
- zajištění metodické pomoci při nakládání s dokumenty a s vedením spisové služby v rámci celého Městského úřadu
- vedení agendy o ztrátách a nálezech na území města
- podávání informací občanům
- zajišťování služby městského rozhlasu
- přijímání došlé pošty, její rozdělení k vyřízení na jednotlivé odbory
- vyřizování žádostí o vydání výpisů z Czech POINT
- provádění vidimace a legalizace

2. na úseku správy a ochrany majetku
- dohled na využívání movitého majetku, zajišťování potřebných oprav
- připravování podklady pro inventarizaci movitého majetku
- zajišťování běžné údržby a úklidu budov úřadu
- zajišťování provozu a údržby chaty Zvonička, veřejných WC, městského rozhlasu

3. na úseku organizačním
- materiální a technické zabezpečení činnosti orgánů města, úřadu a Městské policie
- materiální a technické zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů, referenda a sčítací akce
- zajišťování úkolů registračního úřadu na úseku voleb pro město Náchod a pro obce spadající do jeho správního obvodu v rámci pověřeného úřadu
- zajišťování odběru odborného tisku pro úřad
- zajišťování provozu vozidel úřadu, jejich údržbu a ekonomické využití

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 19.