Dnes
Teplota: 27.3 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční  24. června 2024

Souhrn usnesení z  30.  / 87. /  schůze Rady města Náchoda konané 15. července 2024

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD ,,Oprava MK ulice Lomená, na pozemku
č. parc. 160/19, k.ú. Malé Poříčí"

Usnesení č. 87/1834/24 - rada města    r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744

 

Usnesení č. 87/1835/24 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo ,,Oprava MK ulice Lomená, na
pozemku č. parc. 160/19, k.ú. Malé Poříčí", a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění na realizaci stavby : za cenu 2 190 075,20 Kč včetně DPH

 

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD „Úprava křižovatky Kostelecká - Tylova a oprava komunikace ul. Tylova"

Usnesení č. 87/1836/24 - rada města    r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči SILVAGRO s.r.o, Zábrodí 120, 549 41 Zábrodí, IČO 27476162 a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úprava křižovatky Kostelecká - Tylova a oprava komunikace ul. Tylova"

 

„Oprava opěrné zídky a schodů v ul. Zahradní čp. 288 a 289 "-  změna č. 1 objednávky

Usnesení č. 87/1837/24 - rada města    s o u h l a s í

se změnovým listem č. 1 a schvaluje změnu objednávky č. 1 na realizaci stavby „Oprava opěrné zídky a schodů v ul. Zahradní u čp. 288 a 289", pro zhotovitele SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 274 76 162

 

Schválení opravy lávky přes řeku v Bělovsi

Usnesení č. 87/1838/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu lávky přes řeku Metuji v Bělovsi s firmami:

- JV Interiér-Profesionál (Jaroslav Valášek), se sídlem Františka   Kupky 325, Dobruška 518 01, IČO: 412 48 210 za nabídkovou   cenu 126.924,- Kč bez DPH, tj. 153.578,04 Kč vč. 21% DPH.

- Kovovýroba Špaček, se sídlem Boženy Němcové 371, 549 31   Hronov, IČO: 76172261 za nabídkovou cenu 289.578,- Kč vč. DPH   (firma není plátcem DPH)

 

Návrh na znovuzvolení člena  dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, jemuž vyprší volební období

Usnesení č. 87/1839/24 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

jmenovat členem dozorčí rady p. Marka Dvorského

 

Výměna 4 ks atypických oken v bytovém domě v ul. Francouzská čp. 504 a 505

Usnesení č. 87/1840/24 - rada města    s c h v a l u j e

výměnu 4ks atypických oken v bytovém domě v ul. Francouzská čp. 504 a 505 v Náchodě, a schvaluje vystavení objednávky pro firmu DOMIVO s.r.o., Kladská 104, 547 01 Náchod, IČO 037 71 351

za cenu 254 789,92Kč včetně DPH

 

Navýšení rozpočtu na nákup analogového vykrývače pro potřeby hasičů

Usnesení č. 87/1841/24 - rada města    s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu v kap. 17 o částku 60 tis. Kč na nákup
vykrývače analogového spojení, který bude umístěn v budově hasičské zbrojnice ul. Raisova 2133

 

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 87/1842/24 - rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Náchod
v předloženém znění

 

„Stavební úpravy místní komunikace ulice Ruská, Náchod", přeložka ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva o převodu a převzetí investorství

Usnesení č. 87/1843/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství na část stavby „Stavební úpravy místní komunikace ulice Ruská, Náchod" -
stavební objekt SO 401 - Přeložka kabelů ČEZ - NN se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Žádosti o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 87/1844/24 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 46.451,- Kč s  převodem této částky do rozpočtu příspěvkové organizace  MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod. Finanční
prostředky budou použity na výměnu zvonkového zařízení

- příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Náchoda  čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 168.510,- Kč.
Finanční prostředky budou použity na opravu čerpadel

 

V Náchodě 16. července 2024

 

 

Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Milan    V i k
místostarosta