Dnes
Teplota: 20.7 °C

Postupy při podávání žádostí

Oddělení evidence obyvatel, OP,CD
pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020
informace na tel. číslech:
CD 491405151, 491405194
OP 491405159, 491405160
EO 491405161

Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá se fotografie.

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Občanský průkaz lze vlastnit již od narození (platnost OP je 5 let). Pokud je občanský průkaz vydán v den patnáctých narozenin a později, platnost občanského průkazu je již 10 let.

O vydání občanského průkazu žádá občan osobně (z důvodu pořízení fotografie přímo v kabince). Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně, za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce.

O vydání občanského průkazu lze požádat zdarma, 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu.

Pokud o vydání občanského průkazu požádá občan, který dovršil sedmdesát let věku, bude mu vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let.

Předkládané doklady k žádosti - v 15 letech a starší

 • občan prokáže svoji totožnost platným OP (nebo dokladem, který je veřejnou listinou, např. rodným listem, cestovním pasem, řidičským průkazem - nebo jiným hodnověrným způsobem)
 • doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné kodstranění zjištěných rozporů (rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu svyznačenou právní mocí, potvrzení o změně místa trvalého pobytu
 • k žádosti o vydání OP po návratu zciziny, nebo po nabytí státního občanství je občan povinen předložit i doklad osvědčující státní občanství ČR.
 • všechny doklady musí být předloženy voriginále nebo úředně ověřené kopii

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený OP

 • občan prokáže svoji totožnost ( dokladem, který je veřejnou listinou - cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list - nebo jiným hodnověrným způsobem)
 • správní poplatek 200,- Kč

K vydání prvního občanského průkazu - občanu mladšímu 15 let se předkládá

doklad totožnosti zákonného zástupce

 • rodný list nebo cestovní pas občana, jemuž má být doklad vydán
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné kodstranění případných rozporů zjištěných při zpracování žádosti
 • doklad o státním občanství (osvědčení, cestovní pas) - vzniknou-li pochybnosti o tomto údaji
 • správní poplatek ve výši 100 ,- Kč

O vydání občanského průkazu žádá zákonný zástupce spolu s dítětem (přítomnost dítěte nutná k pořízení fotosnímku). Vyhotovený občanský průkaz rovněž přebírá zákonný zástupce (po prokázání totožnosti).

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Občan si zvolí, zda čip při převzetí aktivuje (lze aktivovat i později). Aktivace vyžaduje zadání identifikačního a deblokačního osobního kódu (4 až 10 číslic). S takto aktivovaným čipem v občanském průkazu lze po pořízení čtečky připojené k PC komunikovat s ostatními úřady (viz. Portál Občana - www.gov.cz

Občan může při podání žádosti o vydání OP zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu.

Občanské průkazy ve zkrácené lhůtě

O občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 24 hodin lze zažádat na kterémkoliv příslušném úřadě, nebo přímo na Ministerstvu vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání"). Vyzvednutí takového občanského průkazu je vždy přímo na MV.

O občanský průkaz ve lhůtě do 5 pracovních dnů si lze zažádat na kterémkoliv příslušném úřadě nebo přímo na MV, a rovněž tak si lze OP převzít jak na MV tak na příslušném úřadě, kde se žádost pořizovala.

Výše správních poplatků:

- vydání OP do 30 dnů za ztrátu, odcizení, zničení, poškození atd. 200,- Kč
- vydání OP do 5 pracovních dnů - osoba starší 15 let 500,- Kč
  - osoba mladší 15 let 300,- Kč
- vydání OP do 24 hodin - osoba starší 15 let 1000,- Kč
  - osoba mladší 15 let 500,- Kč
- vydání OP na vlastní žádost občana 200,- Kč
- vydání OP bez trvalého pobytu na území ČR 200,- Kč
- vydání OP občanovi mladšímu 15 let 100,- Kč
- převzetí OP vydaného do 30 dnů na jiném úřadě než byla podána žádost  100,- Kč

Dosavadní občanské průkazy zůstávají platné do doby platnosti v nich uvedené.Cestovní doklady

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PRO ŽADATELE NAD 18 LET

Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje! Žadatel nepředkládá fotografii.

Žadatel je povinen předložit tyto doklady:

 1. občanský průkaz
 2. cestovní doklad (při nabrání žádosti o nový CP není podmínkou)
 3. správní poplatek ve výši 600,- Kč

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 10 let.


ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PRO ŽADATELE OD 15-18 LET

Žadatel předloží originál rodného listu a dostaví se společně se svým zákonným zástupcem, který se prokáže platným občanským průkazem.

Ostatní podmínky jsou stejné jako pro žadatele nad 18 let.


ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PRO ŽADATELE DO 15 LET

Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje! Žadatel nepředkládá fotografii.

Žádost podává zákonný zástupce společně s dítětem a je povinen předložit tyto doklady:

 1. občanský průkaz zákonného zástupce
 2. originál rodného listu dítěte
 3. prokázat občanství dítěte (občanským průkazem, cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)
 4. správní poplatek ve výši 100,- Kč

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 5 let.


ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PŘES ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY (ZÚ)

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 120-ti dnů.

O vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů (BLESK) na ZÚ nelze zažádat!!!

Pro získání přesných informací k podání žádosti o CP doporučujeme občanům kontaktovat jednotlivé ZÚ. Informace o jednotlivých ZÚ najdete na www.mzv.cz.


CESTOVNÍ PASY VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP")
 • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP")
 • u Ministerstva vnitra.

Převzetí cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání").

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.


Přehled správních poplatků za vydání cestovní pasu ve zkrácených lhůtách

- vydání CP do 24 hodin v prac. dnech    - občané starší 15 let    6.000,- Kč
   - občané mladší 15 let    2.000,- Kč
   
- vydání CP do 5 prac. dnů    - občané starší 15 let    3.000,- Kč
   - občané mladší 15 let    1.000,- Kč

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍ PŘÍLOHY (POUZE PRO DÍTĚ DO 15 LET) V RÁMCI MALÉHO POHRANIČNÍHO STYKU S POLSKOU REPUBLIKOU

Vyplňuje se žádost, žadatel předkládá 2 fotografie dítěte

Žádost podává zákonný zástupce dítěte (účast dítěte se nevyžaduje) a je povinen předložit tyto doklady:

 1. vyplnit žádost o vystavení cestovní přílohy (vzor žádosti)
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. originál rodného listu dítěte
 4. prokázat občanství dítěte (cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)
 5. 2 fotografie dítěte

Cestovní příloha se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 5 let (nejvýše však do 15 let věku dítěte).

 • Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu:


Doklady potřebné ke změně trvalého pobytu:
- platný OP - pokud občan nemá platný OP, je možné přihlásit na jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Pokud občan nepředloží OP, nevydá ohlašovna potvrzení o změně místa trvalého pobytu dle novely zákona 133/2000 Sb.
- doklad o užívání nemovitosti (např.: nájemní smlouva, nebo výpis z katastru nemovitostí, pokud jste majitelem nemovitosti apod.)
- k žádosti o změnu trvalého pobytu pro dítě mladší 15 let rodný list dítěte
- vzor - přihlašovací lístek k TP

Doklady potřebné k žádosti o zrušení trvalého pobytu:
- občanský průkaz
- písemná žádost o zrušení TP na každou osobu (i dítě) zvlášť
- poplatek za každou osobu ve výši 100,- Kč
- prokázání zániku užívacího práva (např. doklad o ukončení nájemní smlouvy, nebo doklad o nabytí nemovitosti apod.)
- prokázání neužívání nemovitosti osobami, kterým žádáte o zrušení trvalého pobytu (např. prohlášením svědka, nebo prohlášením správce budovy apod.)
- formulář - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- formulář - Prohlášení ke zrušení trvalého pobytu

Doklady potřebné k ukončení trvalého pobytu na území ČR:
- občanský průkaz
- písemná žádost o zrušení trvalého pobytu na území ČR buď osobně na ohlašovně, nebo na zastupitelském úřadě (zde je poplatek 300,-Kč), případně poštou písemně s úředně ověřeným podpisem
- zaplacení správního poplatku ve výši 100,- Kč za každou žádost
- k žádosti o ukončení TP pro dítě jeho rodný list (ověřenou kopii při písemném podání)

- formulář - Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Doklady potřebné k výpisu z informačního systému:
- občanský průkaz
- občan vyplní formulář (žádost o výpis z informačního systému EO), pouze osobně za sebe případně jako zákonný zástupce za dítě mladší 15 let, nebo osobu s omezenou způsobilostí soudem
- zaplacení správního poplatku 50,- Kč
- pokud žádám jako zákonný zástupce, tak rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu v jakém rozsahu došlo ke změně způsobilosti
- vzor - žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Doklady potřebné k žádosti o zavedení doručovací adresy:
- platný občanský průkaz
- přesná znalost zaváděné doručovací adresy (vč. městské části apod.)
- vzor - hlášení adresy pro doručování

Doklady potřebné k vydání průkazu na slevu pro důchodce města Náchod
- platný občanský průkaz - rozhodnutí o přiznání starobního důchodu - foto 1ks

Doklady potřebné k žádosti o zprostředkování kontaktu
- občan vyplní žádost (žádost o zprostředkování kontaktu) na ohlašovně nebo zašle vyplněnou s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. - platný občanský průkaz
- zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč
- vzor - žádost o zprostředkování kontaktu

Případné dotazy na evidenci obyvatel na tel: 491 405 162