Dnes
Teplota: 18.0 °C

NASZA GALERIA – XIV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

GVUN Jízdárna Náchod


28.08.2023 - 19.11.2023 v Vstupné: 

Tegoroczny temat: Gra i czas

 

...płynięcie, wspominanie, upływ, przemijanie, powracanie... CZAS

 

Kiedy o nim nie myœlimy, to tak jakby nie istniał. Czasami wlecze się, innym razem ucieka czy wręcz leci, kogoœ goni, a jednoczeœnie nie czeka na nikogo. Wyjštkowy weryfikator mšdroœci oraz labirynt wiedzy o życiu.

 

Obrazy czasu mogš przybrać formę wyznania, a jednoczeœnie swojš rolę odgrywa w nich przeżywana właœnie chwila. Poszukajmy owych form w odpowiednim do tego czasie i wypełnijmy go artystycznym podejœciem do tematu.


Do konkursu zostanš zakwalifikowane prace należšce do następujšcych dyscyplin artystycznych:
rysunek / grafika / kolaż
malarstwo
fotografia
rzeŸba / obiekt / instalacja
nowe media

 

Kategorie wiekowe:
dzieci do 6 lat
dzieci 7-11 lat
dzieci 12-15 lat
młodzież 16-18 lat
doroœli

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogš wzišć udział artyœci, którzy mieszkajš w promieniu 20 km od miasta Náchod. Uczestnicy mogš nadesłać maksymalnie trzy swoje prace. Podczas oceny prac nacisk zostanie położony na ich zgodnoœć z tematem i indywidualnš jakoœć poszczególnych prac. GVUN zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru niektórych spoœród nadesłanych prac do celów wystawienniczych. Prace na papierze o wymiarach do 100 x 70 cm nie muszš być przygotowane do ekspozycji (oprawione), większe formaty - tak. Każda praca musi posiadać na odwrocie wyraŸny opis zawierajšcy imię i nazwisko autora, kategorię wiekowš, tytuł pracy i rok powstania. Prace bez opisu w takiej formie zostanš wyeliminowane z konkursu. Jeœli praca została zgłoszona przez szkołę, na odwrocie musi być opatrzona pieczštkš tej szkoły. Mile widziane będš komentarze wyjaœniajšce prace. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, którš można pobrać ze strony internetowej galerii (www.gvun.cz) lub odebrać w Miejskim Centrum Informacji w Náchodzie lub bezpoœrednio w Galerii Sztuk Pięknych w Náchodzie.

 

Termin nadsyłania prac: 4.11. - 19.11.2023 r.
Prace należy dostarczyć do galerii w Náchodzie osobiœcie (od wtorku do niedzieli w godz. 9-17) lub wysłać pocztš na adres GVUN, Smiřických 272, 547 01 Náchod. W przypadku prac dostarczanych osobiœcie, będš one przyjmowane przez kustoszy w kasie galerii przy głównym wejœciu. Prace powinny być starannie zapakowane, aby nie doszło do ich uszkodzenia. W opakowaniu, w którym zostały dostarczone do galerii, prace zostanš następnie zwrócone.

 

Ocena prac:
Jury zbierze się 20.11.2023 r. i wybierze spoœród nadesłanych zgłoszeń trzy najlepsze prace z każdej dyscypliny artystycznej i w każdej kategorii wiekowej.
Następnie jury wyłoni absolutnego zwycięzcę całego konkursu, który otrzyma możliwoœć zorganizowania indywidualnej wystawy w siedzibie GVUN Malá (Španielova pasáž, Plhovská 862, Náchod).
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy wybranych prac konkursowych w dniu 15.12.2023. Wystawa potrwa do 11.02.2024 r.

 

Zwrot prac:
Uczestnicy będš mogli odebrać swoje prace osobiœcie po zakończeniu wystawy w dniach od 12.02. do 3.03.2024 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 lub w innym, wczeœniej uzgodnionym terminie. Prace nie będš wysyłane pocztš. Prace nieodebrane w terminie zostanš zniszczone.

 Další informace

Přílohy:

NASZA GALERIA – XIV edycja konkursu plastycznego     (36664_6782893716.jpg / 1,43 MB)
Karta zgłoszenia     (36664_4752893745.pdf / 2,56 MB)