Dnes
Teplota: -0,6 °C

Odbor obecní živnostenský úřad- rozsah hlavních působností

- vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákony č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se živností ohlašovacích a živností koncesovaných,
- přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzických a právnických osob,
- vydává živnostenské listy a koncesní listiny, provádí změny v těchto průkazech živnostenského oprávnění,
- v samostatném řízení rozhoduje o udělení koncese a o schválení odpovědného zástupce u živností koncesovaných,
- v samostatném řízení rozhoduje o zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění,
- v dalších, zákonem vymezených případech rozhoduje podle obecně platných předpisů o správním řízení o právech a právem chráněných zájmech podnikatelů nebo jiných osob,
- vede živnostenský rejstřík v oblasti svého územního obvodu, zpracovává statistiku o podnikajících fyzických a právnických osobách, údaje z živnostenského rejstříku předává dalším orgánům státní správy,
- vede další evidence podle zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, eviduje podnikatele v zemědělství podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
- projednává přestupky na úseku podnikání podle § 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- provádí podle § 60a zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, živnostenskou kontrolu včetně rozhodování o námitkách kontrolovaných osob a rozhodování o uložení povinnosti odstranit zjištěné nedostatky,
- vykonává dozor nad dodržováním povinností, stanovených v § 8, 9 až 11 a § 14 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
- vykonává činnosti, uvedené v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
- podle obecně platných předpisů o správním řízení ukládá sankce podnikatelům nebo jiným osobám za porušení povinností daných zákony nebo jinými právními normami,
- provádí výběr a evidenci správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a rozhoduje ve věci poplatků podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
- spolupracuje s Krajským úřadem, odborem vnitra a krajský živnostenský úřad v Hradci Králové a dalšími orgány státní správy,
- účastní se územních a stavebních řízení, týkajících se živností ohlašovacích a živností koncesovaných, v těchto řízeních je dotčeným orgánem státní správy.

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti. Při své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 22.