Dnes
Teplota: 27.5 °C

Odbor životního prostředí města Náchoda- rozsah hlavních působností

a) oddělení ochrany krajiny

 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, zejména povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, vydávání souhlasů k umísťování a povolování staveb a jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků apod. (z.č. 114/1992 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, zejména vydávání souhlasu k odnětí půdy ze zem. půd. fondu při výměře do 1 ha, předepisování finančních odvodů, kvalitativní ochrana půdy apod. (z.č. 334/1992 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, zejména vydávání závazných stanovisek k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona včetně kontrolní činnosti u těchto zdrojů apod. (z.č. 201/2012 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku lesů, zejména ochrana lesního půdního fondu a rozhodování o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo o jejich vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let apod. (z.č. 289/1995 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku myslivosti (z.č. 449/2001 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče (z.č. 147/1996 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání (z.č. 246/1992 Sb.)
 • agenda údržby zeleně města Náchod včetně hospodaření s deponií ornice (samospráva)
 • agenda komise životního prostředí a čistoty města (samospráva)
 • agenda Programu pro podporu životního prostředí na území města Náchod (samospráva)

b) oddělení vodoprávní

 • výkon státní správy na úseku vodního práva, zejména vyjadřování se ke stavbám a činnostem, výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro vodní díla (čistírny odpadních vod, vodovody, kanalizace, nádrže, studny apod.), povolovaní nakládání s vodami, povodňová ochrana apod.(z.č. 254/2001 Sb., z.č. 274/2001 Sb., z.č. 183/2006 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku rybářství (z.č. 99/2004 Sb.)
 • výkon státní správy na úseku nakládání s odpady, zejména vyjadřování se ve stavebnímřízení, vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem a k upuštění od třídění či odděleného shromažďování odpadů, vedení evidence hlášení o odpadech (z.č. 185/2001 Sb.)
 • agenda odpadového hospodářství města Náchod - provoz svozového systému a evidence odpadových nádob (samospráva)
 • agenda povodňové komise Města Náchod jako obce s rozšířenou působností
 • agenda povodňové komise Města Náchod (samospráva)

Poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů veřejnosti (z. č. 123/1998 Sb.)

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 20.