Dnes
Teplota: 16.3 °C

Středa, 22.01.2014Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel

Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel


 

loga

 Průzkum spokojenosti probíhal dotazníkovou formou, 500 ks dotazníků bylo přiloženo v Náchodském zpravodaji na měsíc listopad 2013, dalších cca 120 dotazníků bylo distribuováno v budovách Městského úřadu, dotazníkové šetření probíhalo i přímým dotazováním mezi obyvateli města a distribucí do školských zařízení. Elektronická verze dotazníku byla k dispozici na webových stránkách města a facebookovém profilu města.

Celkem se dotazníkového průzkumu zúčastnilo pouze 170 občanů. Výstupy z dotazníkového šetření budou dále použity pro zpracování Strategického plánu rozvoje města a Strategie MěÚ. Vedení města Náchoda tímto děkuje všem občanům, kteří se průzkumu zúčastnili.

V části dotazníku zaměřené na získání informací ke Strategickému plánu rozvoje města měli občané např. uvést 5 záležitostí, které se jim na městu Náchod líbí. Ve fyzickém prostředí města jsou občané nejvíce spokojeni s revitalizací veřejných prostranství, prameníkem Ida a zelení ve městě, v oblasti dopravy s nádražím, bezpečností dopravy. Ve veřejné správě jsou občané spokojeni s postojem vedení města. Naopak mezi 5 záležitostmi, které se občanům v Náchodě nelíbí a které je třeba naléhavě řešit figuruje jednoznačně na prvním místě nespokojenost s dopravní situací a nedostatečnou průjezdností městem. Jako další problematické oblasti byly nejčastěji uváděny nevhodný stav brownfields v centru města - Tepna a lázeňský komplex, jako problémové jsou také vnímány menšiny a přítomnost bezdomovců a problémových skupin osob ve městě.

Hlavním cílem průzkumu spokojenosti občanů s chodem MěÚ bylo zjistit hodnocení komunikačních kanálů a rozsahu předávaných informací, spokojenost se službami MěÚ a přístupem zaměstnanců ke klientům, využívání elektronických služeb poskytovaných MěÚ (odbavovací systém, MMS zprávy), návštěvnost odborů a nejčastěji řešené záležitosti a značení budov.

Co se informovanosti občanů o dění na radnici týče, více než polovina dotázaných považuje informování občanů za velmi dobré a dobré, objevilo se několik komentářů, že by MěÚ měl občany více informovat o záměrech města, a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Nejfrekventovanějšími zdroji pro získávání informací o dění na MěÚ a ve městě jsou Náchodský zpravodaj (84,71 % respondentů) a internetové stránky města (78,82 % respondentů).

Spokojenost se službami poskytovanými MěÚ ohodnotilo na škále 1 - 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší) známkou 1 nebo 2 celkem 48,88 % respondentů, odpověď nevím/nedokážu posoudit uvedlo v průzkumu 25,29 % dotázaných, což představovalo druhé nejvyšší zastoupení odpovědí. Pouze 9 respondentů z celkových 170 ohodnotilo spokojenost se službami MěÚ známkou 4 nebo 5.

Možnosti elektronického objednání k vyřízení záležitosti na MěÚ využívá alespoň občas 27,64 % dotázaných, 25,29 % respondentů o této službě vůbec neví.

Označení budov MěÚ jako dostatečné pro snadnou orientaci ohodnotilo známkou 1 nebo 2 celkem 111 respondentů, avšak v komentářích byly vzneseny požadavky na lepší značení budov MěÚ po městě a lepší značení kanceláří zejména v budově radnice. S prostředím MěÚ je spokojeno 71,18 % respondentů (ohodnoceno známkou 1 nebo 2), pouze 4,7 % dotázaných hodnotilo známkami 4 nebo 5. Mezi připomínkami se objevily zmínky např. o chybějících dětských koutcích a chybějících službách CZECHPoint v MěÚ Němcové 2020 a Palachově 1303.

Většina respondentů je spokojena s přístupem úředníků (67,65 % ohodnotilo známkou 1 nebo 2, 11,78 % ohodnotilo známkou 4 nebo 5).

Průzkum spokojenosti obyvatel probíhal v rámci projektu Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě, č. CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který je spolufinancován z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.


ilustrační foto ilustrační foto

loga loga

Další zprávy /