Dnes
Teplota: 13.1 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 17. května 2021


Souhrn usneseníz 18.  / 137. / schůze Rady města Náchoda konané  7. května 2021

Plná moc pro JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., KŠD LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Usnesení č. 137/2887/21 - rada města    s c h v a l u j e

udělení plné moci JUDr. Janu Šťovíčkovi, Ph.D., KŠD LEGAL,                          advokátní kancelář s.r.o., k zastupování města Náchoda ve věci                                 řešení majetkoprávních úkonů souvisejících s přípravou výstavby                             obchvatu města Náchoda (např. výkupy nemovitostí atp.); Text                                  plné moci připraví a.k. KŠD LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

 

Spolkový dům - prodloužení termínu dodání projektové dokumentace k provedení stavby

Usnesení č. 137/2888/21 - rada města    s o u h l a s í

s prodloužením termínu a schvaluje změnu objednávky č. 16/2021                                   pro vypracování projektové dokumentace k provedení stavby                              spolkového domu pro zhotovitele Tomáš Vymetálek Architects                              s r.o., Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, IČO. 27524906

 

Výběr zhotovitele stavby parkoviště na SUN, Náchod - k.ú. Staré Město nad Metují

Usnesení č. 137/2889/21 - rada města    s c h v a l u j e

pořadí nabídek a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky uchazeči                               SILVAGRO s.r.o,  Zábrodí 120, 549 41 Zábrodí, IČO 27476162

 

Usnesení č. 137/2890/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje městský úřad, aby
samostatně rozhodl o jejím finálním znění na realizaci stavby                                  parkoviště na sídlišti u nemocnice v Náchodě

 

NPŽP - předložení žádosti o podporu projektu Zlepšení kvality ovzduší na území ORP Náchod

Usnesení č. 137/2891/21 - rada města    s c h v a l u j e

předložení žádosti o podporu projektu Zlepšení kvality ovzduší na                               území ORP Náchod do Výzvy č. 2/2021 v rámci Národního
programu Životní prostředí

 

Odstranění stavby čp. 148 a přilehlých objektů, ul. Hurdálkova

Usnesení č. 137/2892/21 - rada města    s c h v a l u j e

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na „Odstranění stavby čp. 148 a
přilehlých objektů, ulice  Hurdálkova" s účastníkem  ALPRIM CZ                            s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 za
nabídkovou cenu: 2.954.505,86 bez DPH tj. 3.574.952,09 Kč včetně                                 DPH 21%

 

V Náchodě 10. května 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta