Dnes
Teplota: 22.0 °C

JEDNACÍ ŘÁD SKUPIN PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Tento jednací řád upravuje přípravu a vlastní jednání každé pracovní skupiny, která byla zřízena pro zajištění procesu plánování sociálních služeb.

 

Článek II.

Působnost pracovní skupiny

 

(1)   Pracovní skupiny jsou zřízeny jako iniciativní a poradní orgány a vyvíjejí svoji činnost v oblasti samostatné působnosti obce. Závěry svých jednání a náměty předkládají řídící skupině.

(2)   Vedoucího jmenuje a odvolává z funkce vedoucí řídící skupiny na návrh členů pracovní skupiny. Dalším členem pracovní skupiny je koordinátor, kterého jmenuje vedoucí řídící skupiny.

(3)   Změnu člena pracovní skupiny z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednáních skupiny předkládá členům vedoucí pracovní skupiny.

 

Článek III.

Příprava svolání jednání pracovní skupiny

 

(1)   Pracovní skupina se schází dle harmonogramu uvedeného v projektu „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod."

(2)   Jednání skupiny připravuje vedoucí pracovní skupiny, který úzce spolupracuje s koordinátorem.

(3)   Jednání skupiny svolává koordinátor na pokyn vedoucího prostřednictvím e-mailových kontaktů.

 

Článek IV.

Průběh jednání pracovní skupiny

 

(1)  Jednání pracovní skupiny řídí vedoucí nebo jiný člen pracovní skupiny.

(2)  Pracovní skupina jedná kolektivně, podmínkou je účast nadpoloviční většiny členů pracovní skupiny.

(3)  Členové pracovní skupiny jsou povinni zúčastnit se každého jednání. Neúčast je nutno předem omluvit vedoucímu pracovní skupiny nebo koordinátorovi.

 

Článek V.

Hlasování

 

(1)  Hlasuje se zdvižením ruky. Každý člen má právo - pokud o to výslovně požádá - na zaprotokolování odchylného stanoviska do zápisu.

(2)  Pracovní skupina se usnáší většinou hlasů všech přítomných členů.

(3)  V případě sudého počtu členů pracovní skupiny má vedoucí 2 hlasy.

 

Článek VI.

Organizačně technické záležitosti jednání pracovní skupiny

 

(1)    O průběhu jednání pracovní skupiny se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá koordinátor pracovní skupiny. Koordinátor rovněž vede evidenci zápisů jednotlivých jednání a soustřeďuje závěry pracovní skupiny.

(2)    Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

(3)    Zápis z jednání pracovní skupiny musí být vyhotoven a odeslán do sedmi pracovních dní po dni konání pracovní skupiny. Zápis musí být opatřen podpisem vedoucího.

(4)    Zápis obdrží

-       všichni členové pracovní skupiny

-       předseda řídící skupiny

(5)    Závěry jednání pracovní skupiny budou průběžně zveřejňovány prostřednictvím Městského zpravodaje, webových stránek a dalších dostupných medií.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 

(1)   Zápis z jednání pracovní skupiny s návrhy a závěry projedná koordinátor na nejbližší jednání řídící skupiny.

(2)   Tento jednací řád byl schválen pracovní skupinou dne 26. 1. 2017 (resp. 24. 1. a 25. 1. 2017) a účinnosti nabývá dnem schválení.

 

 

Bc. Pavel Schuma

vedoucí odboru SV