Dnes
Teplota: 18.0 °C

Úterý, 15.12.2020PROGRAM na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2021

PROGRAM na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2021


Rada města Náchoda dne 14. prosince 2020 schválila Program na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 • na celoroční činnost v oblasti sociálních služeb

 • na náklady spojené s konkrétními projekty v oblasti sociálních služeb

  Důvody podpory stanoveného účelu:

 • podpora rozvoje sociálních služeb na území města Náchoda

  Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • 2.530 000,-- Kč

  Okruh způsobilých žadatelů:

 • nestátní neziskové organizace působící ve městě Náchod nebo poskytující sociální služby občanům s trv. pobytem v Náchodě

  Lhůta pro podání žádosti:

 • Od 15. ledna 2021 do 15. února 2021

  Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů

 • význam pro cílovou skupinu - 25 bodů

 • přínos pro město – 25 bodů

 • přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů

  Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 • březen 2021

  Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel vykonává činnost na území města Náchoda nebo poskytuje soc. služby pro občany s trv. pobytem v Náchodě

 • řádně vyplněná žádost včetně povinných příloh

 • bezdlužnost vůči městu Náchod a jím zřizovaným organizacím

 • žádost je třeba podat v listinné podobě, datovou schránkou nebo e-mailem v naskenované podobě s podpisem

 • na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel

 • v případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Náchod na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2020, bude objem navržených dotací procentuálně plošně krácen

  Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

  vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda http://mestonachod.cz/urad/formulare/formular.asp?id=306

  Adresa, kam je třeba podat žádost:

 • Město Náchod, odbor SV, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Mgr. Kateřina Tylšová

 • datová schránka: gmtbqhx

 • e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 • Kontaktní osoba:

 • Mgr. Kateřina Tylšová, Městský úřad Náchod, tel. 491 405 442, email: k.tylsova@mestonachod.cz

  Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 15. 12. 2020.

  Bc. Pavel Schuma

  vedoucí odboru SV


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /