Dnes
Teplota: 18,5 °C

Plánování sociálních služeb

V současné době probíhá aktualizace plánu sociálních služeb.Co je komunitní plánování sociálních služeb?

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni. KPSS zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelně využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné apod.


Hlavním charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovaná oblast týká, na partnerství , dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. KPSS se účastní zejména obec nebo kraj, jako zadavatelé služby a dále poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost.

Organizační struktura

" Triáda /triangl/ je výraz kterým je označováno partnerství mez uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb, resp. trojice kterou osobně tvoří. Řídící skupina


" je skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která je utvořena na samém začátku procesu KPSS. Řídící skupina je zodpovědná za proces KPSS, činní zásadní rozhodnutí a řídí pracovní proces KPSS.

Pracovní skupina

" je skupina tvořenáuživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS např. navrhuje a připomínkuje dílčí část Komunitního plánu. I v rámci jedné priority může být vytvořeno více pracovních skupin pro konkrétní úkoly - návrh úkolů. řízení a kontrola uskutečňování, apod.

Standardy kvality sociálních služeb

" se rozumí soubor kritérií, která umožňují rozpoznat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní.

Poskytovatel

" sociálních služeb je subjekt, který služby podkytuje a nabízí, bez ohledu na to, zda se jednáí například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obci nebo krajem.

Zadavatel

" sociálních služeb je zejména obec a kraj. Zadavatel je odpovědný za zajištěníssociálních služeb na příslušném území.

Sociální službou

" se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklím způsobem jiných systémů (např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.)