Dnes
Teplota: 16.8 °C

Úterý, 03.03.2020Nezapomeňte uhradit místní poplatek ze psů!!!

Nezapomeňte uhradit místní poplatek ze psů!!!


Místní poplatek ze psů na rok 2020 je splatný  nejpozději do 30. června 2020.

 

Pokud není držitel psa osvobozen, je roční sazba poplatku rozdílná podle toho, kde je jeho držitel přihlášen k pobytu nebo kde má sídlo:   

 

-v rodinném domě

400,-- Kč

-v jiném než rodinném domě  (např. v domě s více než čtyřmi byty)

1200,-- Kč

-v lokalitách:  Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov

200,-- Kč

-jde-li o osoby starší 65 let bez ohledu na to, kde jsou přihlášeny                  

(u druhého a dalšího psa se poplatek navyšuje o 50%)

 

200,-- Kč

 

Tyto sazby byly stanoveny od 1.1.2020 Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2019, o místním poplatku ze  psů, která je zveřejněna na internetových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/mesto/vyhlasky-narizeni/

 

Poplatek je možné uhradit těmito způsoby:

-bezhotovostním převodem na účet města Náchoda číslo: 19-222551/0100

-poštovní poukázkou na účet města Náchoda číslo: 19-222551/0100

-hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice - Masarykovo náměstí 40)

(variabilní symbol je desetimístný - 134100 + číslo evidenční známky psa)

  

K výše uvedené sazbě pro osobu starší 65 let uvádíme na vysvětlenou:

Pokud je držitel psa starší 65 let, je povinen platit pouze sníženou sazbu poplatku 200,- Kč, a to od měsíce, kdy dovrší 65 let věku. Oproti pravidlům platným do konce roku 2019 již tedy správce poplatku nezkoumá, zda je držitel psa poživatelem jakéhokoliv důchodu (starobního, částečně invalidního, plně invalidního, vdovského, sirotčího). Jediným kritériem pro sazbu poplatku 200,- Kč je to, že držitel psa dosáhl věku 65 let. 

Ze zákona jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů, kteří jsou nevidomí, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírající příspěvek na péči), dále v případě, že jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, nebo pokud jsou  osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Osvobozeny jsou i osoby  provozující útulek pro zvířata nebo osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 491 405 225 - M. Skalická 

 

V Náchodě dne  11.2.2020

 

Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /