Dnes
Teplota: 20,0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Redakce

Vydává : Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod.
Odpovědný redaktor:Bc. Nina Adlof
Redakční rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, Daniel Šárka a Ing. Jiří Polák.
Grafická úprava: Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239.
Náklad: 5000 ks
Registrace: MK ČR E 11975
Adresa časopisu : NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01,Náchod
Tel / fax: tel. 736 613 427
E-mail: zpravodaj@mestonachod.cz