Dnes
Teplota: 24.2 °C

Pátek, 23.09.2022Informace pro voliče – Volby do zastupitelstev obcí

Informace pro voliče – Volby do zastupitelstev obcí


Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin, a  v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasování na území města Náchod proběhne na obvyklých místech v 25 volebních okrscích. Jejich seznam bude zveřejněn na výlepových plochách a na stránkách městského úřadu nejpozději 8. září 2022.

KDO MŮŽE VOLIT:Právo volit do Zastupitelstva města Náchod má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v Náchodě přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v Náchodě přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 40, Náchod) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 8 Městské Muzeum - Masarykovo náměstí.

POZOR

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e. mail:  v.mrstikova@mestonachod.cz nebo na tel.: 491 405 211, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

Seznam telefonního spojení do volebních místností bude zveřejněn na úřední desce dne 19. 9. 2022.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Do Zastupitelstva města Náchod se bude v září 2022 volit 27 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 27 křížků),
  • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
  • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Další informace naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Bc. Hana Horáková, vedoucí správního odboru MěÚ Náchod


Přehled kandidujících subjektů do Zastupitelstva města Náchoda:

1

Za moderní Náchod s úctou k tradicím - Piráti, TOP 09, Zelení a nezávislí

2

PATRIOTI NÁCHODA

3

ODS, Starostové a nezávislí, Východočeši

4

Komunistická strana Čech a Moravy

5

JAN BIRKE PRO NÁCHOD

6

ANO 2011

7

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

8

KDU-ČSL

9

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

 

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /