Dnes
Teplota: 28.0 °C

Čtvtek, 2.1.2020DOTAČNÍ PROGRAM na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2020

DOTAČNÍ PROGRAM na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2020


DOTAČNÍ PROGRAM na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2020

 

Dotační program na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím byl schválen Radou města Náchoda dne 16. prosince 2019.

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 • na celoroční činnost v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit
 • na náklady spojené s konkrétními projekty v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit

 

Důvody podpory stanoveného účelu:

 • podpora rozvoje vzdělávání a volnočasových aktivit na území města Náchoda

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • 450 000 Kč

 

Okruh způsobilých žadatelů:

 • zapsané spolky působící ve městě Náchod nebo obdobné organizace poskytující vzdělávání občanům města Náchoda

 

Lhůta pro podání žádosti:

 • Od 20. ledna 2020 do 20. února 2020

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 40 bodů
 • počet podpořených osob - 30 bodů
 • přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu - 30 bodů

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 • duben 2020

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel vykonává činnost na území města Náchoda nebo poskytuje vzdělávání a volnočasové aktivity pro občany města Náchoda min. 2 roky
 • řádně vyplněná žádost včetně povinných příloh
 • bezdlužnost vůči městu Náchod a jím zřizovaným organizacím
 • žádost je třeba podat v listinné podobě, datovou schránkou nebo e-mailem v naskenované podobě s podpisem
 • na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel
 • v případě, že celkový objem navržených dotací bude přesahovat předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Náchod na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2020, bude objem navržených dotací procentuálně plošně krácen

 

Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

         

Adresa, kam je třeba podat žádost:

 • Město Náchod, odbor školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
 •  datová schránka: gmtbqhx
 • e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 

Kontaktní osoba:

 •  Renata Jirmanová, Městský úřad Náchod, odbor školství, tel. 491405421,

e-mail: r.jirmanova@mestonachod.cz

 

 Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 20.12.2019

  

 

Mgr. Iveta Lukešová

vedoucí odboru školství

 


Přílohy:

Vyhlášení     (12066_5522015315.doc / 0,12 MB)

Žádost     (330_9692794149.doc / 0,3 MB)

Příloha žádosti o dotaci     (330_3138506.xls / 0,02 MB)


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /