Dnes
Teplota: 27.0 °C

Čtvtek, 23.03.2023 Upozornění vlastníkům lesa a osobám provádějícím lesní dopravu

 Upozornění vlastníkům lesa a osobám provádějícím lesní dopravu


Město Náchod upozorňuje vlastníky lesa, kteří zamýšlejí provést těžbu a vytěžené dřevo budou svážet po městských pozemcích (pozemních komunikacích), na povinnosti dle ustanovení § 34 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o znění některých zákonů (lesní zákon).Dle tohoto ustanovení musí být lesní doprava prováděna tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a ostatních pozemků.

Vlastník lesa nebo osoba, jež pro vlastníka zajišťuje lesní dopravu (dále jen „dopravce"), je v odůvodněných případech oprávněn na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu, ve vhodném termínu a za úhradu, užívat městské pozemky k lesní dopravě. Tím není dotčena jeho odpovědnost za způsobenou škodu. Dobu, rozsah a trvání užívání cizích pozemků k lesní dopravě a výši náhrady je povinen předem dohodnout s městem Náchod, odborem správy majetku (tel. 491 405 240, e-mail: podatelna@mestonachod.cz ). Pokud by k dohodě nedošlo, bude rozhodovat o podmínkách lesní dopravy po městských pozemcích a výši náhrady orgán státní správy lesů.

V případě nesplnění povinností dle ustanovení § 34 lesního zákona vlastníkem lesa či dopravcem, zejména pokud bude dopravou způsobena škoda na pozemní komunikaci, bude město Náchod vymáhat náhradu vzniklé škody právní cestou.

 

 

 


Přílohy:

Upozornění_lesní doprava     (7899_5023103941.pdf / 1,09 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /