Dnes
Teplota: 6.1 °C

Informace k volbám prezidenta republiky

Ilustrační obrázek

Dokumenty

Vážení občané

Volba prezidenta České republiky se bude konat na území České republiky ve dvou dnech, a to  v pátek 13.ledna 2023  od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 14.ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin. Případné druhé kolo se pak uskuteční opět ve dvou dnech, a to v pátek 27.ledna a v sobotu 28.ledna v totožných časech.

Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb tj. 14.ledna 2023 dosáhl věku 18 let, v případném druhém kole pak může volit i občan, který završil 18 let nejpozději  dne 28.ledna 2023, tedy druhý den druhého kola volby.

Volební místnosti jsou shodné jako i pro jiné druhy voleb a jejich seznam bude zveřejněn ve „Volebním oznámení" starostou města nejpozději ve čtvrtek 29. prosince 2022. Toto oznámení bude vyvěšeno na webových stránkách města, na úřední desce Městského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátových plochách na území města Náchod.

Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi prokázat svou totožnost a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe potřebné doklady, aby Vám bylo volební  komisí umožněno volit.

 

Voličský průkaz

Volič, který se v době volby nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti na území České republiky, případně v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.

O voličský průkaz je možné zažádat již nyní obecní úřad příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu. Žádost lze podat volnou formou nebo je možné využít připraveného vzoru žádosti o vydání voličského průkazu:

 • Volební průkaz - vzor žádosti
 •  

  Žádost lze podat

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně na městském úřadu

  K osobnímu převzetí voličského průkazu jinou osobou je nutná speciální plná moc  s úředně ověřeným podpisem voliče. (Plná moc)

  Pro první kolo voleb je možné osobní převzetí voličského průkazu do 11.1.2023 do 16 hodin.

  Pro druhé kolo volby je možné voličský průkaz převzít osobně nejpozději 25.1.2023 do 16 hodin.

  Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 6.ledna 2023. Osobně může volič požádat až do 11 ledna 2023 do 16 hodin.

  Je možné požádat o voličský průkaz pouze na první nebo na  druhé kolo nebo  na obě kola volby.

  Mezi prvním a druhým kolem lze  za stejných podmínek požádat o vydání voličského průkazu na druhé kolo volby a to v případě písemné či el. žádosti do 20.ledna2023 a osobně nejpozději 25.ledna 2023 do 16 hodin.

   

   

  Volby v nemocnici

  Zákon o volbách prezidenta České republiky umožňuje volit i těm voličům, kteří jsou ve dnech voleb hospitalizováni v nemocnici, porodnici, ústavu soc. péče nebo jiném obdobném zdravotnickém zařízení a nemohou se tedy dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu.

  Je k tomu ovšem zapotřebí splnění některé z  podmínek stanovených zákonem.

   

  Volič může hlasovat na základě zápisu do tzv. Zvláštního seznamu voličů.

  Do tohoto seznamu voliče zapíše obecní úřad na základě údajů správy příslušného zdravotnického zařízení. Tyto údaje musí být obecnímu úřadu předány nejpozději dne 9.ledna 2023 pro 1. kolo volby resp. 23.ledna 2023 pro 2.kolo. Proto volič, který bude v těchto dnech hospitalizován bude při nástupu správou nemocnice dotázán, zda se chce účastnit voleb prezidenta republiky ČR  (případně doporučujeme sdělit svůj úmysl účastnit se voleb při nástupu do nemocnice ) a jeho údaje tak budou předány obecnímu úřadu k zapsání do zvláštního seznamu. Zároveň dojde k vyškrtnutí voliče z tzv. stálého seznamu voličů v místě jeho  trvalého pobytu.Ve dnech voleb pak nemocnici navštíví členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a seznamem voličů, kteří projevili vůli hlasovat  a jsou tedy zapsáni ve zvláštním seznamu.

  Pokud případně dojde k propuštění voliče do domácí péče, může  se volič dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu a bude mu též umožněno hlasování.

   

  Volič může i v nemocnici hlasovat na voličský průkaz.

  Pokud je termín Vaší hospitalizace plánovaný, a již nyní víte, že budete hospitalizováni ve dnech voleb 1 případně 2.kola volby prezidenta ČR, doporučujeme včas si pořídit voličský průkaz za podmínek  popsaných výše. Při nástupu do nemocnice pak již pouze uvědomíte personál, že se chcete účastnit voleb na základě vydaného voličského průkazu. Správa nemocnice o tom opět uvědomí obecní úřad v místě nemocnice, který zařídí vše potřebné. Ve dnech voleb pak i za těmito voliči dorazí členové okrskové volební komise přímo do nemocnice a umožní jim hlasování.

   

   

  Podrobnosti k samotné volbě

  Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Voličům by měla být kompletní sada hlasovacích lístků dodána nejpozději do 10. ledna 2023 přímo na adresu jejich trvalého pobytu. V případě jejich poškození, ztráty či zjištění nekompletnosti je možné požádat přímo ve volební místnosti o vydání nové sady. Volič, který hlasuje na voličský průkaz  může též obdržet hlasovací lístky na požádání přímo ve volební místnosti.

  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky - šedá obálka označená úředním razítkem obce - jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Lístek se již nijak neupravuje.

  V případě zdravotní indispozice či jiných vážných rodinných důvodů je možné požádat volební komisi o to, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise  zřízena. Na webových  stránkách města Náchod bude k tomuto účelu zveřejněn v době voleb seznam telefonních kontaktů do jednotlivých volebních místností. V tomto případě pak komise vyšle své dva členy k voliči s přenosnou volební schránkou.

   

  Druhé kolo voleb

  Případné druhé kolo se koná ve dnech 27 a 28. ledna 2023. Hlasovací lístky voliči obdrží již přímo ve volebních místnostech.

  Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Pokud by se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem hlasů postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního místa do druhého kola.

  Prezidentem republiky je pak zvolen ten kandidát, který ve druhém kole získal nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.

   

  Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najdete na webových  stránkách Města Náchod pod odkazem - prezidentské volby, případně též  na stránkách  Ministerstva vnitra České republiky : www.mvcr.cz Zde najdete i aktuální seznam kandidátů, kteří kandidují na prezidenta republiky.

   

   

   

  Bc. Hana Horáková

  vedoucí správního odboru