Dnes
Teplota: -0,6 °C

Odbor životního prostředí města Náchoda- rozsah hlavních působností

a) oddělení ochrany krajiny

- výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, zejména povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, vydávání souhlasů k umísťování a povolování staveb a jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků apod. (z.č. 114/1992 Sb.)

- výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, zejména vydávání souhlasu k odnětí půdy ze zem. půd. fondu při výměře do 1 ha, předepisování finančních odvodů, kvalitativní ochrana půdy apod. (z.č. 334/1992 Sb.)

- výkon státní správy na úseku ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností zejména vedení evidenci malých stacionárních zdrojů, ověřování údajů souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů, stanovování poplatků pro střední zdroje znečišťování ovzduší (z.č. 86/2002 Sb.)

- výkon státní správy na úseku lesů, zejména ochrana lesního půdního fondu a rozhodování o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo o jejich vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let apod. (z.č. 289/1995 Sb.)

- výkon státní správy na úseku myslivosti (z.č. 449/2001 Sb.)
- výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče (z.č. 147/1996 Sb.)
- výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání (z.č. 246/1992 Sb.)
- zpřístupňování informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti (z. č. 123/1998 Sb.*)
- vyhodnocování podkladů o monitoringu ovzduší města Náchod (samospráva)
- agenda údržby zeleně města Náchod včetně hospodaření s deponií ornice (samospráva)
- agenda komise životního prostředí a energetické (samospráva)

b) oddělení vodoprávní

- výkon státní správy na úseku vodního práva, zejména vyjadřování se ke stavbám a činnostem, výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro vodní díla ( čistírny, vodovody, kanalizace, septiky, nádrže, studny apod.), povolovaní nakládání s vodami, povodňová ochrana apod.( z.č. 254/2001 Sb., z.č. 274/2001 Sb. )

- výkon státní správy na úseku rybářství ( z.č. 102/1963 Sb.)
- výkon státní správy na úseku nakládání s odpady, zejména vyjadřování se ve stavebním
řízení, vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem, vedení evidence hlášení o odpadech ( z.č. 185/2001 Sb.)
- agenda odpadového hospodářství města Náchod (samospráva)
- agenda povodňové komise Města Náchod jako obce s rozšířenou působností
- agenda povodňové komise Města Náchod (samospráva)

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti. Při své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 20.