Dnes
Teplota: 20.0 °C

Odbor sociálních věcí - rozsah hlavních působností

 • zajišťuje podklady pro krajský plán sociálních služeb
 • koordinuje poskytování sociálních služeb na území pověřeného obecního úřadu, vytváří a realizuje střednědobý plán sociálních služeb ve spolupráci s poskytovateli soc. služeb
 • zpracovává projekty, analýzy, statistiky se sociální problematikou
 • v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí
 • vykonává funkci zřizovatele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie a příspěvkových organizací v oblasti školství
 • zajišťuje agendu komise sociální a prevence kriminality
 • koordinuje, organizuje a kontroluje úklidové práce ve městě

a) oddělení sociálně-právní ochrany a prevence

 • poskytuje odborné sociální poradenství pro rodiče s dětmi, které jsou ohroženy rozvodem (rozchodem) rodičů, a to především v těchto oblastech:
  • legislativa
  • společné hledání možností řešení problému
  • uzavření dohody před soudním jednáním
  • kontakt na odborné poradenské služby
  • vedení rodičů ke smírnému řešení
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.
 • projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • provádí sociální šetření v rodinách nebo z důvodu vyhodnocování situace dítěte (zjištění, zda se jedná o dítě ohrožené dle § 6 zákona 359/1999 Sb., v platném znění)
 • pořádá případové konference v případě, že je v zájmu klienta řešit jeho situaci v rámci multidisciplinárního týmu (např. před uložením výchovného opatření)
 • na žádost škol a školských zařízení se účastní výchovných komisí
 • na žádost soudu provádí pohovor s dítětem ke zjištění názoru dítěte
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu, přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy
 • ukládá rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc dle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., a to ve správním řízení za přítomnosti klíčového pracovníkaa nadřízeného pracovníka
 • ukládá výchovná opatření dle § 13 zákona č. 359/1999 Sb. (napomenutí, dohled, omezení, povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, mediaci nebo terapii)
 • OSPOD spolupracuje se školami, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb a služeb odborné poradenské pomoci, úřady práce a dalšími subjekty
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let
 • navštěvuje pravidelně děti umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy, spolupracuje s rodiči na odstranění příčin pro nařízení ústavní výchovy, usiluje o takové uspořádání náhradní péče, které umožní zachování sourozeneckých vazeb
 • na žádost soudu vykonává dohled a podává zprávy o průběhu výchovného opatření
 • navštěvuje děti v zařízení pro výkon trestního opatření odnětí svobody a vazby a jejich rodiče
 • spolupracuje s Probační a mediační službou, krajskou pobočkou ÚP
 • poskytuje pomoc dětem po návratu z ústavní výchovy, z výkonu trestu odnětí svobody při jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí
 • systematicky se věnuje prevenci, vyhledává a monitoruje děti ohrožené dle § 6 zákona 359/1999 Sb., v platném znění, koordinuje a účastní se preventivních aktivit v rámci svého správního obvodu (Tým pro mládež, komise sociálně-právní ochrany dětí, účast v preventivních programech na ZŠ, tábor pro děti ohrožené rizikových chováním, pravidelné setkávání multidisciplinárních týmů, osvětová činnost - besedy, přednášky, kulaté stoly)

Podává návrhy soudu ve věci:

 • rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte
 • na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, nebo pozastavení jejího výkonu
 • na nařízení ústavní výchovy
 • na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (prodloužení, zrušení)
 • na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení
 • na nařízení výchovného opatření podle § 13a (prodloužení, zrušení)
 • na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče
 • na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti
 • na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti
 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, poskytuje součinnost soudu ve věcech NRP, a to zejména tím, že poučí rodiče o důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě, vykonává na žádost soudu dohled nad úspěšností osvojení, sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby, navštěvuje rodinu, kde dítě žije
 • v případě nutnosti ochrany života a zdraví dítěte a zajištění uspokojování jeho základních potřeb podává návrh na předběžné opatření

Před podáním návrhu soudu OSPOD vyhodnocuje situaci dítěte, zpracovává individuální plán ochrany dítěte a v odůvodněných případech pořádá případovou konferenci pro řešení konkrétní situace dítěte a jeho rodiny.

O všech úkonech SPOD je vytvořen písemný záznam, a to jak v elektronické podobě (program SVI), tak v rámci spisové dokumentace Om/Nom.

Nahlížení do spisu je upraveno zákonem č. 359/199 Sb. v platném znění, § 55. O nahlížení do spisu rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí a školství.

Dále OSPOD:

 • poskytuje soudu součinnost při výkonu rozhodnutí
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka, může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině
 • vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce
 • sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízení pro výkon ústavní výchovy
 • navštěvuje dítě v těchto zařízeních a spolupracuje s jeho rodinou, vydává souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení
 • zřizuje zvláštní orgán obce - komisi pro sociálně-právní ochranu dětí

b) úsek sociální práce a služeb

 • zabezpečuje informační sociální servis
 • vydává speciální označení vozidel pro zdravotně postižené, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně (z. č. 361/2000 Sb.), dále vydává označení pro lékaře ve službě
 • zajišťuje pomoc marginálním skupinám obyvatel a občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc (výchovná, poradenská a psychoterapeutická péče, ubytování v sociálním zařízení, poskytování věcných a peněžitých dávek)
 • zajišťuje integraci osob s přiznaným postavením uprchlíka
 • spolupracuje s Úřadem práce, odborem státní sociální podpory, Okresní správou sociálního zabezpečení, Policií ČR, městskou policií a dalšími státními i nestátními subjekty
 • vykonává funkci opatrovníka u občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, vede pokladní hotovost pro hospodaření s finančními prostředky těchto občanů
 • vede agendu sociálních pohřbů
 • plní úkoly vyplývající z ustanovení § 91 odst. 6 zák. č. 108/2006 Sb. (smlouvy o poskytnutí sociálních služeb)

c) úsek zdravotnictví

 • vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s vyznačením pořadového čísla tiskopisu a kódu obecního úřadu obce s rozšířenou působností lékařům a zdravotnickým zařízením

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 28.