Dnes
Teplota: 9.0 °C

Středa, 14.4.2021Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2021/2022

Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2021/2022


Zápisy do mateřských škol budou probíhat od 3. do 4. května 2021. Podoba zápisů bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Naším cílem je zaručit bezpečnost dětí i dospělých, respektovat individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splnit všechny zákonné povinnosti. Rodiče budou včas informování o formě zápisů (prezenční/distanční)

na webových stránkách jednotlivých škol i na webových stránkách města Náchod.

V případě, že rodiče v uvedeném období podání žádosti nestihnou (např. z důvodu karantény, izolace), kontaktují nejpozději do 4. května 2021 vybranou mateřskou školu, která je bude informovat o dalším postupu.

Žádost o přijetí si rodiče mohou stáhnout z webových stránek mateřských škol, popř.
po dohodě s ředitelkou vyzvednout v mateřské škole.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Prezenční forma zápisů:

Pokud bude umožněna osobní přítomnost třetích osob v mateřské škole, budou rodiče podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  v určeném čase přímo ve vybrané mateřské škole (konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol). S žádostí předloží zákonný zástupce rodný list dítěte. Při podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení
v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Distanční forma zápisů:

Pokud nebude umožněna osobní přítomnost třetích osob v mateřské škole, budou rodiče podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  jedním z následujících způsobů:

  • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • vhozením do označené schránky mateřské školy.

K žádosti o přijetí zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie, není ji nutné ověřovat).

Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách a kritériích pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na jejich webových stránkách.

 

Mateřské školy zřizované městem Náchod:

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

www.ms-alsova.cz

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

www.ms-brezinova.cz

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

www.msplhov@msplhov.cz

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301  

www.mskomenskeho.cz

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

www.msmyslbekova.cz

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

www.msnachod.cz/

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

www.msvitkova.cz

 

 

 


Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2021/2022 Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2021/2022

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.