Dnes
Teplota: 19.1 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství
 
Základní informace k životní situaci

 • formou občanského sňatku
 • před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem bez ohledu na místo trvalého pobytu snoubenců, nebo
 • starostou, místostarostou obce, která není matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu

formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností

 

Další doplňkové informace pro snoubence (pdf/153kB)


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství
 • rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodině

manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 -nejprve si snoubenci vyberou místo a termín k uzavření manželství

 -poté se obrátí na matriku, kde si lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí příslušná matrika.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Matrika Městského úřadu Náchod, nám. T.G.M. čp. 40, II. patro, dveře č. 13


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Uzavírají-li manželství občané ČR, předkládají:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matrice),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • v případě uzavření manželství církevní formou snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství
 • předkládáte-li cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad)

 

Uzavírá-li manželství cizinec, předkládá:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze doložit platným cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší 6 měsíců ke dni sňatku) - „vysvědčení"
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (nepředkládá se, jsou-li tyto údaje uvedeny ve „vysvědčení")
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého snoubence/snoubenku (nemusí být předložen, pokud je stav vdovec/vdova uveden ve „vysvědčení"), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného snoubence/snoubenku (předkládá se vždy)
 • doklad, kterým lze prokázat totožnost (cestovní pas)
 • potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, ne starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství (nepředkládá občan Evropské unie)
 • veškeré doklady vydané v jiném, než českém nebo slovenském jazyce, musí být opatřeny úředním překladem a potřebnými ověřeními (apostilla, superlegalizace)

 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na matrice po sjednání termínu

 • jeho první část vyplňují snoubenci , druhou část vyplňuje matrikář

Protokol o uzavření manželství

 • vyplňuje matrikář na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží

   Žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

 • obdrží při sjednání termínu a místa uzavření manželství na matrice
 • úředně stanovený oddávací den (bez správního poplatku) je stanoven na pátek
 • úředně stanovené místo pro uzavírání manželství v Náchodě je obřadní síň Městského úřadu Náchod (II. patro)

 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Zpoplatněno je uzavření manželství:

 • pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky 3 000,- Kč
 • trvalý pobyt na území ČR má pouze jeden ze snoubenců 2 000,- Kč
 • povolení uzavřít manželství úředně určenou místnost 1 000,- Kč
 • uzavření manželství vpátek není zpoplatněno
 • uzavření manželství vostatní dny 1 000,- Kč
 • poplatky se platí před uzavřením manželství v hotovosti na matrice

 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dojednat termín svatby a předložit doklady je třeba nejpozději 30 dnů před uzavřením manželství.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

tlumočník - pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je (popřípadě jsou) neslyšící nebo němý. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

svědci - prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní


 
Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2011
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.