Dnes
Teplota: 16,4 °C

Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality


Datum od - do: 10.4.2017 - 15.5.2017
Typ: dotační program
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

Město Náchod

 

Program pro poskytování dotací

právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality

 

Rada města Náchoda dne 3.dubna 2017 schválila vypsání II.kola dotačního řízení v rámci Programu prevence kriminality na rok 2017

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

na celoroční činnost právnických osob v oblasti prevence dětí a mládeže

na náklady spojené s konkrétními preventivními aktivitami v oblasti dětí a mládeže

 

Důvody podpory stanoveného účelu:

podpora volnočasových aktivit jako součásti ochrany a rozvoje zdraví dětí a mládeže města Náchoda

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

80 000,-- Kč

 

Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě:

50 000,-- Kč

 

Okruh způsobilých žadatelů:

právnické a fyzické osoby, které se zabývají činností mezi dětmi a mládeží ve městě Náchod

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 12. 4. do 15. 5. 2017

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů

význam pro cílovou skupinu - 25 bodů

přínos pro město - 25 bodů

přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů

 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

červen 2017 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

žadatel vykonává činnost na území města Náchoda

na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel

žádost je třeba podat v listinné podobě, elektronická verze se nepřipouští

 

Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda

 http://www.mestonachod.cz/mestska-policie/prevence-kriminality/zadost-prevence kriminality.rtf

 

Adresa, kam je třeba podat žádost:

Město Náchod, Městská policie Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Miroslav Horák

 

Kontaktní osoba:

Miroslav Horák, koordinátor prevence kriminality , Městský úřad Náchod, tel. 491 405 351,

e-mail : m.horak@mestonachod.cz

  

Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 10.4.2017

 

   

Miroslav Horák

Městská policie Náchod