Dnes
Teplota: -0,6 °C

Odbor dopravy a silničního hospodářství- rozsah hlavních působností

Rozsah hlavních působností

a) na úseku registru vozidel (zák. č.56/2001Sb.ve znění pozdějších předpisů)

- zajišťuje vedení registru vozidel
- umožní nahlédnutí, nebo poskytne výpis zapsaných údajů v registru pouze tomu, kdo prokáže právní zájem
- provádí registraci silničních vozidel:
- přidělí silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu registrační značku,
- zapíše do technického průkazu silničního motorového a přípojného vozidla údaje o vlastníkovi, resp.provozovateli vozidla
- vydá žadateli osvědčení o registraci a registrační značku,které opatří nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky a měření emisí
- provádí v případě požadavku zápis, resp.výmaz zástavního práva
- provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel
- rozhoduje o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru
- provádí dočasné vyřazení silničního vozidla z registru
- vydává rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla
- schvaluje přestavby vozidel vedených v registru vozidel
- rozhoduje o udělení a o odnětí oprávnění pro provozování stanice měření emisí
- vykonává státní odborný dozor nad činností stanic měření emisí,

b) na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (zák.č.247/2000Sb.ve znění pozdějších předpisů)

- vydává a odnímá registraci k provozování autoškoly
- schvaluje vozidla pro použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
- zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
- vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
- provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

c) na úseku provozu na pozemních komunikacích (zák.č.361/2000Sb.ve znění pozdějších předpisů)

- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
- nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
- nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty těchto průkazů
- vyměňuje řidičské průkazy vydané jiným státem
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
- projednává přestupky proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
- projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zák.č. 168/99 Sb.)
- provádí prevenci v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
- pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
- stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III.třídy a na místních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III.třídy a na místní komunikaci,

d) na úseku silničního hospodářství (zák.č.13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
- výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích ve správním obvodu uvedeném v čl. I odst. 2.2.písm. b tohoto řádu, které nejsou pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu
- výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, tj.:
- připojování pozemních komunikací,
- odstraňování vraků z místní komunikace,
- rozhodnutí o uzavírce a objížďce,
- vydávání povolení ke zvláštnímu užívání silnic II.a III.třídy a místních komunikací (nadměrné náklady,umisťování a provozování reklamních poutačů, umisťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálů na vozovce, umísťování inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, pořádání sportovních aj.akcí, pokud by jimi mohla být ohrožena plynulost a bezpečnost silničního provozu),
- rozhodování o umísťování, případně odstraňování pevných překážek na pozemních komunikacích
- zjišťování zdrojů ohrožování silnice a místní komunikace
- rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
- projednávání přestupků na dálnicích a na silnicích podle zák.č.13/1997Sb. a zák.č.200/1990Sb.( mj.neuhrazené poplatky za užití dálnic, nepovolené zvláštní užívání silnic II.a III.tř.a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, překročení při kontrolním vážení vozidla hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem,znečišťování, poškozování dopravních značek apod.),

e) na úseku dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou hromadnou dopravu (zák.č.111/1994Sb.ve znění pozdějších předpisů)

- případné provádění licenčního řízení pro městskou hromadnou dopravu
- případné schvalování jízdních řádů pro městskou hromadnou dopravu
- vydávání stanoviska pro rozhodování o koncesi pro provozování taxislužby v územním obvodu dopravního úřadu
- veškeré činnosti týkající se provozování taxislužby (předělování evidenčních čísel vozidlům taxislužby, vystavování průkazu způsobilosti řidiče taxislužby, kontrola činnosti apod.).
Zajišťuje agendu spojenou s vybíráním správních poplatků a pokut.

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti. Při své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 21.