Dnes
Teplota: 16.6 °C

Pondělí, 30.1.2017Nový projekt pro rozvoj místního partnerství v sociální oblasti

Nový projekt pro rozvoj místního partnerství v sociální oblasti


   

 Město Náchod uzavřelo koncem října 2016 s Královehradeckým krajem smlouvu o zajištění služby „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod".

 

Veškeré aktivity v rámci uvedeného projektu budou hrazeny prostřednictvím Královehradeckého kraje z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost v celkové výši 1,949 mil. Kč a musí být splněny do 31. 5. 2019.

 

V rámci smlouvy se Město zavázalo vytvořit nový plán sociálních služeb pro roky 2018 - 2020, v jehož analytické části budou vytvořeny tři pracovní skupiny (oblast služeb pro seniory, oblast sociální prevence a služeb pro rodiny a děti; oblast služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním), v níž budou zástupci poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb. Významnou úlohu budou hrát, v této části projektu, také setkání s veřejností zaměřená na potřeby zdravotně postižených dětí a dospívajících, a na seniory a osoby pečující o seniory. Poté bude třeba nastavit realizační fázi procesu plánování sociálních služeb a vytvoření hodnotící zprávy naplňování plánu sociálních služeb za rok 2018.

 

Další významnou činností projektu je zvýšení dostupnosti terénních služeb, a to především prostřednictvím zmapování situace v poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence ve venkovských územích správního obvodu obce s rozšířenou působností a mapování uživatelské poptávky po tísňové péči na území města Náchod ve spolupráci s Úřadem práce ČR, poskytovateli sociálních služeb a spolky sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením. Zjišťování proběhne v rámci krátké ankety. Poté dojde k přípravě strategie rozšíření terénních služeb (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče) do obcí ve správním obvodu. Strategie bude formulována ve spolupráci s poskytovateli a hlavními zadavateli v regionu.

 

Neméně důležitou aktivitou bude průzkum zájmu o bydlení pro seniory prostřednictvím realizace pěti fokusních skupin a zmapování využití seniorského bydlení v obcích s rozšířenou působností. V rámci činnosti dojde k popisu stavu využití seniorského bydlení v deseti obcích spadajících do území obce s rozšířenou působností na základě rozhovoru se zainteresovanou osobou v každé obci.

 

V závěru trvání projektu bude zajištěno vydání a distribuce informační brožury o veškerých sociálních službách, které jsou poskytovány na území obce s rozšířenou působností.

 

V souvislosti s plánovanými činnostmi projektu byla zároveň vytvořena nová pracovní pozice koordinátora plánování sociálních služeb.

 

Více informací o projektu je uvedeno na stránkách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz.

 

 

 

 

 

 


Loga Loga

Další zprávy /