Dnes
Teplota: -6.3 °C

Postupy při vyřizování žádostí na odboru životního prostředí
(platné k 1.12.2013)

I. Obecné


a) podání žádosti obecně:

- obecný postup pro podání žádosti je stanoven ve správním řádu č. 500/2004 Sb., v platném znění,


b) žádost o informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů:

- postup stanoví § 3 zákona č. 123/1998 Sb., v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění

- žádost se nemusí odůvodňovat, žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, telegraficky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou, ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta, ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal, poplatky nejsou stanoveny

- informace se zpřístupňuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů

- právním předpisem není požadován formulářII. Oddělení ochrany krajiny


1) úsek ochrany přírody a krajiny

a) závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahům do významného krajinného prvku, které by mohly vést k jeho poškození nebo zničení nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (registrované VKP ve správním území pověřeného obecního úřadu, neregistrované VKP ve správním území obecního úřadu obce s rozšířenou působností)

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

b) závazné stanovisko podle § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů

- potřebné náležitosti podání nejsou zákonem stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

c) povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny a záměrné křížení a následné rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny podle § 5 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb.

- potřebné náležitosti podání nejsou zákonem stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

d) povolení o odlovu geograficky nepůvodních živočichů podle § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

- potřebné náležitosti podání nejsou zákonem stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

e) stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb.

- potřebné náležitosti podání nejsou zákonem stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

f) povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na území Města Náchoda

- postup stanoví § 8 zákona a vyhláška č. 189/2013 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání jsou stanoveny v § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

g) souhlas k umísťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz postup stanoví § 12 zákona č. 114/1992 Sb.

- potřebné náležitosti podání nejsou zákonem stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

h) souhlas k ošetření památných stromů a povolení výjimek ze zákazů u památných stromů v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody (správní území pověřeného obecního úřadu)

- postup stanoví § 46 a 56 zákona č. 114/1992 Sb.

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

i) vydání osvědčení, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

- potřebné náležitosti podání nejsou zákonem stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů2) úsek lesů

a) rozhodnutí v pochybnosti, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa

- postup stanoví § 3 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadovány jsou výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy a v případě dělených parcel geometrický plán

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

b) prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

- postup stanoví § 3 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadovány jsou kopie katastrální mapy se zákresem navrhovaných změn a v případě dělených parcel geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí, rozhodnutí o využití území pro zalesnění, zalesňovací projekt, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, stanoviska nebo rozhodnutí dalších dotčených orgánů státní správy

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není vyžadován formulář

c) souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky

- postup stanoví § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání jsou stanoveny v § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není vyžadován formulář

d) souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, pokud není příslušný kraj, a o souhlas k vydání územního rozhodnutí do 50 m od okraje lesa

- postup stanoví § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadovány jsou situační nákres současného stavu na kopii katastrální mapy s vyznačením navrhované stavby a její vzdálenosti od nejbližšího okraje lesa, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření vlastníků lesů, projektová dokumentace

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není vyžadován formulář

e) dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden ha

- postup stanoví § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadovány jsou výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy se zákresem navrhovaného dělení nebo geometrický plán

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není vyžadován formulář

f) odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí

- postup stanoví § 13 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání stanoví § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb.

- poplatky za odnětí se stanoví podle zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není vyžadován formulář

g) dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa

- postup stanoví § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadován je výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy se zákresem obvodu pro zákaz vstupu

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není vyžadován formulář

h) uznání výběrových stromů a lesních porostů

- postup stanoví § 29 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění a § 3 až 6 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

- potřebné náležitosti podání jsou stanoveny v § 3 a § 6 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- formulář žádosti je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

i) výjimka ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

- postup stanoví § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadován je výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy se zákresem navrhované mýtní úmyslné těžby a její zdůvodnění

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

j) udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

- postup stanoví § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání stanoví § 1 vyhlášky č. 100/1996 Sb. a dále je požadováno čestné prohlášení, že žadatel nevykonává funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence

- poplatek činí 200 Kč

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

k) souhlas s těžbou v porostech uznaných ke sběru semene

- postup stanoví § 29 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadován je účel takové těžby

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

l) výjimka ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění mladých lesních porostů

- postup stanoví § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny, požadovány jsou výpis z katatstru nemovitostí, kopie katastrální mapy se zákresem holiny, respektive mladého lesního porostu, a zdůvodnění žádosti

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

m) ustanovení lesní stráže

- postup stanoví § 38 odst. 2 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání stanoví § 9, § 9a a § 9b vyhlášky č. 236/2000 Sb.

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů

- vyhláškou č. 236/2000 Sb. je požadován formulář "Evidenční list lesní stráže"3) úsek myslivosti

a) uznání honitby, samostatné bažantnice a obory

- postup a potřebné náležitosti podání stanoví § 18 č. 449/2001 Sb., v platném znění

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

b) snížení stavu některého druhu zvěře na honebních i nehonebních pozemcích

- postup stanoví § 40 a 41 zákona č. 449/2001 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno ve lhůtě 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

c) vydání loveckého lístku

- postup i potřebné náležitosti podání stanoví § 47 zákona č. 449/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 244/2002 Sb.

- poplatky jsou stanoveny v zákoně č. 368/1992 Sb., v platném znění

- podání je vyřizováno ve lhůtě 30 dnů

- formulář žádosti je uveden v příloze č. 10 vyhlášky č. 244/2002 Sb.

d) ustanovení myslivecké stráže

- postup stanoví § 12 zákona č. 449/2001 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání stanoví § 1 vyhlášky č. 244/2002 Sb.

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů4) úsek ovzduší

a) závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona

- obecný postup pro podání žádosti je stanoven ve správním řádu č. 500/2004 Sb., v platném znění

- právním předpisem není požadován formulář

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno do 30 dnů5) úsek ochrany zemědělského půdního fondu

a) souhlas se změnou louky nebo pastviny na ornou půdu

- postup stanoví zákon č. 334/1992 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podaní nejsou stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je v zásadě vyřizováno do 30 dnů,

- právním předpisem není požadován formulář

b) souhlas k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení a pozemních komunikací

- postup stanoví § 18 zákona 334/1992 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání stanovuje § 7 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřízeno v zásadě do 30 dnů, lhůta není stanovena

- právním předpisem není stanoven formulář

c) souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha

- postup stanoví § 18 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění a § 10, § 12 - § 15 vyhlášky č. 13/1994 Sb., potřebné náležitosti podání stanoví § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, § 12 - § 15 vyhlášky č. 13/1994 Sb., a příloha č. 5 a 7 vyhlášky č. 13/1994 Sb.,

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, lhůty nejsou stanoveny

- právním předpisem není požadován formulář

d) žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda je pozemek součástí ZPF (správní území pověřeného obecního úřadu)

- postup stanoví § 18 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podaní nejsou stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

e) žádost o rozhodnutí, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin

- postup stanoví § 18 zákona 334/1992 Sb., v platném znění a § 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů

- právním předpisem není stanoven formulář6) úsek rostlinolékařské péče

a) přijetí oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 zákona

b) přijetí oznámení před aplikací přípravků nebezpečných pro včely a před aplikací pro hubení hrabošů (rodenticidy)

c) přijetí oznámení o umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev

d) poskytnutí informace a aplikaci přípravků nebezpečných pro včely ošetřovatelům porostů a chovatelům včel - potřebné náležitosti podání jsou stanoveny vyhláškou č. 327/2012 Sb.,

- právním předpisem není požadován formulář

- poplatky nejsou stanoveny

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů
III. Oddělení vodoprávní1) vodoprávní úsek

a) vyjádření podle ustanovení § 18 vodního zákona

- postup stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů,

- v cit. vyhlášce je uveden vzor žádosti,

b) souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona

- postup stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů,

- v cit. vyhlášce je uveden vzor žádosti,

c) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

1. povrchové vody - povolení k jejich odběru, k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, k využití jejich energetického potenciálu, k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, k jinému nakládání s nimi,

2. podzemní vody - povolení k jejich odběru, k jejich akumulaci, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, k jinému nakládání s nimi,

3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

4. povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

- postup stanoví § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 2, 3c a 3e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů,

- v cit. vyhlášce je uveden vzor žádosti,

d) povolení k některým činnostem

1. k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,

2. k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,

3. ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,

4. k zasypávání odstavených ramen vodních toků,

5. k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45),

6. k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod

- postup stanoví § 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 4 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů,

- v cit. vyhlášce je uveden vzor žádosti,

e) stavební povolení k vodním dílům, podle ustanovení § 15 vodního zákona vodní díla jsou:

1. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,

2. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,

3. stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

4. stavby na ochranu před povodněmi,

5. stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

6. stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

7. stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,

8. stavby odkališť,

9. stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,

10. studny (správní území pověřeného obecního úřadu),

11. stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon (zákon o lesích) nestanoví jinak,

12. jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolenému podle § 8 vodního zákona,

- postup stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 6 a § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění

- poplatky stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů,

- v cit. vyhlášce je uveden vzor žádosti,

f) ohlášení vodních děl dle § 15a vodního zákona, kterými jsou vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- postup a potřebné náležitosti podání stanoví vodní zákon a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

- poplatky stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,

- pro vyřízení ohlášení je lhůta 30 dnů, je-li ohlášení úplné,

- dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě oznámení vodoprávnímu úřadu,

- v cit. vyhl. je uveden vzor žádosti.


g) povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

- § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví vodoprávní úřad podle ustanovení § 7e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů, zákon stanoví lhůtu do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů,

- poplatky nejsou stanoveny,

- v cit. vyhlášce je uveden vzor žádosti2) úsek vodovodů a kanalizací

a) povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace

- postup stanoví ustanovení § 18 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání stanoví vodoprávní úřad přiměřeně podle ustanovení § 3c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění,

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů,

- právním předpisem není požadován formulář

b) povolení výjimky k uložení kanalizací jakož i kanalizačních přípojek nad vodovodní potrubí

- postup stanoví ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,

- potřebné náležitosti podání jsou:

i) situace místa křížení potrubí na podkladě katastrální mapy,

ii) podélný profil a příčný řez,

iii) popis a zákres technického opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní,

iiii) stanovisko správce kanalizace,

- poplatky nejsou stanoveny,

- podání je vyřizováno v zásadě do 30 dnů,

- právním předpisem není požadován formulář3) úsek rybářství

a) ustanovení rybářské stráže

- postup stanoví § 14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 14 zákona č. 99/2004 Sb., a vyhláška č. 197/2004 sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),

- poplatky nejsou stanoveny,

- lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

b) vydání rybářského lístku

- postup stanoví § 38 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

- potřebné náležitosti podání stanoví ustanovení § 10 vyhlášky č. 197/2004 sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),

- poplatky jsou stanoveny,

- lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny (zpravidla na počkání)4) úsek nakládání s odpady

a) žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem (v množství do 100 t nebezpečného odpadu za rok, v množství nad 100 tun nebezpečného odpadu za rok je k vyřízení žádosti příslušný Krajský úřad)

- postup stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání uvádí § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje v zásadě do 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

b) žádost o vyjádření k zřízení zařízení k odstraňování odpadů, vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady a vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu

- postup stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání nejsou stanoveny

- poplatky nejsou stanoveny

- podání se vyřizuje zpravidla do 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář

c) žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

- postup stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění

- potřebné náležitosti podání: řádné odůvodnění nutnosti společného nakládání s jednotlivými druhy odpadů

- poplatky stanovuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

- podání se vyřizuje v zásadě do 30 dnů

- právním předpisem není požadován formulář