Dnes
Teplota: 0.3 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2023

Dne 10. 1. 2023 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu sportovní činnosti pro rok 2023. Znění dotačních programů včetně formulářů žádostí, formulářů povinných příloh, popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat od 10. 2. do 13. 3. 2023 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.

V případě elektronického podání e-mailem musí být všechny dokumenty podepsány elektronickým podpisem. V případě fyzického podání musí být všechny dokumenty podepsány fyzickým podpisem statutárního zástupce žadatele.

Při vyplňování povinných příloh - formulářů „celoroční činnost mládeže, soutěže a soustředění" a „údržba, provoz a pronájem tělovýchovných zařízení" - dbejte přiložených pokynů k jejich vyplňování. V případě nesprávně vyplněných formulářů může být výše dotace zkrácena.

1) Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

POZOR ZMĚNA!

Pro letošní rok došlo ke zjednodušení dotačních programů v oblasti spolkové činnosti. Oba dříve vyhlašované dotační programy byly sloučeny do jednoho programu se zachováním celkové rozdělované částky, účelu dotace i mechanismu výpočtu dotace.

Zjednodušeno je i nakládání s obdrženou dotací. Nově obdrží žadatel souhrnně jednu finanční částku na celoroční činnost mládeže, údržbu vlastního tělovýchovného zařízení, úhradu energií i nájmů (oproti původnímu rozdělení na dvě finanční částky pro jednotlivé účely).

Spolky tak nyní podávají jednu žádost o dotaci a po schválení obdrží na základě jedné dotační smlouvy jednu souhrnnou finanční částku určenou na jakékoliv výdaje v rámci stanoveného účelu.

Jedinou výjimkou je situace, kdy bude žadatel žádat dotaci na investiční akce, v tomto případě musí být finanční částka v dotační smlouvě rozdělena zvlášť na investiční a neinvestiční dotaci. Rozdělení na investiční a neinvestiční projekty je třeba konzultovat s účetní(m) vašeho klubu. Za investice do sportovního zařízení se považují investice, které účetní jednotka podle § 28 zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví odepisuje v souladu s účetními metodami.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)

2) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku

Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)