Dnes
Teplota: 23.5 °C

Středa, 03.04.2019Informace pro občany - Volby do Evropského parlamentu

Informace pro občany - Volby do Evropského parlamentu


Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24.května a 25. května 2019. Dne 24.května ( pátek ) budou volební místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25.května ( sobota ), od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li zřízeno na území obce více volebních okrsků hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.

Seznam volebních okrsků Města Náchod bude zveřejněn nejpozději dne 9.května 2019 na www stránkách města a na výlepových plochách města Náchod

Volič dále může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci volit ve volebním okrsku kam podle svého bydliště patří.

Požádat o voličský průkaz lze ode dne vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to buď osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů tj. do 22.5.2019 do 16:00 hod., nebo písemně - v listinné podobě ( podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče ) nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro doručení žádosti v písemné či elektronické podobě je stanovena do 17.května 2019 nejpozději do 16:00 hod. Možný vzor žádosti je zveřejněn na internetových stránkách Města Náchod.

V případě dotazů k volbám do Evropského parlamentu můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu v Náchodě :

tel. 491 405 162 - evidence obyvatel, 491 405 134 - ved.odboru

 

Upozorňujeme voliče, že došlo ke změně volební místnosti, a to pro volební okrsek č.3. Voliči, kteří doposud volili ve volební místnosti, která byla umístěna v Technických službách Města Náchod budou nyní nově volit ve volební místnosti v Mateřské škole Myslbekova, Myslbekova 4, Staré Město nad Metují, boční vchod

Tato budova je opatřena bezbariérovým vstupem, proto věříme, že tato změna usnadní přístup do volebních místností i našim imobilním spoluobčanům.

Bc. Hana Horáková 
vedoucí správního odboru

Dokumenty


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /