Dnes
Teplota: 27.7 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 6. září  2021


Souhrn usnesení z  28.  / 147. / schůze Rady města Náchoda konané 21. července 2021

Smlouva o koordinaci stavebních prací - Purkyňova, N_SYS

Usnesení č. 147/3128/21 - rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o koordinaci stavebních prací mezi                                                      městem Náchod a obchodní korporací N_SYS s.r.o.,                                                                                IČO 25254405, jejímž předmětem je koordinace stavebních                                               prací v Purkyňově ulici a ujednání o uzavření budoucí                                              smlouvy o zřízení věcného břemene, v předloženém znění

 

Spolkový dům Náchod - realizace a zprovoznění elektroměrového rozvaděče

Usnesení č. 147/3129/21 - rada města  s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro                                               společnost Telkabel CR, Českých bratří 89, 547 01 Náchod,                                       IČO 25289675 na realizaci a zprovoznění elektroměrového                                     rozvaděče pro spolkový dům v Hurdálkově ulici v Náchodě

 

 

OPŽP - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod - digitální povodňový plán

Usnesení č. 147/3130/21 - rada města  s c h v a l u j e

rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého                                             rozsahu na služby „Zpracování digitálního povodňového                                               plánu pro město Náchod" v rámci projektu „Realizace                                           varovných protipovodňových opatření pro město Náchod,                                       CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009092", konkrétně společnosti                                         Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4,                                        Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 47116901, nabídková cena                                            338 000 Kč bez DPH (408 980 Kč vč. DPH)

 

Usnesení č. 147/3131/21 - rada města  s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský                                          rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00                                           Praha 5, IČO 47116901 dle předloženého návrhu

 

Výškové přeložení stávajícího STL plynovodu na akci „Nová komunikace                    ul. Tkalcovská, Náchod"

Usnesení č. 147/3132/21 - rada města  s c h v a l u j e

odhadovanou částku ve výši 733 000 Kč bez DPH                                                               (886 930 Kč vč. DPH) na nutné provedení výškového                                                   přeložení stávajícího STL plynovodu a pověřuje odbor                                                správy majetku a financování k zajištění této finanční                                                         částky

 

OPŽP - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod - výsledek zadávacího řízení VIS

Usnesení č. 147/3133/21 - rada města  s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek k nadlimitní                                                        veřejné zakázce na dodávky „Realizace varovných                                                            protipovodňových opatření pro město Náchod" a schvaluje                                     uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1 za                                            podmínky, že účastník před podpisem smlouvy doloží                                               doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů                                        v souladu se zadávací dokumentací:

Pořadí č. 1: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Hostivař,                                            102 00 Praha 10, IČO 47307781, nabídková cena:
6 411 883 Kč bez DPH (7 758 378 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 2: MASTER IT Technologies, a.s., Výstavní 1928/9,                                            Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27851931,                                                        nabídková cena: 6 485 958 Kč bez DPH (7 848 009 Kč vč.                                           DPH)

Pořadí č. 3: ELMIK s. r. o., Obora III 168/2, Krásno nad                                                     Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 04506677, nabídková                                      cena: 6 506 024 Kč bez DPH (7 872 289 Kč vč. DPH)

 

Záměr prodeje cisternové automobilové stříkačky CAS 15 MAN TGM 13.280 obálkovou metodou nejvyšší nabídce

Usnesení č. 147/3134/21 - rada města  s c h v a l u j e

záměr prodeje cisternové automobilové stříkačky                                                         obálkovou metodou nejvyšší nabídce

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.21RGI02-0036

Usnesení č. 147/3135/21 - rada města  s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace                                           z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

č.21RGI02-0036.

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 147/3136/21 -  rada města  s c h v a l u j e

Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností

souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod - obchvat" č.                              SMF/3739/2021 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní

příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

4, Nusle    ´

 

Usnesení č. 147/3137/21 - rada města  s c h v a l u j e

Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících                                s realizací stavby „I/33 Náchod - obchvat" č. SMF/3700/2021

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle a Technickými

službami Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují,

547 01 Náchod

 

Oprava závad na dětských hřištích a sportovištích

Usnesení č. 147/3138/21 - rada města  s o u h l a s í

s opravou závad na dětských a sportovních hřištích zjištěných v průběhu roční kontroly za cenu 97.233,- Kč vč. DPH. Odbor SMF zajistí objednávku na opravu závad u firmy B plus B s.r.o., Havlíčkova 375. 549 41 Červený Kostelec, IČO 252 97 015, za cenu 97.233,- Kč vč. DPH

 

Lázně Priessnitz_ Poradenská smlouva _Deloitte Advisory (stanovisko k DPH)

Usnesení č. 147/3139/21 - rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytování daňově poradenských služeb v rozsahu příloh 1 a 2, a dále pověřuje vedení města Náchod vypracováním objednávky na poskytnutí poradenských služeb s cílem ošetřit problematiku DPH spojenou se zamýšleným nákupem nemovitostí Lázní Běloves dle schváleného Záměru a případné změny textace přiložených smluvních dokumentů, vyjma ceny, dává do pravomoci externí právní kanceláře KŠD

 

Revokace usnesení č. 138/2909/21 - RM 17. 5. 2021

Usnesení č. 147/3140/21 - rada města  r e v o k u j e

usnesení č. 138/2909/21 ze dne 17. 5. 2021 - úprava parkování ul. Zborovská, Orlická, Praizlerova, Nemocniční, Smetanova, Alšova a Svolinského a souhlasí se zachováním současného stavu přechodné úpravy provozu na předmětných místních komunikacích do doby vyřešení parkování pro zaměstnance, pacienty a pracovníky stavby Oblastní nemocnice Náchod a do doby realizace a zprovoznění parkovacího domu, jako součásti areálu Oblastní nemocnice Náchod

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 147/3141/21 - rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

že usnesením č. 146/3106/21 schválená změna nájemní smlouvy č. SMF/2234/2013, které učinila na zasedání dne 12. 7. 2021 se vztahuje k číslu spisu 3375

 

Usnesení č. 147/3142/21 - rada města  r e v o k u j e

usnesení č. 139/2953/21 ze dne 31. 5. 2021 týkající se části 13696/2019 a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3675/2021 v novém znění pro p. Renátu Hrubou

 

Usnesení č. 147/3143/21 - rada města  d o p o r u č u j e

zařadit sklad č. ev. 112 na stavební parcele č. 285 v katastrálním území Babí u Náchoda do majetku města za odhadnutou cenu podle znaleckého posudku ve výši 21.160,- Kč a zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3726/2021 s panem Petrem Ludvíkem

 

Usnesení č. 147/3144/21 - rada města  s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce č. SMF/3716/2021 s příspěvkovou organizací Základní škola T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

 

Usnesení č. 147/3145/21 - rada města  s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce č. SMF/3731/2021 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

 

Usnesení č. 147/3146/21 - rada města  s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce č. SMF/3734/2021 s příspěvkovou organizací Základní škola, Náchod, Komenského 425

 

Usnesení č. 147/3147/21 - rada města  s o u h l a s í

s vyvěšením záměru výpůjčky místnosti č. 248, č. 224 a č. 235 v budově č.p. 1759, ul. Pražská v Náchodě

 

 

V Náchodě 22. července 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta