Dnes
Teplota: -3.4 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2021 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Útvar/Odbor vykonávající kontrolu

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Kancelář tajemníka 2 právnické osoby Kontrolované obce plní úkoly uvedené v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací.
Interní audit 13 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření.
Odbor výstavby a územního plánování 2 fyzické osoby Byly zjištěny nedostatky podle stavebního zákona.
Odbor životního prostředí 42 fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby Devatenáct kontrol bez závad. U dvaceti tří kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř. sankce).
Odbor dopravy a silničního hospodářství 5 právnické osoby Nebyly zjištěny nedostatky.
Odbor obecní živnostenský úřad 42 podnikající fyzické osoby a právnické osoby Bylo zjištěno porušení zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění, např. § 17 a § 49.