Dnes
Teplota: -0,6 °C

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Všeobecný přehled činnosti odboru kultury, sportu a cestovního ruchu:


- zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

- spolupracuje při zajišťování významných kulturních, sportovních a společenských událostí a zastupuje město v přípravných org. týmech takových akcí

- vyhlašuje a organizuje grantové soutěže na podporu sportovních aktivit

- vede přehled kulturník a sportovních organizací ve městě

- využívá informace o kulturním a společenském životě k propagaci města

- zajišťuje činnosti města a koordinuje součinnost akcí ve městě

- podporuje rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území města prostřednictvím finanční podpory určené na sportovní akce, sportovní činnost dětí a mládeže, vrcholový a výkonnostní sport a rozvoj a údržbu sportovišť, které nejsou v majetku města

- spravuje a metodicky řídí činnost Městské informačního centra včetně prodeje vstupenek na akce

- odpovídá za sestavení a plnění edičního plánu a plánu inzerce pro oblast cestovního ruchu

- zajišťuje účast města na výstavách a veletrzích cestovního ruchu

- vykonává činnosti související s účastí města ve sdruženích Kladské pomezí, Euroregion Glacensis, Sdružení lázeňských míst, MAS Stolové hory, spolupracuje s dalšími sdruženími cestovního ruchu

- zajišťuje agendu kronikářů města a městských částí

- vykonává zakladatelskou a zřizovatelskou funkci ke kulturním a sportovním institucím, zabezpečuje ekonomické a koncepční vazby na zřizovatele či zakladatele a analytickou činnost pro radu a zastupitelstvo města ve vztahu k organizacím: Sportovní zařízení města Náchoda, Beránek Náchod a. s., Kino Vesmír, Městská knihovna Náchod

- organizačně zabezpečuje činnost Kulturní komise, Tělovýchovné komise, Letopisecké a místopisné komise, Komise cestovního ruchu

- je spolupořadatelem festivalů Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova Náchod

- zajišťuje a pořádá kulturní a sportovní akce pořádané městem, příp. kde město je spolupořadatelem

- zajišťuje přípravu a distribuci propagačních materiálů města

- zajišťuje organizaci Ligy neregistrovaných hokejistů Náchod

- zajišťuje spolupráci s partnerskými městy (Klodzko, Kudowa Zdrój, Halberstadt, Bauska)

- zajišťuje agentu Partnerského výboru Warrington

- spravuje a řídí celoroční provoz zimního stadionu