Dnes
Teplota: 13.4 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční  15.dubna 2024

Souhrn usnesení ze  13.  / 70. / schůze Rady města Náchoda konané  25. března 2024

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 70/1449/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 5842/2024 - uzavření smlouvy o pořádání Náchodských farmářských trhů č. SM/4318/2024 se společností KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s r.o., U Lesovny 285, 549 54 Police nad Metují, IČO 15031764. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 2.4.2024 do 31.12.2024 s tím, že farmářské trhy

budou pořádány pravidelně jednou týdně, a to vždy ve středu. Měsíční nájemné za pronájem pozemku a náklady za spotřebovanou el. energii je stanoveno dohodou ve výši 4.800,- Kč + 21% DPH. Rada města pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.

Spolkový dům, Náchod - dodatek č. 7 smlouvy o dílo

Usnesení č. 70/1450/24 - rada města    s o u h l a s í

s evidenčními změnovými listy číslo 20 a schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. IRM/645/2021 na akci „Spolkový dům, Náchod" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o.,

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

V Náchodě 26. března 2024

 

Jan    B i r k e
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta