Dnes
Teplota: 18.9 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů
 
Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku je držení psa staršího tří měsíců Poplatníkem je držitel psa. Nemusí to být jen vlastník psa, ale i osoba, která  se o psa  stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.

Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Trvalým pobytem se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání  Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu. Poplatkovou povinnost nemají cizinci s přechodným pobytem na území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o přechodný pobyt krátkodobý či déle trvající.

Každá právnická osoba má určeno sídlo, zpravidla je zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku, spolkovém či jiném rejstříku)


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba - každý držitel psa.


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý držitel psa staršího tří měsíců je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. držení psa. Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena a tento důvod osvobození musí být prokázán. Držitel psa je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik osvobození a to rovněž do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na formuláři a doručením ho příslušnému pracovníkovi správy daní a poplatku na Městském úřadu v Náchodě.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným správcem místního poplatku na území města Náchoda je Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, Náchod, I. patro, č. dveří 9, Marcela Skalická,  odborný pracovník - daně a poplatky,  tel. 491 405 225.


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

-doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),

-potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem.

-průkaz  ZTP/P - v případě osvobození od poplatku.

-potvrzením z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy - v případě osvobození (držitel psa je osvobozen od placení poplatku dva kalendářní roky počínaje následujícím rokem po převzetí psa z útulku

-potvrzení  o „lovecké upotřebitelnosti" psa - v případě osvobození.

-poživatel důchodu předloží rozhodnutí o přiznání důchodu a podepíše čestné prohlášení, že důchod (důchody) jsou jeho jediným zdrojem příjmu


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici  s dalšími formuláři týkající se evidence psů na odboru správy majetku a financování nebo ke stažení na internetových stránkách zde:

http://www.mestonachod.cz/urad/formulare/default.asp#mafi

-ohlášení psa k místnímu poplatku ze psů - registrační karta držitele psa

-odhlášení psa z evidence k místnímu poplatku ze psů

-ohlášení změny u držitele psa v evidenci k místnímu poplatku ze psů

-žádost o vydání nové evidenční známky pro psa v evidenci k místnímu poplatku ze psů






 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2011, o místním poplatku ze psů, která je uveřejněna zde:

http://www.mestonachod.cz/mesto/vyhlasky-narizeni/v_4_2011.asp

Splatnost:

Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto dni, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

                             

Pokud pes například uhyne, ztratí se nebo se změní osoba držitele, platí se poplatek v takové výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa.

Přeplatek:

Při zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku a již uhrazeného poplatku vzniká přeplatek. Tento je vrácen pouze na základě písemné žádosti poplatníka.

Poplatek je možno uhradit :

-hotově v pokladně - Masarykovo náměstí 40, Náchod

-převodem nebo poštovní poukázkou na účet Města Náchod vedeného  u Komerční banky, a.s., č.ú. 19-222551/0100,

(variabilní symbol: 134100 + číslo evidenční známky psa)


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Náchod č. č. 4/2011 o místním poplatku ze psa platné v územním obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška města Náchod č. 8/2011, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích,

Obecně závazná vyhláška města Náchod č. 11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů.

 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Poplatek je splatný bez vyměření. Pokud není zaplacen včas a ve správné výši, je vyměřen platebním výměrem, proti němuž lze podat odvolání do 30 dnů ode dne jeho doručení ( odvolání nemá odkladný účinek ) písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku.


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tato agenda není zařazena do on-line objednávkového systému.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, Náchod.

Marcela Skalická


 
Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2018
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.