Dnes
Teplota: 3.9 °C

Čtvrtek, 16.03.2023Základní školy v Náchodě chystají zápisy do 1. tříd

Základní školy v Náchodě chystají zápisy do 1. tříd


Vážení rodiče,

začátkem dubna čeká vaše děti první důležitý krok v jejich životě - výběr školy a následný zápis do 1. tříd. Volba školy bude záležet především na vás - rodičích. Abychom vám rozhodování co nejvíce ulehčili, naleznete zde hlavní informace o všech základních školách, které zřizuje město Náchod. Jak vaši budoucí prvňáčci, tak i vy, jako jejich zákonní zástupci, máte možnost si všechny školy prohlédnout při dnech otevřených dveří nebo při přípravných setkáních, které školy pořádají. Rovněž jsem moc rád, že i v letošním roce mají školy možnost uspořádat zápis do 1. ročníků za fyzické přítomnosti jak dětí, tak i jejich rodičů. Ve všech školách zřizovaných městem Náchod proběhne zápis v úterý a ve středu 4. a 5. dubna 2023. Podrobné informace naleznete na webových stránkách škol, včetně možnosti rezervace termínu a času zápisu. Přihlášky bude možné opět podávat pomocí elektronického formuláře, který naleznete také na webových stránkách příslušné školy, včetně aktuálních změn a pokynů.

Šest náchodských základních škol vám nabízí různé vzdělávací programy či zaměření a je jen na vás, kterou si vyberete.  Všechny školy jsou velmi dobře materiálně vybavené, včetně moderních informačních technologií. Každá škola nabízí něco originálního, jedno však mají společné - kvalitní a zkušené pedagogické sbory, které jsou jistotou, že vaše děti budou v těch nejlepších rukou. Jsem proto naprosto přesvědčen, že si vyberete podle vašich představ. Přeji vám, aby vaše volba byla dobrá, a pro své dítě jste vybrali školu, která mu bude vyhovovat.

Mgr. František Majer

místostarosta města

 

Základní škola, Náchod, Komenského 425

ZŠ Komenského

 

Ředitel:  Mgr. František Majer

E-mail:   zsnakom@na-zskom.cz

Telefon:  491 401 753, 491 401 756

Webové stránky školy: www.komenskehonachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2023: 755

Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2023/24: 3

Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2023/24: 4 (z toho jedna „matematická")

 

Školní družina: 7 oddělení, zahrada + vybavené herny, provozní doba denně
od 6:00-17:00 (pátek do 16:00); akce a činnost pro děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety, dopravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice, oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce...

Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti" - je zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmětech s využitím moderních učebních metod
a moderních technologií a pomůcek

Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie 1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událostem, charitativní činnost, žákovský parlament, sportovní dny, školní sportovní turnaje

Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické kurzy, lyžařské kurzy, ekologické kurzy pro 6. ročník, velká nabídka kroužků, exkurze v Česku i v zahraničí, účast ve sportovních soutěžích a předmětových olympiádách, hodiny pohybu navíc (pro 1. - 3. třídy), „knihovnické třídy", plavání žáků 1. - 5. tříd

Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou v centru města, standardem je vybavení všech kmenových i odborných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným projektorem, jazykové a počítačové učebny, tělocvična s posilovnou, školní pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogický sbor, od září 2022 nově zrekonstruované a vybavené učebny pracovních činností, hudební výchovy a nová školní knihovna.

 

Různé (čím se škola odlišuje):

 • samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí z MŠ, neboť je zde o děti
  po všech stránkách postaráno (samostatná školní jídelna, družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)
 • školní pozemek - malá zoologická zahrada, učebny přírodopisu (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební prostory
 • „matematické třídy" s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů

 

Pozvánka:

 • Den otevřených dveří vúterý 21. března 2023.
 • Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky (matematická třída - 6. ročník) se konají 5. května 2023 (přihlášky do 28. 4. 2023).
 • „Komenďáček" - pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 21. 3. 2023 od 16 hodin (Sokolská ulice - budova 1. tříd)

 

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Základní škola T. G. Masaryka Náchod

 

Ředitelka:  Mgr. Radka Lokvencová

E-mail:       radka.lokvencova@zstgmnachod.cz

Telefon:      491 428 345

Webové stránky školy:   www.zstgmnachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2023: 376

Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024:  2

Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2023/2024: 2 (všeobecná, sportovní, jazyková)

 

Školní družina a školní klub: 3 oddělení ŠD (v provozu ráno před zahájením vyučování od 6:15 do 7:45 hod. a odpoledne po skončení vyučování od 11:35 do 16:30 hod., pátek do 16:00 hod.) a školní klub prioritně pro žáky druhého stupně. Nabízíme široký výběr zájmových činností, akcí a sportovní školičku pod vedením profesionálních trenérů

 

Školní vzdělávací program: Škola pro život" - je zaměřen na klasickou výuku, od 6. ročníku otvíráme každý rok sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jazykové třídy s rozšířenou výukou jazyků (Aj od první třídy), využíváme moderní učební metody a moderní technologie, jsme škola určená pro výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem (vzdělávání žáků ze zemí EU a mimo EU)

Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. (součástí pracoviště jsou výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholožka, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce a vedení školy), individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a z prostředí se slabým SES, asistenti pedagoga, tandemoví učitelé, adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní akademie, vzdělávací akce a projektové dny, charitativní činnost, sportovní dny a sportovní turnaje, žákovský parlament, redakční rada šk. časopisu Perlička

 

Významné akce školy: letní a zimní ozdravné pobyty pro první a druhý stupeň, ekologické projekty, spolupráce s Déčkem - rodilí mluvčí při výuce cizích jazyků a nabídka kroužků, mezinárodní spolupráce s polskou školou, projekt Škola plná sportu, mezinárodní olympiáda, předmětové olympiády, akce pro seniory, dny otevřených dveří. V rámci aktivit naší školy se účastníme různých lokálních, evropských i mezinárodních projektů

 

Podmínky školy: škola je umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti, odbornými učebnami, venkovní Zelenou třídou se skleníkem, třemi tělocvičnami a venkovním sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků pro volnočasové aktivity dětí i žáků; zimní stadion, plavecký bazén a atletický areál Hamra cca 10 min chůze

 

Různé (čím se škola odlišuje):

 • vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku ve sportovních třídách pod vedením profesionálních trenérů a dvěma hodinami tělesné výchovy navíc, v každém ročníku jsou realizovány sportovní kurzy
 • snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost, která se dá provozovat na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu)
 • realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se snažíme o osobnostní růst a fair play, spolupráce se sportovními kluby města Náchod
 • žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus, Edison atd.) včetně aktivní komunikace se školami v zahraničí (Polsko), v devátém ročníku mají možnost složit jazykové zkoušky z anglického jazyka dle individuálního výběru

Pozvánka: den otevřených dveří se koná 22. 03. 2023

 

 

Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

ZŠ Plhov

 

Ředitel: Mgr. Vladimír Honzů

E-mail:  zsplhov@zsplhov.cz

Telefon:  491 427 252, 731 167 465

Webové stránky školy:  www.zsplhov.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2023: 407

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 2 (do 25 žáků)

Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2023/2024: 3 (do 27 žáků)

 

2. Školní družina:  4 oddělení ŠD pro žáky 1. - 5. ročníku. Provoz ŠD od 6:30, nabízíme široký výběr zájmových činností a úzkou spolupráci s SK Plhov.

3. Školní vzdělávací program: „Klíče k životu" - prioritou je čtenářská a matematická gramotnost (Hejného matematika). V 1. třídách hodnotíme žáky slovně. Klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. třídy). Rozvíjíme PC gramotnost. Od 5. ročníku nabízíme žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy. Velký význam má etický rozměr školní práce, ve 2. - 9. ročníku je zařazen předmět Osobnostní a etická výchova.

4. Nadstandardní aktivity školy: V 1. třídách hodnotíme slovně, ve 2. - 9. ročníku dostávají žáci kromě známek i slovní zhodnocení své práce. Rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.-9. třídě, každoroční sportovní a lyžařské kurzy těchto tříd. Informatiku učíme ve dvou tradičních a ve dvou mobilních PC učebnách, ty využíváme i v dalších předmětech.  Do školní družiny přijímáme zájemce z 1. - 5. tříd.

5. Významné akce školy: Akademie žáků školy, závěrečné seminární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, projektové dny, den otevřených dveří, tradiční akce Rady žáků (den dětí pro žáky 1. stupně, Valentýnská pošta, Čertoviny...), olympijské dny 1. a 2. stupně, sportovní a lyžařské kurzy v Alpách, výjezdy žáků do Anglie ...

6. Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prostorové podmínky - nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společenských věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen, dobře vybavené prostory školní družiny a školního klubu, školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu „Zdravá školní jídelna".

7. Pozvánka:

11. března 2023 - Den otevřených dveří

Školička pro budoucí prvňáky - čtyři setkání, první 28. 2.  2023

zápis do 1. tříd 4. - 5. dubna 2023

 

Základní údaje škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

ZŠ Staré Město

 

Ředitel: Mgr. Jiří Hejk

E-mail:  hejk@zs-nachod.cz

Telefon: 777 217 949

Webové stránky školy: http://www.zs-nachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2023: 147

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 1

 

Školní družina: provoz od 6:30 do 16:15 - dvě oddělení po 25 dětech

Školní vzdělávací program:Škola porozumění" - vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální potřeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti

Nadstandardní aktivity školy: široká nabídka kroužků konajících se přímo ve škole, žáci tedy nemusí nikam docházet

Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze, zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky 3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání a zlepšení sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost - závěrečná zahradní slavnost spojená s loučením žáků 5. ročníků

Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okrajové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Metují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co město Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu - tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, protože nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifikovaný pedagogický sbor

Různé (čím se škola odlišuje):

 • klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností - čtenářské, matematické
  a digitální
 • naši žáci mají možnost využívat služby školního asistenta i po vyučování, kdy společně mohou vypracovat domácí úkol, či procvičit problémové učivo
 • v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

 

Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55

ZŠ Babí

 

Ředitelka:  Mgr. Zuzana Hoffmannová

E-mail:  zsbabi@zsbabi.cz

Telefon: 491 423 638, 777 467 530

Webové stránky školy:  http://www.zsnachodbabi.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2023: 67

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 1

 

Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku; kromě častých projektů a různorodých aktivit jsou některé akce tradiční: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den...

Školní vzdělávací program: „Naše školička" - cílem je poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky jiných ročníků

Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost, ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách, každoroční poznávací výlet do Prahy, pobyt na horách, spaní ve škole, lyžařský kurz, vědomostní soutěže málotřídních škol, předškolička, Charanga

Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení žáků pro rodiče
a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic, pravidelné návštěvy s programem v domovech důchodců (Harmonie, Marie, Filoména), den s rodiči

Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna je vybavena interaktivní tabulí, nová učebna IT a robotiky, přenosné notebooky; hojně využíváme hřiště, zahradu, louku i les

Různé (čím se škola odlišuje):

 • jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okolní přírodu a velmi často jsme venku
 • máme na výběr řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, taneční, sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smajlík, zdravotní kroužek, příprava
  na gymnázium, věda); častá vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima sezona, různá výročí, Kurónské slavnosti...)
 • v minulých letech probíhala spolupráce naší školy s učiteli z Velké Británie
  a Dánska; vznikl program „Charanga", který je hojně využíván v hodinách hudební výchovy; hravou formou se děti učí hudební nauku, hrají na různé nástroje, zpívají
  a tančí

Základní škola, Náchod, 1. Máje 365

1. Máje

 

Ředitel: Mgr. Libor Zelený

E-mail: zs_nachod_beloves@mybox.cz

Telefon:   491 426 443

Webové stránky školy: http://zsbeloves.cz/

Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2023: 99

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 1

 

Školní družina: 2 oddělení, provoz  6:30 - 16:00 hod, nabízí celou řadu kroužků: sportovní, výtvarný, hudebně - dramatický,  flétna, deskové hry, šikovné ručičky  nebo výuka břišních tanců a  anglického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní výlety, besedy a tradice jako je návštěva čerta a Mikuláše, vynášení Moreny, pálení čarodějnic...

 

Školní vzdělávací program:Škola pro život" - náš vzdělávací program je zaměřen na žáka, bere v úvahu žákovy schopnosti, jeho individuální potřeby a osobní maximum, je založen na poznávání, respektování a rozvíjení potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných); v naší škole usilujeme o vytvoření takového zázemí a podmínek, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují možnosti žáka; vzdělávání má vybavit každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život

 

Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupinové práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných žáků, asistenti pedagoga; výuka anglického jazyka již od 1. třídy, vyšší časová dotace v každém ročníku; příprava na přijímací zkoušky; široká nabídka kroužků ve škole; vícedenní výlet pro žáky 3. - 5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla; spolupráce s MŠ v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, Masopust, vzájemné návštěvy); lyžařský kurz a kurz jízdy na in-line bruslích, plavecký kurz v 1. - 4. ročníku

 

Významné akce školy: akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka s prodejní výstavou, karneval - masopust, dětský den, loučení s vycházejícími žáky 5. ročníku

 

Podmínky školy: škola se nachází v klidném a příjemném prostředí nedaleko rozsáhlého přírodního areálu Montace, dětského dopravního hřiště; k areálu školy patří velká zahrada se zastřešenou pergolou, hřištěm a prolézačkami, která je využívaná za pěkného počasí nejen k výuce, ale i rekreaci o velké přestávce

Různé (čím se škola odlišuje):

●        škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých třídách

●        nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup

●        výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách, počítačová učebna, tablety)

 


ilustrační foto ilustrační foto

ZŠ Komenského ZŠ Komenského

Další v galerii 6

Další zprávy /