Dnes
Teplota: -13.7 °C

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminalit


Datum od - do: 18.12.2018 - 12.2.2019
Typ: dotační program
Číslo jednací:
Zveřejnil: Městská policie

Obsah: 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality

 

Rada města Náchoda dne 18. prosince 2018 schválila Program prevence kriminality na rok 2019.

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 • - na celoroční činnost právnických osob voblasti prevence dětí a mládeže
 • - na náklady spojené skonkrétními preventivními aktivitami voblasti dětí a mládeže

 

Důvody podpory stanoveného účelu:

 • - podpora volnočasových aktivit jako součásti ochrany a rozvoje zdraví dětí a mládeže města Náchoda

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

 • - 300 000,-- Kč

 

Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě:

 • - 50000,-- Kč

 

Okruh způsobilých žadatelů:

 • - právnické a fyzické osoby, které se zabývají činností mezi dětmi a mládeží ve městě Náchod

 

Lhůta pro podání žádosti:

 • - od 12. 2. do 14. 3. 2019

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 • - kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů
 • - význam pro cílovou skupinu - 25 bodů
 • - přínos pro město - 25 bodů
 • - přiměřenost rozpočtu ve vztahu krealizaci projektu - 20 bodů

 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 • - duben 2019

 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • - žadatel vykonává činnost na území města Náchoda
 • - na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel
 • - žádost je třeba podat vlistinné podobě, elektronická verze se nepřipouští

 

Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda https://www.mestonachod.cz/mestska-policie/prevence-kriminality/zadost-prevence%20kriminality.rtf , městská policie, prevenece kriminality

             

 

Adresa, kam je třeba podat žádost:

 • - Město Náchod, Městská policie Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Miroslav Horák

 

Kontaktní osoba:

 • - Miroslav Horák, koordinátor prevence kriminality , Městská policie Náchod, tel. 491405351, email: m.horak@mestonachod.cz

 

 

Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 20.12.2018

 

 

 

 

 

 

     Bc. Petr Valica

              Městská policie Náchod