Dnes
Teplota: 14.3 °C

Měření rychlosti vozidel

Ilustrační obrázek

V Náchodě bylo v rámci zklidnění dopravy na třech místech instalováno zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel. V ul. Českoskalická I/33 ve směru do Náchoda (zobrazit)  a v ul.Kostelecká I/14 ve směru do Náchoda (zobrazit) se měří okamžitá rychlost projíždějících vozidel. V Malém Poříčí v ul. Broumovská II/303 (zobrazit)  je instalováno úsekové měřením rychlosti. Na všech místech městská policie kontroluje dodržování rychlosti stanovenou obecnou právní úpravou na 50 Km/h.

Místa jsou určená Policií ČR v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění. Nejsou osazena svislým dopravním značením IP31a „Měření rychlosti" a IP 31b „Konec měření rychlosti", ale je zde instalováno zařízení SYDO Traffic ZEUS, které poskytne řidiči informaci o jeho rychlosti, případně zobrazí nápis ZPOMAL ve vzdálenosti 100 - 20 m a umožní mu reagovat snížením rychlosti. Pokud rychlost nesníží, na rychlost v místě povolenou, zařízení SYDO Traffic Velocity  vytvoří obrazový záznam a postoupí ho ke správnímu řízení.

Rychloměry, jako měřidla, jsou ověřeny Českým metrologickým institutem pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti. Ověřovací listy měřidel pro měření na ulici jsou:

Českoskalická směr centrum, Kostelecká směr centrum, Broumovská oba směry.

Dle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2

(tzn.  ...porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ......

..... porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku......

..... a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu)

b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a

c) porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je odeslána provozovateli vozidla „Výzva k uhrazení určené částky". Provozovatel vozidla  buď určenou finanční částku zaplatí, pak je věc ukončena a není bodově ohodnocena. Částka k zaplacení je postihem pro provozovatele vozidla, nejedná se tedy o trest za přestupek řidiče, ale o postih v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. Proto nejsou a ani nemůžou být zapisovány body do bodového hodnocení řidiče a tento přestupek se nezapisuje do žádné evidence. Nebo může provozovatel sdělit správnímu orgánu údaje o řidiči vozidla v době spáchání přestupku. Pokud osoba na základě poskytnutých údajů bude ztotožněna, je s ní zahájeno řízení o přestupku a řízení bude ukončeno uložením sankce za přestupek, který je bodově ohodnocen.

Formulář pro sdělení osoby řidiče

Pokud provozoval vozidla poskytne správnímu orgánu neúplné údaje o osobě řidiče, nebo sdělí, že vozidlo řídila osoba blízká či „vzdálená", nebo se určené osobě nepodaří doručovat, správní orgán věc odloží po 60 dnech a zahájí řízení o přestupku s provozovatelem vozidla.

Schéma procesního postupu

Dle ust. § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo

b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

S ohledem na často kladené dotazy ve věci smluvních vztahů mezi městem Náchodem a společností GEMOS Dopravní systémy, a. s., IČO 24132098 , dovolujeme si odkázat na texty smluv (objednávek), jak byly městem Náchodem, jakožto publikujícím subjektem, uveřejněny prostřednictvím registru smluv, viz odkaz na vyhledávací formulář: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.

Na telefonické dotazy tohoto druhu nebude odpovídáno!