Dnes
Teplota: 16.9 °C

Pondělí, 18.03.2024Základní školy v Náchodě chystají zápisy do 1. tříd

Základní školy v Náchodě chystají zápisy do 1. tříd


Vážení rodiče, začátkem dubna čeká vaše děti první důležitý krok v jejich životě - výběr školy a následný zápis do 1. tříd. Volba školy bude záležet především na vás - rodičích.

Abychom vám rozhodování co nejvíce ulehčili, naleznete zde hlavní informace o všech základních školách, které zřizuje město Náchod. Jak vaši budoucí prvňáčci, tak i vy, jako jejich zákonní zástupci, máte možnost si všechny školy prohlédnout při dnech otevřených dveří nebo při přípravných setkáních, které školy pořádají. Jsem moc rád, že i v letošním roce školy uspořádají zápis do 1. ročníků za fyzické přítomnosti jak dětí, tak i jejich rodičů. Věřím, že drtivá většina z vás této možnosti využije. Ve všech školách zřizovaných městem Náchod proběhne tento zápis ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. dubna 2024. Podrobné informace naleznete na webových stránkách škol, včetně možnosti rezervace termínu a času zápisu. Přihlášky bude možné opět podávat pomocí elektronického formuláře, který naleznete také na webových stránkách příslušné školy, včetně aktuálních změn a pokynů.

Šest náchodských základních škol vám nabízí různé vzdělávací programy či zaměření a je jen na vás, kterou si vyberete.  Všechny školy jsou velmi dobře materiálně vybavené, včetně moderních informačních technologií. Každá škola nabízí něco originálního, jedno však mají společné - kvalitní a zkušené pedagogické sbory, které jsou jistotou, že vaše děti budou v těch nejlepších rukou. Jsem proto naprosto přesvědčen, že si vyberete podle vašich představ. Přeji vám, aby vaše volba byla dobrá, a pro své dítě jste vybrali školu, která mu bude vyhovovat.

Mgr. František Majer, místostarosta

Základní škola, Náchod, Komenského 425

ZŠ Komenského

 

Ředitel: Mgr. František Majer

E-mail: zsnakom@na-zskom.cz

Telefon: 491 401 756, 774 927 789

Webové stránky školy: www.komenskehonachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2024:  717

Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2024/25: 3

Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2024/25: 4 (z toho jedna „matematická")

 

Školní družina: 7 oddělení, zahrada + vybavené herny, provozní doba denně od 6:00-17:00 (pátek do 16:00); akce a činnost pro děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety, dopravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice, přespávání na školním pozemku, oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce...

Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti" - je zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmětech s využitím moderních učebních metod a moderních technologií a pomůcek

Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie 1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událostem, charitativní činnost, žákovský parlament, sportovní dny, školní sportovní turnaje, zájmové kroužky přímo ve škole, lyžařský kurz i pro žáky 2.-5. tříd

Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické kurzy, lyžařské kurzy, ekologické kurzy pro 6. ročník, velká nabídka kroužků, exkurze v Česku i v zahraničí, účast ve sportovních soutěžích a předmětových olympiádách, „knihovnické třídy", plavání žáků 1. - 5. tříd, besedy s významnými osobnostmi v nové knihovně školy

Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou v centru města, standardem je vybavení všech kmenových i odborných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným projektorem, jazykové a počítačové učebny, tělocvična s posilovnou, školní pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogický sbor, od září 2022 nově zrekonstruované a vybavené učebny pracovních činností, hudební výchovy a nová školní knihovna.

Různé (čím se škola odlišuje):

 • samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí zMŠ, neboť je zde o děti po všech stránkách postaráno (samostatná školní jídelna, školní družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)
 • školní pozemek - malá zoologická zahrada, učebny přírodopisu (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební prostory, žákovská dílna
 • „matematické třídy" srozšířenou výukou přírodovědných předmětů
 • velké množství kroužků přímo ve škole

 

Pozvánka:

 • Den otevřených dveří vúterý 26. března 2024.
 • Výběrové řízení do třídy srozšířenou výukou matematiky (matematická třída - 6.ročník) se konají 3. května 2024 (přihlášky do 26. 4. 2024).
 • „Komenďáček" - pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 26.03.2024 od 16 hodin (Sokolská ulice - budova 1. tříd)

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

ZŠ TGM

Ředitelka: Mgr. Radka Lokvencová

E-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz

Telefon: 491 428 345

Webové stránky školy:  www.zstgmnachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2024: 364

Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2024/2025: 2

Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2024/2025: 3 (všeobecná, sportovní, jazyková)

 

Školní družina a školní klub: 3 oddělení (v provozu ráno před zahájením vyučování od 6:15 do 7:45 hod a odpoledne po skončení vyučování od 11:35 do 16:30 hod, pátek do 15:30 hod) a školní klub prioritně pro žáky druhého stupně; nabízíme široký výběr zájmových činností, akcí a sportovní školičku pod vedením profesionálních trenérů

Školní vzdělávací program: Škola pro život" - je zaměřen na klasickou výuku, od 6. ročníku otvíráme každý rok sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jazykové třídy s rozšířenou výukou jazyků (Aj od první třídy), všeobecné třídy, využíváme moderní učební metody a moderní technologie, jsme škola určená pro výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem (vzdělávání žáků ze zemí EU a mimo EU)

Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské
a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům (součástí pracoviště jsou výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholožka, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce a vedení školy), individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a z prostředí se slabým SES, asistenti pedagoga, tandemový učitel, adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní akademie, vzdělávací akce a projektové dny, charitativní činnost, sportovní dny a sportovní turnaje, žákovský parlament, redakční rada školního časopisu Perlička

Významné akce školy: letní a zimní ozdravné pobyty pro první a druhý stupeň, ekologické projekty, spolupráce s Déčkem - rodilí mluvčí při výuce cizích jazyků a nabídka kroužků, mezinárodní spolupráce s polskou školou, projekt Škola plná sportu, sportovní olympiády, předmětové olympiády, akce pro seniory, dny otevřených dveří; v rámci aktivit naší školy se účastníme různých lokálních, evropských i mezinárodních projektů

Podmínky školy: škola je umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti, odbornými učebnami, venkovní Zelenou třídou se skleníkem, třemi tělocvičnami a venkovním sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků pro volnočasové aktivity dětí i žáků; zimní stadion, plavecký bazén a atletický areál Hamra cca 10 min chůze

Různé (čím se škola odlišuje):

 • vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku ve sportovních třídách pod vedením profesionálních trenérů a dvěma hodinami tělesné výchovy navíc, vkaždém ročníku jsou realizovány sportovní kurzy
 • snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost, která se dá provozovat  na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu)
 • realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se snažíme o osobnostní růst a fair play, spolupráce se sportovními kluby města Náchod
 • žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus, Edison atd.) včetně aktivní komunikace se školami v zahraničí (Polsko), vdevátém ročníku mají možnost složit jazykové zkoušky zanglického jazyka dle individuálního výběru

Pozvánka: den otevřených dveří se koná 20.03.2024 od 15:00 do 17:30 hod

 

Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186

ZŠ Plhov

Ředitelka: Mgr. Petra Horáková

E-mail: zsplhov@zsplhov.cz

Telefon:  491 427 252, 731 167 465

Webové stránky školy: www.zsplhov.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2024: 415

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2024/2025: 2 (do 25 žáků)

Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2024/2025: 2(do 27 žáků)

 

2. Školní družina: 4 oddělení pro žáky 1. - 5. ročníku; provoz od 6:30 do 16:00 s návazností kroužků; nabízíme široký výběr zájmové činností a úzkou spolupráci s SK Plhov

3. Školní vzdělávací program: „Klíče k životu" - prioritou je čtenářská a matematická gramotnost (výuka matematiky Hejného metodou); v 1. třídách hodnotíme žáky slovně; klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. třídy); rozvíjíme PC gramotnost; od 5. ročníku nabízíme žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy; velký význam má etický rozměr školní práce, ve 2. - 9. ročníku je zařazen předmět Osobnostní a etická výchova; pracujeme s prvky formativního hodnocení a kritického myšlení

4. Nadstandardní aktivity školy: v 1. třídách hodnotíme slovně, ve 2. - 9. ročníku dostávají žáci kromě známek i slovní zhodnocení své práce; rozšířená výuka tělesné výchovy v 5. - 9. třídě, každoroční sportovní a lyžařské kurzy těchto tříd; informatiku učíme ve dvou tradičních a ve dvou mobilních PC učebnách, ty využíváme i v dalších předmětech; zařazujeme volitelně mediální výchovu, počítačovou grafiku; nabízíme španělštinu jako 2. cizí jazyk; celoročně probíhá soutěž v anglickém jazyce BooSter; připravujeme žáky ke Cambridgeským zkouškám na úrovni A2 - B2;  do školní družiny přijímáme zájemce
z 1. - 5. tříd.

5. Významné akce školy: Akademie žáků školy, závěrečné seminární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, projektové dny, den otevřených dveří, tradiční akce Rady žáků (den dětí pro žáky 1. stupně, Valentýnská pošta, Čertoviny, Den účesů, Den bez aktovek...), olympijské dny 1. a 2. stupně, sportovní a lyžařské kurzy v Alpách, výjezdy žáků do Anglie, Vídně; účastníme se vědomostní televizní soutěže „Už tam budem"

6. Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prostorové podmínky - nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společenských věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen, dobře vybavené prostory školní družiny a školního klubu, nová venkovní učebna, školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu „Zdravá školní jídelna"

7. Pozvánka:

 • 19. března 2024 - Den otevřených dveří
 • Školička pro budoucí prvňáky - čtyři setkání - první 05.03.2024 + nabízíme testování Isophi Z (2.5.)

 

Základní údaje škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

ZŠ Drtinovo náměstí.

Ředitel: Mgr. Jiří Hejk

E-mail:           hejk@zs-nachod.cz

Telefon: 777 217 949

Webové stránky školy: http://www.zs-nachod.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2024:  148

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2024/2025: 1

 

Školní družina: provoz od 6:30 do 16:15 - dvě oddělení po 30 dětech

Školní vzdělávací program:Škola porozumění" - vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální potřeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti

Nadstandardní aktivity školy: široká nabídka kroužků konajících se přímo ve škole, žáci tedy nemusí nikam docházet

Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze, zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky 3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání a zlepšení sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost - závěrečná zahradní slavnost spojená s loučením žáků 5. ročníků

Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okrajové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Metují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co město Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu - tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, protože nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifikovaný pedagogický sbor

Různé (čím se škola odlišuje):

 • klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností - čtenářské, matematické
  a digitální
 • v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se,
  chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy
  a osvojili si sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55

ZŠ Pavlišovská

Ředitelka: Mgr. Zuzana Hoffmannová

E-mail: zsbabi@zsbabi.cz

Telefon:  491 423 638, 777 467 530

Webové stránky školy:  www.zsnachodbabi.cz

Celkový počet žáků školy k 31.01.2024: 66

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2024/2025: 1

 

Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku; denní pobyt venku (zahrada školy, les); kromě častých projektů a různorodých aktivit jsou některé akce tradiční: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den, turnaj ve fotbale, turnaj ve vybíjené

Školní vzdělávací program: „Naše školička" - cílem je poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky jiných ročníků

Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost, ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách, každoroční poznávací výlet do Prahy, pobyt na horách, spaní ve škole, lyžařský kurz, velká nabídka kroužků při škole, předškolička, příprava dětí na přijímací zkoušky; preventivní přednášky - první pomoc, bezpečnost, cvičení evakuace, aktivní účast žáků na veřejných programech města Náchoda

Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic, pravidelné návštěvy s programem v domovech důchodců (Harmonie, Marie, Filoména), Den s rodiči

Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna je vybavena interaktivní tabulí, učebna IT a robotiky, přenosné notebooky do běžné výuky; hojně využíváme hřiště, zahradu, louku i les

Různé (čím se škola odlišuje):

 • jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okolní přírodu a velmi často jsme venku
 • máme na výběr řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, taneční, sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smajlík, zdravotní kroužek, příprava
  na gymnázium, věda); častá vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima sezona, různá výročí, Kurónské slavnosti...)
 • společné výlety a aktivity všech dětí napříč ročníky
 • environmentální povědomí - Den Země, třídění odpadu...
 • poskytování individualizované podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • dobrá spolupráce s rodiči

Základní škola, Náchod, 1. Máje 365

ZŠ 1. Máje

Ředitel: Mgr. Libor Zelený

E-mail: zs_nachod_beloves@mybox.cz

Telefon: 491 426 443

Webové stránky školy: http://zsbeloves.cz/

Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2024: 100

Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2024/2025: 1

Školní družina: 2 oddělení, provoz 6:30 - 16:00 hod, ve spolupráci s Déčkem nabízí celou řadu kroužků: sportovní, výtvarný, deskové hry, šikovné ručičky nebo výuka břišních tanců a anglického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní výlety, besedy a udržuje tradice jako je návštěva čerta a Mikuláše, vynášení Moreny, pálení čarodějnic...

Školní vzdělávací program:Škola pro život" - náš vzdělávací program je zaměřen
na žáka, bere v úvahu žákovy schopnosti, jeho individuální potřeby a osobní maximum, je založen na poznávání, respektování a rozvíjení potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných); v naší škole usilujeme o vytvoření takového zázemí a podmínek, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují možnosti žáka; vzdělávání má vybavit každého žáka vším potřebným pro spokojený život

Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupinové práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných žáků, asistenti pedagoga; vyšší časová dotace cizího jazyka, anglický jazyk již od 1. třídy, příprava na přijímací zkoušky; široká nabídka kroužků přímo ve škole; vícedenní výlet pro žáky 3. - 5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla; spolupráce s MŠ v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, Masopust, vzájemné návštěvy); kurz jízdy na in- line bruslích, plavecký kurz v 1. - 4. ročníku

Významné akce školy: akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka s prodejní výstavou, karneval - masopust, dětský den, rozlučka s žáky 5. ročníku a jejich rodiči

Podmínky školy: škola se nachází v klidném a příjemném prostředí nedaleko rozsáhlého přírodního areálu Montace, dětského dopravního hřiště; k areálu školy patří velká zahrada se zastřešenou pergolou, hřištěm a prolézačkami, která je využívaná za pěkného počasí nejen k výuce, ale i rekreaci o velké přestávce, na škole působí kvalitní, kvalifikovaný pedagogický sbor

Různé (čím se škola odlišuje):

●      důraz na výuku anglického jazyka

●      škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých třídách

●      nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup

●      výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách, počítačová učebna, chromebooky, roboti)     

 

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

ZŠ Komenského ZŠ Komenského

Další v galerii 7

Další zprávy /