Dnes
Teplota: 26.3 °C

Postupy při podávání žádostí

Oddělení evidence obyvatel, OP,CD
pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020
informace na tel. číslech:
CD 491405151, 491405194
OP 491405159, 491405160
EO 491405161

Postupy při podávání žádostíObčanské průkazy


ŽÁDNÁ ŽÁDOST O VYDÁNÍ OP SE NEVYPLŇUJE A ŽADATEL FOTOGRAFIE NEPŘEDKLÁDÁ !!!!!!!!!!!!!!!!

Žádost o vydání OP v případě - ztráta, odcizení, poškození původního dokladu

1. potvrzení o ztrátě či odcizení OP, případně poškozený doklad
2. rodný list nebo platný cestovní pas, případně řidičský průkaz
3. poplatek 100,-Kč (zakoupíte u vchodu do budovy)

Hotový OP vyzvedává žadatel osobně, zákonná lhůta pro vyhotovení nového OP je 30 dnů od podání žádosti, s platností na 10 let.

Žádost o vydání prvního OP (v 15 letech)


1. občan v 15 letech může přijít sám
2. originál rodného listu dítěte
3. prokázat české státní občanství dítěte (cestovním dokladem dítěte nebo rodným listem alespoň jednoho z rodičů)

Hotový OP vyzvedává žadatel osobně s rodným listem nebo cestovním dokladem ve lhůtě 30-ti dnů s platností OP na 10 let.

Žádost o vydání OP v případě - změna stavu, změna TP


1. platný OP
2. změna stavu - oddací list, úmrtní list partnera, pravomocný rozsudek o rozvodu
změna trvalého pobytu - potvrzení o změně trvalého pobytu


Hotový OP vyzvedává žadatel osobně, zákonná lhůta pro vyhotovení nového OP je 30 dnů od podání žádosti, s platností OP na 10 let, u osob starších 70 let platnost OP na 35 let.

Žádost o vydání OP - konec platnosti původního dokladu


1. platný OP
2. bezplatně je možné požádat 6 měsíců před koncem platnosti OP( v případě , že platnost OP již skončila, je třeba prokázat totožnost např. cestovním dokladem, rodným listem, popř. řidičským průkazem)
Hotový OP vyzvedává žadatel osobně, zákonná lhůta pro vyhotovení nového OP je 30 dnů od podání žádosti, s platností OP na 10 let, u osob starších 70 let platnost OP na 35 let.

Žádost o vydání OP - osoba mladší 15 let


1. OP zákonného zástupce - zákonný zástupce musí být přítomen
2. originál rodného listu dítěte
3. prokázat české státní občanství dítěte (cestovním dokladem dítěte nebo rodným listem alespoň jednoho z rodičů)
poplatek 50,-Kč (zakoupíte u vchodu do budovy)

Hotový OP vyzvedává zákonný zástupce se svým OP a rodným listem dítěte s platností na 5 let.


Žádost o vydání OP - na vlastní žádost, dopsání nepovinných údajů nebo titulu

1. platný OP
2. v případě dopsání titulu originál diplomu
3. poplatek Kč 200,-(zakoupíte u vchodu do budovy)

Hotový OP vyzvedává žadatel osobně, zákonná lhůta pro vyhotovení nového OP je 30 dnů od podání žádosti, s platností OP na 10 let, u osob starších 70 let platnost OP na 35 let.

Žádost o vydání OP - s elektronickým čipem

1. platný OP
2. poplatek Kč 500,- (zakoupíte u vchodu do budovy)
( do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele OP)
Hotový OP vyzvedává žadatel osobně, zákonná lhůta pro vyhotovení nového OP je 30 dnů od podání žádosti, s platností OP na 10 let, u osob starších 70 let platnost OP na 35 let.

Cestovní doklady


ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PRO ŽADATELE NAD 18 LET


Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje! Žadatel nepředkládá fotografii.

Žadatel je povinen předložit tyto doklady:
1) občanský průkaz
2) cestovní doklad (při nabrání žádosti o nový CP není podmínkou)
3) správní poplatek ve výši Kč 600,--
(zaplatit před podáním žádosti o nový CP v pokladně - u vchodu do budovy)


Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 10 let.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PRO ŽADATELE OD 15-18 LET


Žadatel se dostaví se zákonným zástupcem, který se prokáže občanským průkazem.
Ostatní podmínky jsou stejné jako pro žadatele nad 18 let.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PRO ŽADATELE DO 15 LET


Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje! Žadatel nepředkládá fotografii.
Žádost podává zákonný zástupce společně s dítětem a je povinen předložit tyto doklady:
1) občanský průkaz zákonného zástupce
2) originál rodného listu dítěte
3) prokázat občanství dítěte (cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)
4) správní poplatek ve výši Kč 100,--
(zaplatit před podáním žádosti o nový CP v pokladně - u vchodu do budovy)

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 5 let.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU (E-PAS) PŘES ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY (ZÚ)


Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 120-ti dnů.
O vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů (BLESK) na ZÚ nelze zažádat!!!

Pro získání přesných informací k podání žádosti o CP doporučujeme občanům kontaktovat jednotlivé ZÚ. Informace o jednotlivých ZÚ najdete na www.mzv.cz.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU V KRATŠÍ LHŮTĚ NEŽ 30 DNŮ (BLESK) PRO ŽADATELE NAD 18 LET


Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje! Žadatel nepředkládá fotografii.
Žadatel je povinen předložit tyto doklady:
1) občanský průkaz
2) cestovní doklad (při nabrání žádosti o nový CP není podmínkou)
3) správní poplatek ve výši Kč 4.000,--
(zaplatit před podáním žádosti o nový CP v pokladně - u vchodu do budovy)

Cestovní pas se vydává ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s platností na 10 let.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU V KRATŠÍ LHŮTĚ NEŽ 30 DNŮ (BLESK) PRO ŽADATELE OD 15-18 LET


Žadatel se dostaví se zákonným zástupcem, který se prokáže občanským průkazem.
Ostatní podmínky jsou stejné jako pro žadatele nad 18 let.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ BIOMETRICKÉHO CESTOVNÍHO PASU V KRATŠÍ LHŮTĚ NEŽ 30 DNŮ (BLESK) PRO ŽADATELE DO 15 LET


Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje! Žadatel nepředkládá fotografii.
Žádost podává zákonný zástupce společně s dítětem a je povinen předložit tyto doklady:
1) občanský průkaz zákonného zástupce
2) originál rodného listu dítěte
3) prokázat občanství dítěte (cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)
4) správní poplatek ve výši Kč 2.000,--
(zaplatit před podáním žádosti o nový CP v pokladně - u vchodu do budovy)

Cestovní pas se vydává ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů s platností na 5 let.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍ PŘÍLOHY (POUZE PRO DÍTĚ DO 15 LET) V RÁMCI MALÉHO POHRANIČNÍHO STYKU S POLSKOU REPUBLIKOU


Vyplňuje se žádost, žadatel předkládá 2 fotografie dítěte
Žádost podává zákonný zástupce dítěte (účast dítěte se nevyžaduje) a je povinen předložit tyto doklady:
1) vyplnit žádost o vystavení cestovní přílohy (vzor žádosti)
2) občanský průkaz zákonného zástupce
3) originál rodného listu dítěte
4) prokázat občanství dítěte (cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)
5) 2 fotografie dítěte

Cestovní příloha se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 5 let (nejvýše však do 15-ti let věku dítěte).

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu:


Doklady potřebné ke změně trvalého pobytu:
- platný OP - pokud občan nemá platný OP, je možné přihlásit na jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Pokud občan nepředloží OP, nevydá ohlašovna potvrzení o změně místa trvalého pobytu dle novely zákona 133/2000 Sb.
- doklad o užívání nemovitosti (např.: nájemní smlouva, nebo výpis z katastru nemovitostí, pokud jste majitelem nemovitosti apod.)
- k žádosti o změnu trvalého pobytu pro dítě mladší 15 let rodný list dítěte
- vzor - přihlašovací lístek k TP

Doklady potřebné k žádosti o zrušení trvalého pobytu:
- občanský průkaz
- písemná žádost o zrušení TP na každou osobu (i dítě) zvlášť
- poplatek za každou osobu ve výši 100,- Kč
- prokázání zániku užívacího práva (např. doklad o ukončení nájemní smlouvy, nebo doklad o nabytí nemovitosti apod.)
- prokázání neužívání nemovitosti osobami, kterým žádáte o zrušení trvalého pobytu (např. prohlášením svědka, nebo prohlášením správce budovy apod.)
- formulář - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- formulář - Prohlášení ke zrušení trvalého pobytu

Doklady potřebné k ukončení trvalého pobytu na území ČR:
- občanský průkaz
- písemná žádost o zrušení trvalého pobytu na území ČR buď osobně na ohlašovně, nebo na zastupitelském úřadě (zde je poplatek 300,-Kč), případně poštou písemně s úředně ověřeným podpisem
- zaplacení správního poplatku ve výši 100,- Kč za každou žádost
- k žádosti o ukončení TP pro dítě jeho rodný list (ověřenou kopii při písemném podání)

- formulář - Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Doklady potřebné k výpisu z informačního systému:
- občanský průkaz
- občan vyplní formulář (žádost o výpis z informačního systému EO), pouze osobně za sebe případně jako zákonný zástupce za dítě mladší 15 let, nebo osobu s omezenou způsobilostí soudem
- zaplacení správního poplatku 50,- Kč
- pokud žádám jako zákonný zástupce, tak rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu v jakém rozsahu došlo ke změně způsobilosti
- vzor - žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Doklady potřebné k žádosti o zavedení doručovací adresy:
- platný občanský průkaz
- přesná znalost zaváděné doručovací adresy (vč. městské části apod.)
- vzor - hlášení adresy pro doručování

Doklady potřebné k vydání průkazu na slevu pro důchodce města Náchod
- platný občanský průkaz - rozhodnutí o přiznání starobního důchodu - foto 1ks

Doklady potřebné k žádosti o zprostředkování kontaktu
- občan vyplní žádost (žádost o zprostředkování kontaktu) na ohlašovně nebo zašle vyplněnou s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. - platný občanský průkaz
- zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč
- vzor - žádost o zprostředkování kontaktu

Případné dotazy na evidenci obyvatel na tel: 491 405 162