Dnes
Teplota: 22.3 °C

Ochrana obyvatelstva

I. MIMOŘÁDNÉ SITUACE A UDÁLOSTI


MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST


Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.


VARIANTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ


" Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu
" Extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, přívalový déšť, krupobití, sněhové a námrazové kalamity, katastrofální sucho)
" Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry
" Sesuvy půdy a svahové pohyby
" Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy
" Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru při přepravě nebezpečných škodlivin apod.)
" Onemocnění většího počtu osob, epidemie
" Nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.)
" Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb
" Terorismus

II. ZPŮSOB VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA


V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí (např. únik nebezpečných škodlivin do ovzduší) bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným signálem "všeobecná výstraha". Signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, který bude doplněn zprávou z hromadných informačních prostředků (z úrovně republikové, regionální a místní) o hrozící nebo vzniklé mimořádné události


CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA


- Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i obytný dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.


- Zavřete okna a dveře

Když se ukryjete v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může signalizovat např. únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytového prostoru i osob.


- Získávejte informace o situaci

Informace o aktuálním dění a pokynech pro obyvatelstvo získáte z hromadných informačních prostředků (rádio, televize, přijaté SMS zprávy na váš mobilní telefon, hlášení obecního rozhlasu, megafony apod.).


Každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin je pravidelně prováděna akustická zkouška sirén trvalým tónem po dobu 140 sekund . V tomto případě žádnou činnost neprovádějte. Pomocí sirén může být rovněž svolána jednotka sboru dobrovolných hasičů - přerušený tón sirény po dobu 1 minuty "požární poplach".

III. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI


" NEPANIKAŘTE, vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmyslem.
" RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasové vozy, pokyny velitele zásahu, pokyny zaměstnavatele, městské vyhlášky apod.).
" NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
" VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
" NETELEFONUJTE zbytečně, přetěžujete síť.
" NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
" POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným lidem.
" UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví, teprve potom záchrana majetku.
" UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné správy.

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události nebo zpozorujete-li vznikající nebezpečí, neprodleně informujte odpovědné orgány na tato telefonní čísla : Hasiči 150
Zdravotnická záchranná služba155
Policie ČR 158
Městská policie Náchod 156
Tísňové volání IZS (operační středisko HZS) 112

V případě, že si čísla spletete, dispečinky těchto složek si vaši informaci předají mezi sebou. Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejích důsledků.


V informaci uveďte:

- kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
- co, kde a kdy se stalo;
- v případě potřeby orientační body v místě události;
- podle situace doplňující údaje (počet postižených, druh zranění apod.);
- po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.


IV. ÚNIK AMONIAKU


Amoniak nebo-li čpavek, bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrý štiplavý zápach. Při odpařování z kapalného stavu tvoří mlhy těžší vzduchu, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi. Kapalný i plynný silně dráždí, leptá oči, dýchací cesty, plíce, kůži. Způsobuje kašel a dušnost. Křeče dýchaní mohou vést až k udušení. Kapalný vyvolává silné omrzliny, vyšší koncentrace plynného amoniaku mohou způsobit smrt.


+ První pomoc


Čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, při zástavě dechu a srdce zavést umělé dýchání, sejmout čpavkem potřísněný oděv a postižená místa opláchnout vodou, při zasažení očí vyplachovat asi 15 minut.


V. EVAKUACE


Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu z ohrožených prostorů s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je zabezpečení přechodného pobytu osob a nouzové zásobování.


Situace, při nichž se předpokládá provedení evakuace:


" Při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru;
" Při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny z okolí těchto objektů a z prostoru po směru větru;
" Při nebezpečí výbuchu (únik plynu, terorismus, požár skladu výbušnin, havárie v dopravě, apod.) z okolí ohroženého účinky tlakové vlny;
" Při povodních a záplavách z míst předpokládaného rozlivu vody, pokud hrozí protržení hrází z míst pod vodními díly;
" Při požáru objektu nebo lesa.

Před evakuací je třeba si připravit evakuační zavazadlo a při evakuaci dodržet zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu.


a) Zásady chování při evakuaci


" Sledujte informace a bezvýhradně se řiďte pokyny ve sdělovacích prostředcích, pokyny vydanými pracovníky záchranných složek, orgány města nebo jeho zaměstnanci. Dbejte jejich pokynů.
" Podle časových možností si připravte evakuační zavazadlo a vhodně se oblečte.
" Nepodlehněte panice, pomozte starým lidem, nemocným a dětem.
" Jste-li v tísni, vyvěste na viditelné místo bílý terč (prostěradlo, ručník apod.) pro vyžádání pomoci.
" Dodržte zásady pro opuštění bytu.
" Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

b) Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu


" Vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček, ve kterých jsou uloženy potraviny.
" Uzavřít hlavní uzávěry plynu a vody (elektřinu nevypínat).
" Uhasit otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.
" Odpojit antény televizních a rozhlasových přijímačů.
" Překontrolovat uzavření oken.
" Zabezpečit byt nebo dům proti vniknutí cizích osob.

Evakuační zavazadlo


Jako evakuační zavazadlo nejlépe poslouží batoh (krosna), cestovní taška nebo kufr. Na zavazadlo upevněte štítek s vaším jménem, příjmením a celou adresou.


Evakuační zavazadlo obsahuje:
- základní trvanlivé potraviny na 3 dny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu;
- předměty denní potřeby, jídelní misku, příbor;
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti;
- přenosné rádio s rezervními bateriemi;
- toaletní a hygienické potřeby;
- léky;
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku;
- svítilnu, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti;
- předměty a věci pro vyplnění dlouhé chvíle (knihu, pro děti hračku apod.).

VI. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM


Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci provádění záchranných a likvidačních prací jsou připraveny poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvidačních prací.


Základními složkami IZS jsou:

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
Zdravotnická záchranná služba
Policie České republiky

Ostatními složkami IZS jsou:

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní, městská policie, bezpečnostní služby),
- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynárenská, vodní, elektrikářská, Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),
- zařízení civilní ochrany,
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci).

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150.


Zákon o IZS

Činnost složek Integrovaného záchranného systému je přesně dána zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.


VII. KRIZOVÉ STAVY


KRIZOVÁ SITUACE


Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.


Krizová situace

je mimořádná situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav:


Stav nebezpečí (§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)
- je vyhlašován hejtmanem kraje na území celého kraje nebo jeho části na dobu nejvýše 30 dnů
- jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému (IZS).

Nouzový stav (čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky)
- je vyhlašován vládou ČR pro celý stát nebo omezené území státu na dobu nejvýše 30 dnů
- v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Stav ohrožení státu (čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR)
- vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády pro celý stát nebo omezené území státu
- je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.
Válečný stav (čl. 43 odst. 1 Ústavy)
- vyhlašuje Parlament ČR pro celý stát
- je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Přesáhne-li mimořádná situace určitou mez, kterou již nelze zvládnout prostřednictvím záchranných a likvidačních prací v rámci IZS, může být vyhlášen některý z krizových stavů (stav nebezpečí vyhlášený hejtmanem kraje nebo nouzový stav vyhlášený vládou). Za těchto stavů může být:

- vyhlášena obyvatelstvu pracovní povinnost a pracovní výpomoc;
- určeny věcné prostředky (movité i nemovité věci) právnických a fyzických osob, které se budou podílet na řešení dopadů a odstraňování následků krizové situace;
- vyhlášena různá regulační opatření, popř. zaveden na určité suroviny, potraviny a hotové výrobky přídělový systém;
- uzavřena postižená oblast;
- prováděna regulace pohybu osob;
- vyhlášena evakuace velkého rozsahu (nevztahuje se na objektovou evakuaci vyhlášenou velitelem zásahu, ta může být vyhlášena při bezprostředním ohrožení osob i mimo krizový stav).

STRUKTURA ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU


Úroveň Příprava Řešení krizové situace
vláda Bezpečnostní rada státu (BRS) Ústřední krizový štáb (ÚKŠ)
resort
 
- Výbor pro obranné plánování (VOP)
- Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP)
Resortní krizový štáb (RKŠ)
 
kraj Bezpečnostní rada kraje (BRK) Krizový štáb kraje (KŠK)
obec s rozšířenou působností Bezpečnostní rada ORP (BR ORP) Krizový štáb obce s rozšířenou působností (KŠ ORP)

Odkaz na www stránky:
http://www.mvcr.cz
http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni-a-cnp.aspx

http://www.ioolb.cz/

VIII. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA


150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Tísňové volání
 
950 530 100 Krajské operační a informační středisko HZS
974 534 111 Policie ČR Územní odbor Náchod
491 426 186
739 548 951
Městská policie Náchod
491 405 111 Městský úřad Náchod
491 433 068 Technické služby Náchod s.r.o.
491 419 222 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
491 601 111
491 601 601
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
495 563 011
491 448 111
innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod
1239
800 113 355
GasNet, s.r.o. - distribuce - pohotovost innogy - zákaznická linka
371 810 810
840 840 840
ČEZ - prodej
800 850 860 ČEZ - distribuce
800 020 202 Telefonica O2
491 427 150 Centrum duševního zdraví
251 511 313 Bilý kruh bezpečí
116 006 Domácí násilí
116 111 Linka bezpečí

IX. PODEZŘELÉ ZÁSILKYNebezpečí teroristického použití antraxu nebo jiné biologické látky je na našem území velice nízké.


Znaky podezřelých zásilek jsou tyto:

 • - obal zásilky je znehodnocen neznámou látkou nebo jsou na něm barevné změny
 • - zásilka je ofrankována větším počtem známek nebo známky chybí, resp. nejsou poštou označeny
 • - zásilka je nadměrně zabezpečena lepícími páskami, samolepkami atd.
 • - zásilka má na sobě různé značky k odvedení pozornosti
 • - ze zásilky uniká neznámá kapalina nebo se sype neznámá látka
 • - ze zásilky trčí ven přetržené drátky,hliníková fólie nebo nitě
 • - zásilka zapáchá
 • - zásilka má neobvyklou hmotnost, pokroucený, vyboulený nebo hrbolatý obal
 • - zásilka pochází od neznámého odesílatele nebo pochází ze zemí, se kterými jste nebyli nikdy v kontaktu nebo jí chybí zpáteční adresa nebo adresa odesílatele je vám neznámá
 • - zpáteční adresa nesouhlasí s místem odeslání na razítku
 • - je zřejmé, že obal byl otevřen a opět zalepen
 • - na obalu zásilky je označeno, že obsahuje nebezpečnou látku nebo z ní hrozí jiné nebezpečí
 • - zásilka má omezující značky jako Personal = Do vlastních rukou, Confidential = Důvěrné, Fragile = Křehké nebo je označena jako "Osobní", "Důvěrné" apod.
 • - zásilka má nepřesnou adresu, v adrese jsou použity nesprávné tituly, nesprávně napsané jméno nebo je beze jména
 • - objevují se chyby v jednoduchých slovech
 • - k popisu byl použit zjevně zkreslený rukopis
 • - ozývá z ní tikání nebo jiné podezřelé zvuky


Obecné zásady manipulace s podezřelými zásilkami:


Omezte styk s podezřelou zásilkou!
Antrax nebo jiná biologická látka nepředstavuje okamžité ohrožení osob a proto s podezřelou zásilkou zacházejte vždy s rozmyslem.

 • - podezřelou zásilku neotevírat
 • - pokud došlo k otevření, netřepat a nevyprazdňovat obsah zásilky
 • - nedotýkat se zbytečně podezřelé zásilky
 • - při nezbytné manipulaci je vhodné použít ochranné rukavice
 • - zásilku umístit do alespoň dvou igelitových pytlů, které se podle možnosti vzduchotěsně uzavřou
 • - pokud nejsou k dispozici igelitové pytle, podezřelou zásilku přikrýt nějakým krytem (např. oděv, krabice, prázdná zásuvka, uzavřený koš na odpadky, igelitová taška); tento kryt ze zásilky nesnímat
 • - označit podezřelou zásilku: např. Podezřelá zásilka! Nemanipulovat, nebezpečí!
 • - v přítomnosti podezřelé zásilky nejíst, nepít a nekouřit
 • - místnost s podezřelou zásilkou uzavřít, uzavřít okna a vypnout ventilaci
 • - přivolejte pomoc policie 158 nebo hasičů 150, je možné volat na jednotné číslo 112

Doplněné zásady manipulace s podezřelými zásilkami u firem

 • - organizačně zabezpečit, aby s došlými zásilkami bylo v kontaktu co nejméně lidí a otevírání zásilek se provádělo v uzavřené místnosti
 • - s poštou by měla manipulovat poučená osoba, která zná zásady zacházení s podezřelými zásilkami
 • - pro větší bezpečnost je možné vybavit osobu přejímající zásilky minimálními ochrannými pomůckami jako jsou gumové rukavice, rouška nebo respirátor
 • - nebezpečnou zásilku nahlásit svému bezprostřednímu nadřízenému nebo správci budov, který rozhodne o dalším postupu
 • - zjistit, kdo přišel s podezřelou zásilkou do styku a toto ohlásit zdravotnickým nebo vyšetřujícím orgánům

Pokud při otevření se ze zásilky sype neznámá látka:

 • - nesnažte se podezřelou látku uklidit
 • - uvolněný obsah zásilky přikryjte jakýmkoliv vhodným předmětem
 • - uzavřete místnost nebo část budovy, kde se zásilka nachází, uzavřete okna a vypněte ventilaci
 • - urychleně, ale bez paniky opusťte ohrožený prostor
 • - uzavřete ohrožený prostor a zamezte přístupu nepovolaných osob
 • - ohrožený prostor viditelně označte, např. NEBEZPEČÍ, NEVSTUPOVAT!
 • - ruce a jiné kontaminované části těla neznámou látkou okamžitě omyjte teplou vodou a mýdlem
 • - shromážděte osoby, které mohly přijít do kontaktu s obsahem zásilky, informujte je o situaci a zjistěte jejich případné zdravotní potíže
 • - vyžádejte si pomoc policie na telefonním čísle 158 nebo hasičů na čísle 150, je možné volat univerzální číslo 112
 • - informujte příslušníky složek integrovaného záchranného systému o okolnostech zjištěných kolem podezřelé zásilky a o momentálním zdravotním stavu
 • - vytvořte seznam osob, které mohly přijít do kontaktu s podezřelou zásilkou a tento seznam předejte vyšetřovacím orgánům a hygienické službě
 • - odstraňte ze sebe kontaminovaný oděv a ten uložte do igelitového pytle nebo uzavíratelné nádoby, kterou půjde utěsnit
 • - proveďte hygienickou očistu celého těla teplou vodou a mýdlem a na základě pokynu použijte i dezinfekční prostředky

Krajská hygienická stanice ve spolupráci s lékařem infekčního oddělení rozhoduje, zda u osob, které přišly do styku s neznámou látkou, budou preventivně nasazena antibiotika.


Příznaky zasažení nebezpečnou biologickou látkou jsou:

 • - horečka
 • - nevolnost
 • - slabost
 • - průjem
 • - dvojité vidění
 • - zvracení
 • - těžké dýchání

Možné příznaky zasažení antraxem nebo jinou nebezpečnou biologickou látkou se mohou objevit do 1 dne až 8 týdnů. První příznaky se však objevují často do tří dnů a po týdnu je skoro jisté, že se už neobjeví.Při objevení příznaků:

 • - Je nutné okamžitě informovat Krajskou hygienickou stanici a ošetřujícího lékaře, kteří rozhodnou o použití a způsobu podávání léků!
 • - Je nutné omezit styk s ostatními osobami na možné minimum, neúčastnit se kulturních a jiných masových akcí a necestovat prostředky hromadné přepravy osob!
 • - V domácnosti je nutné zvýšit hygienická opatření!
 • - Používané oděvy uložit do igelitového pytle nebo jiného vhodného obalu!