Dnes
Teplota: 12.5 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 3. října 2022


Souhrn usneseníz 36. / 205. / schůze Rady města Náchoda konané 12. září 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 205/4324/22 - rada města č. 73/2022 - považuje nájem bytu č. 1 v č.p. 40 na Vysokově za skončený

 

Směrnice rady města o způsobech určení cen věcných břemen zřizovaných na pozemcích města

Usnesení č. 205/4325/22 - rada města    s c h v a l u j e

Směrnici rady města o způsobech určení cen věcných břemen zřizovaných na pozemcích města, v předloženém znění

 

Usnesení č. 205/4326/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

aktuální šablony pro sestavování vlastních výpočtů cen věcných břemen

 

Objednávka na administraci žádosti o dotaci ze 40. výzvy IROP na akci „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky"

Usnesení č. 205/4327/22 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky na administraci žádosti o dotaci z
plánované 40. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (specifický cíl 6.1) na projekt „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky" společnosti DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996

 

Oprava střechy nad ředitelnou ZŠ Komenského v Náchodě

Usnesení č. 205/4328/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Miloše Habra, Václavická 1179, 547 01 Náchod IČO 16273788 na provedení opravy plechové střechy ZŠ Komenského v Náchodě

 

Oprava MK Babí - frézink

Usnesení č. 205/4329/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na opravu místní komunikace na Babí u Náchoda, pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867

 

Projektová dokumentace Oprava cesty Chrastinka - zámek

Usnesení č. 205/4330/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost New Visit s.r.o., Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové IČO 25268635, na provedení prováděcí projektové dokumentace Oprava cesty Chrastinka - zámek

 

Žádost o výjimku z nejvyššího počtu dětí ve 2. třídě Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 205/4331/22 - rada města    p o v o l u j e

výjimku z počtu dětí ve 2. třídě Mateřské školy, Náchod,
Myslbekova 4 z 24 na 25 dětí

 

 

 

Navýšení kapacity školní družiny a školní jídelny Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 v rejstříku škol a školských zařízení

Usnesení č. 205/4332/22 - rada města    s o u h l a s í

se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121,  z 50 na 60 s účinností od 20.09.2022

 

Usnesení č. 205/4333/22 - rada města    s o u h l a s í

se zvýšením nejvyššího povoleného počtu strávníků školní
jídelny, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121, ze 160 na 170 s účinností od 20.09.2022 a s podáním žádosti o zápis obou těchto změn do rejstříku škol a školských zařízení

 

Veřejná zakázka - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace a komise

Usnesení č. 205/4334/22 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Usnesení č. 205/4335/22 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „Novostavba
tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka,
Bohuslav Voborník, Miroslav Petr (náhradníci Ing. Pavla
Maršíková, Bc. Marek Labík, Romana Pichová), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Prohlášení o memorandu o spolupráci mezi Městem Náchod a Nadačním fondem Kaplicky Centre

Usnesení č. 205/4336/22 - rada města    s c h v a l u j e

Prohlášení o memorandu o spolupráci mezi Městem Náchod
a Nadačním fondem Kaplicky Centre

V Náchodě 13. září 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta