Dnes
Teplota: 5.0 °C

Plánování sociálních služeb

V současné době probíhá aktualizace plánu sociálních služeb.


Co je to plánování sociálních služeb

Plánování sociálních služeb zajišťuje efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelně využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné apod.

Hlavním charakteristickým znakem plánování je důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovaná oblast týká - na partnerství, dialogu a vyjednávání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Plánování sociálních služeb se účastní zejména obec nebo kraj, jako zadavatelé služby a dále poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a veřejnost.


Triáda

Triáda /triangl/ je výraz kterým je označováno partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb, resp. trojice kterou osobně tvoří.

 

Koordinační skupina

Koordinační skupina je skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces plánování, která je utvořena na samém začátku procesu. Řídící skupina je zodpovědná za proces plánování, činní zásadní rozhodnutí a řídí pracovní proces plánování sociálních služeb.


Pracovní skupina

Pracovní skupina je skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces plánování. Řeší konkrétní úkoly. Může být vytvořeno více pracovních skupin.


Standardy kvality sociálních služeb

Jedná se o soubor kritérií, která umožňují rozpoznat úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní.


Poskytovatel

Poskytovatel sociálních služeb je subjekt, který služby poskytuje a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem.

Zadavatel

Zadavatel sociálních služeb je zejména obec a kraj. Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území.


Sociální službou

Sociální službou je činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat běžným způsobem jiných systémů (např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.).