Dnes
Teplota: 27.7 °C

Školská poradenská zařízení a další zařízení poskytující služby péče o děti a mládež

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje


Ředitelka: Mgr. Soňa Holá

Vedoucí pracoviště: PaedDr. Hana Plachtová

Telefon: 491 426 036

E-mail: ppp.nachod@seznam.cz
Internet: www.pppnachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237

Hlavní náplní činnosti poradny je přímá práce s dětmi, žáky a studenty škol
a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, respektive vyššího odborného vzdělání, s jejich rodiči a pedagogy.

Poradenské služby - psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a intervence, informační, konzultační, poradenská a metodická podpora zákonným zástupcům, metodická podpora pedagogům - jsou poskytovány zejména
v následujících oblastech:

 • posouzení připravenosti dětína povinnou školní docházku (školní zralost),
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů škol, řešení výukových problémů včetně specifických poruch učení,
 • vydávání posudků k přiznanému uzpůsobení maturitní zkoušky,
 • posouzení mimořádného nadání,
 • řešení problémů vadaptaci a výchovnýchproblémů včetně specifických poruch chování,
 • řešení osobnostních nebo sociálně vztahových problémů,
 • kariérové poradenství,
 • řešení obtížísouvisejících s odlišným kulturním prostředím či odlišnými životními podmínkami,
 • prevence rizikového chování.


Speciálně pedagogické centrum (součást Praktické školy, Základní školy
a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod)

Ředitel: Ing. Ivo Feistauer

Vedoucí pracoviště: Mgr. Iva Langová

Telefon: 491 420 946, 777 005 792, 777 005 793

E-mail: spc.nachod@worldonline.cz
Internet: www.zsjzemana.cz/specialne-pedagogicke-centrum

Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy
a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.


Středisko výchovné péče KOMPAS (součást Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny, Hradec Králové, Říčařova 277)

Ředitel: PhDr. Pavel Janský, Ph.D.

Telefon: 491 424 390
E-mail: svp.kompas@tiscali.cz
Internet: www.svpkompas.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237

Středisko výchovné péče nabízí všestrannou preventivně výchovnou péči dětem
a mládeži s negativními jevy chování, u nichž ještě nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Jsou koncipována buď jako internátní pobytová výchovná zařízení nebo zařízení, která poskytují ambulantní péči i poradenské služby.


Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa (projekt spolku DOKOŘÁN, z.s.)

Výkonná ředitelka: Mgr. Michaela Šerejchová

Vedoucí sociální služby: Mgr. Denisa Carvová
Telefon: 774 929 182
E-mail: archa@dokoran.eu
Internet: www.dokoran.eu
Město (obec): Náchod
Adresa: Komenského 577

Archa je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytovaná v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Je určená pro rodiny, které:

 • jsou v obtížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora vzdělávání, záškoláctví, problémy s volbou školy či povolání, dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace, diskriminace, šikana),
 • jsou ohrožené sociálně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek včetně alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexuální život, předčasné těhotenství, nedokončené či nízké vzdělání),
 • jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vyloučená lokalita, periferie menšího města, vyšší výskyt soc. slabších vrstev obyvatelstva, příslušníci etnických minorit,)
 • nevyužívají standardní nabídku veřejných služeb (pasivní způsob života, absence pozitivních vzorů, děti tráví svůj volný čas neorganizovaně, bez dohledu, „na ulici").