Dnes
Teplota: 17.0 °C

Odbor komunikace a cestovního ruchu

Rozsah hlavních působností

  • spravuje webové stránky města
  • na úseku styku s veřejností komplexně zajišťuje přípravu a vydávání Náchodského zpravodaje, informuje veřejnost o připravovaných záměrech města, provádí monitoring tisku, informuje sdělovací prostředky o činnosti úřadu a orgánů města
  • spravuje a řídí činnost Městských informačních center:

a) Masarykovo náměstí včetně prodeje vstupenek na akce

b) Malé lázně Běloves s expozicí lázeňství

c) Státní zámek Náchod - sezonní pobočka

  • odpovídá za sestavení a plnění edičního plánu a plánu inzerce pro oblast cestovního ruchu
  • zajišťuje účast města na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
  • vykonává činnosti související súčastí města ve sdruženích Kladské pomezí, Euroregion Glacensis, Sdružení lázeňských míst, spolupracuje sdalšími sdruženími cestovního ruchu
  • organizačně zabezpečuje činnost komise lázeňské, komise cestovního ruchu
  • zajišťuje přípravu a distribuci propagačních materiálů města
  • zajišťuje spolupráci spartnerskými městy (Klodzko, Kudowa Zdrój, Halberstadt, Bauska, Partizánske, Tačiv, Persan)
  • zajišťuje agendu Partnerského výboru Warrington

Odbor zabezpečuje uveřejnění příslušných dokumentů odboru na úřední desce Městského úřadu Náchod a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 23.