Dnes
Teplota: 18.0 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy)
 
Základní informace k životní situaci

 • matriční doklad vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela
 • jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed-zvláštní matrika
 • požádat lze osobně na Městském úřadu Náchod, na matrice, která sídlí vbudově radnice, nám. T.G.M. čp. 40, II. patro - dveře č. 13
 • poštou na adrese: Městský úřad Náchod, matrika, nám. T.G.M. čp. 40, 547 61 Náchod
 • matrika zašle matriční doklad oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
 • elektronické podání není možné

 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou nebo ústní žádost o vydání matričního dokladu.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Náchod, na matrice, která sídlí v budově radnice, nám. T.G.M. čp. 40, II. patro - dveře č. 13


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny - lze použít tiskopis z přílohy (pouze pro podání na matrice v Náchodě)
zadost_RL_OL_UL.rtf


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za první vydání matričního dokladu (tj. rodný, úmrtí nebo oddací list vydaný bezprostředně po narození, úmrtí či uzavření manželství) se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za každé další vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu se platí správní poplatek 100,- Kč (v hotovosti)

 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní


 
Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.