Dnes
Teplota: 13.4 °C

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

loga

AKTUALITY


Dne 9.5.2016 zastupitelstvo města schválilo Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM zóny.


K finančnímu ukončení IPRM (proplacení poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu ) došlo 2.3.2016.

Realizace IPRM byla ukončena k 30.11.2015.

Rada města dne 30.7.2015 schválila ukončení 1. časově neomezené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství vyhlášené v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice. Výzva bude ukončena ke dni 15.8.2015.


13.7.2015 bylo radou města odsouhlaseno posunutí data ukončení projektů předkládaných v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice do 1. časově neomezené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství do 30.11.2015.


Rada města dne 13. července 2015 schválila poslední z projektů podaných do 1. časově neomezené výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství, a to projekt „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště". V rámci projektu bude na sídlišti u nemocnice v prostoru bývalé skládky odpadů postaveno nové parkoviště se 34 parkovacími místy se zpevněným povrchem z asfaltového betonu vč. osvětlení, dokončeno parkoviště v ulici Duhová s povrchem z betonové zámkové dlažby, propojena komunikace Růžová s přilehlým parkovištěm rampovým schodištěm v prostoru původního neoficiálního průchodu podél trafostanice a prodloužen chodník v prostoru dětského hřiště v centrální části sídliště. Dále bude upravena stávající komunikace od Domova důchodců k novému sportovnímu hřišti pod objektem Domova pro seniory MARIE, v místě staré navážky bude vybudováno parkoviště s 19 parkovacími místy s povrchem ze zámkové dlažby vsakovací, zpevněna přístupová cesta ke hřišti vedoucí ve stávající trase nezpevněné cesty, vystavěny chodníky a zpevněny plochy v areálu hřiště. Trasa chodníku ke hřišti bude bezbariérová. Součástí prací budou i vegetační úpravy.


Na 36. jednání Řídícího výboru se kromě schvalování projektu na veřejná prostranství schvalovala i změna data ukončení pro projekty předložené v rámci 1. výzvy vyhlášené Městem Náchodem pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství a dále termín ukončení 1. výzvy vyhlášené Městem Náchodem pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství.


36. jednání Řídícího výboru IPRM se bude konat dne 8.7.2015, na programu je projednání projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště".


Rada města dne 11.5.2015 schválila zhotovitele stavebních prací v projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště". Je jím společnost STAVIBET s. r. o., J. Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO 27472922.


Dne 30.3.2015 zastupitelstvo města schválilo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2014.


V březnu 2015 je zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací v připravovaném projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště".


Dne 14. října 2014 rada města schvaluje další z projektů podaných do 1. časově neomezené výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství, a to projekt „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" .


Dne 13.10.2014 se uskuteční 34. jednání Řídícího výboru, na kterém bude projednán projekt „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" z oblasti 5.2a Revitalizace veřejných prostranství.


Dne 4.8.2014 se uskuteční 33. jednání Řídícího výboru IPRM, na kterém budou projednávány projekty předložené do kontinuální výzvy pro oblast 5.2a - „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" a případně i projekt na most a komunikaci Na Skalce.


Dne 7. srpna 2014 rada města schválila projekt Veřejná prostranství Náchod - sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" podaný do 1. časově neomezené výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství.

V rámci projektu bude u Hopsáčku vybudováno dětské hřiště s herními prvky a mobiliářem včetně přístupového chodníku ze zámkové dlažby a ocelového schodiště s veřejným osvětlením. Schodiště je navrženo celé nad upraveným terénem křížícím se s chodníkem v místě podesty schodiště. Chodník bude ohraničen palisádou a záhonovými obrubníky. Okolo komunikace a parkovacích míst v ul. Zelená budou navíc v chodníku umístěny bezpečnostní sloupky. Chodník a ocelové schodiště bude po celé délce osvětleno LED svítidly.

Dále vedle parku zřízeného v prostoru bývalé skládky vznikne sportovní hřiště, které je rozděleno na dvě časti - asfaltovou sportovní plochu a fitness koutek (venkovní posilovací stroje, stolní tenis, ruské kuželky, venkovní šachy) s posezením a skladem na vybavení hřiště. Celý areál víceúčelového sportovního hřiště bude oplocen. Provoz na hřištích bude upraven provozním řádem, ve kterém bude řešeno i zapůjčení vybavení hřišť.

Žádost o dotaci byla následně předložena na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové.


Dne 22. července 2014 rada města schválila zhotovitele stavebních prací v projektu „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO". Je jím společnost ELEKTROIN spol. s.r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 60930888.


Rada města dne 1. července 2014 schválila zhotovitele mostu Na Sklace a přilehlé komunikace, kterým je společnost SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČO 27195147.


V červnu 2014 bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele sportovního hřiště na sídlišti u nemocnice a dětského hřiště u Hopsáčku včetně přístupového chodníku a veřejného osvětlení.


Rada města dne 29.4.2014 odsouhlasila zařazení akcí v pořadí „Most a komunikace Na Skalce, Přístupová komunikace ke sportovnímu hřišti pod MARIÍ a parkoviště, Parkoviště naproti domu Duhová č.p. 269, Parkoviště v prostoru skládky, Rozšíření kamerového systému, Úprava zeleně v prostoru za ulicí Lidickou a ulicí Pod Rozkoší, Stezka (stezky) ze SUN směrem do Starého města, Chodníčky na SUN (prodloužení stávajících chodníčků, nové v místech vyšlapaných pěšin), Přístup (nájezd) do výměníku (za předpokladu umožnění zařazení akce mezi revitalizaci veřejných prostranství), Freerun prvky, Prostor pro pétanque" do revitalizace veřejných prostranství realizované v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice". Počet zrealizovaných akcí bude záviset na množství dotačních prostředků.


V dubnu 2014 zahájeno zadávací řízení na zhotovitele mostu Na Skalce a přilehlé komunikace.


Dne 23.4.2014 se od 16.30 hod v 1. patře budovy radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí č.p. 40 bude konat veřejné projednání návrhu akcí pro revitalizaci veřejných prostranství v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice. Cílem veřejného projednání je seznámit občany s návrhem akcí (návrhy Města i občanů ze sídliště u nemocnice) pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny.


Členové Řídícího výboru projednali celkem 15 akcí (návrhů Města i občanů ze sídliště u nemocnice) pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny a přidělili jim pořadí. Návrh akcí bude následně projednán na veřejném projednání dne 23.4.2014 a poté v radě města.


Dne 17.4.2014 se uskuteční 32. jednání Řídícího výboru IPRM a 8. jednání Pracovní skupiny IPRM, které projedná návrh akcí pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny.


Dne 18.3.2014 rada města schválila navýšení alokace v 1. časově neomezené výzvě pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice z 50 mil. Kč na 56,5 mil. Kč.


Rada města dne 4. března 2014 schválila zhotovitele stavebních prací v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí". Stala se jím společnost SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČO 27532208.


Zastupitelstvo města dne 17.2.2014 schválilo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2013.

Na jednání RM dne 4.2.2014 byl schválen projekt „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" předložený do kontinuální výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství. V rámci projektu proběhne rekonstrukce přístupové komunikace k Domovu pro seniory MARIE, výstavba chodníku a inženýrských sítí u komunikace (dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek, vodovodní řad včetně přípojek, přeložka rozvodů telekomunikací, veřejné osvětlení). Práce na chodníku, veřejném osvětlení a rozvodech telekomunikací budou zasahovat do ul. Bartoňova.


30. jednání Řídícího výboru IPRM se uskuteční 29.1.2014, na programu bude projednání projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" předloženého do kontinuální výzvy pro 5.2a.


V prosince 2013 je opětovně vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací v projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí".


Dne 29.10.2013 rada města odsouhlasila odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené s Ing. Hynkem Seinerem, Pardubice - Studánka, IČO 74569104 na zpracování projektové dokumentace v rozsahu k provedení stavby na víceúčelové sportoviště na sídlišti u nemocnice a na dětské hřiště u Hopsáčku včetně přístupového chodníku a veřejného osvětlení.


Rada města 1.10.2013 taktéž schválila zpracovatele projektové dokumentace na nový most Na Skalce a přilehlé komunikace. Je jím společnost AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00, IČO 47307218.


Dne 1. října 2013 rada města odsouhlasila navržený postup úhrady jednotné finanční náhrady za obklady přímo poškozené bouracími pracemi při realizaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", CZ.1.06/5.2.00/07.08443. Náhrada za poškozené obklady bude proplácena po provedení nových obkladů a předložení požadovaných dokladů (předložení dokladů do 1.12.2014), a to pro byt s přístupem k jednotlivým šachtám přes WC ve výši 1 300 Kč, pro typ s přístupem k jednotlivým šachtám přes WC a koupelnu ve výši 4 550 Kč SB Náchod s.r.o.


Dne 23.8.2013 rada města ruší zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí".


Dne 7.8.2013 byli schválen zhotovitel výměny stoupaček na bytovém domě č.p. 269, Duhová ul., je jím společnost MATEX HK s.r.o, IČ 259 68 807, Hradec Králové, Kladská 181, PSČ 500 03 a dále byl schválen zhotovitel stavebních úprav na balkónech a vstupního schodiště , a to společnost BROUMSTAV společnost s ručením omezeným, IČ 422 28 433, Broumov - Nové Město, Žižkova 53, PSČ 550 01.


Rada města dne 7.8.2013 schválila další z projektů předložených do 7. výzvy (pro 5.2b šesté výzvy), a to projekt „Modernizace rozvodů ZTI, Oprava maleb a nátěrů" předložený Společenstvím pro dům č.p. 1953, č.p. 1954 a č.p. 1955, Náchod, ulice Zelená. Jednalo se o poslední projekt, který byl pro oblast 5.2b schválen. Žádný další projekt do 7. výzvy již kromě na minulém jednání rady města schváleného předložen nebyl a žádná další výzva pro oblast 5.2b již nebude Městem vyhlašována.


6.8.2013 je zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací v projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí".


Na 29. jednání Řídícího výboru IPRM konaném dne 1.8.2013 bude projednávána poslední žádost předložená v aktivitě 5.2b Regenerace bytových domů.


Dne 22. července 2013 proběhlo jednání rady města, na kterém byl schválen projekt předložený do 7. výzvy (pro 5.2b šesté výzvy) „Stavební úpravy BD č.p. 1976, 1977" předložený Miroslavem Ryšavým. Žádost o dotaci na uvedený projekt bude následně žadatelem předložena na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové.


Na 28. jednání Řídícího výboru IPRM konaném dne 17.7.2013 budou projednávány žádosti předložené v rámci 7. výzvy (pro aktivitu 5.2b se jednalo o šestou výzvu).


Je opětovně zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod".


Rada města dne 25.6.2013 schvaluje zhotovitele pro stavbu sportovního hřiště v prostoru pod Domovem pro seniory MARIE. Zhotovitelem bude společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO 45274924.


Rada města dne 11.6.2013 schvaluje zhotovitele pro veřejnou zakázku na revitalizaci zeleně a vytvoření parku na sídlišti u nemocnice. Zhotovitelem je schválena společnost GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČO 27195783.


Město Náchod vyhlašuje dne 29. května 2013 v rámci realizace IPRM 7. časově omezenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro aktivitu 5.2b se jedná o šestou výzvu) v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporovaná aktivita 5.2b Regenerace bytových domů. Žádosti je možné předkládat od 29.5. do 8.7.2013.

Jedná se o poslední výzvu pro oblast 5.2b.


28. května 2013 rada města schválila zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod". V nejbližší době bude zahájeno nové zadávací řízení. Na tomto jednání rady města byl také schválen text 7. výzvy (6. výzvy pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů.


Dne 14. května 2013 byly radou města schváleny projekty předložené do 6. výzvy (pro 5.2b páté výzvy) „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Růžová č.p. 1951, 1952, „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Bílá č.p. 1968, 1969, 1970, Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Zelená č.p. 1956, 1957, „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Růžová č.p. 1963, 1964 předložené Stavebním bytovým družstvem Náchod. Žádosti o dotaci na výše uvedené projekty budou následně předloženy na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové.


Dne 14.5.2013 rada města schválila projekt na výstavbu sportovního hřiště pro veřejnost v prostoru pod Domovem pro seniory MARIE. Nový sportovní areál (hrací plochy, běžecký ovál, asfaltová in-line dráha, venkovní cvičící stroje) bude možné bezplatně využívat veřejností. Nové hrací plochy budou mít umělý vodopropustný polyuretanový povrch, kolem hracích ploch vznikne polyuretanový 200 m dlouhý běžecký ovál, jedna z rovinek bude zakončena dálkařským doskočištěm. Uvnitř oválu bude asfaltová in-line dráha (dráha s modrým nátěrem). V areálu bude zbudován kondiční areál vybavený cvičícími prvky s polyuretanovou dopadovou plochou


26. jednání Řídícího výboru IPRM se uskuteční dne 7.5.2013. Na programu je projednání a schvalování žádostí předložených v rámci 6. výzvy (pro aktivitu 5.2b se jedná o pátou výzvu) vyhlášenou Městem Náchodem pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů.


Dne 6.5.2013 je zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací v projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště".

Na jednání RM dne 6.5.2013 byl schválen projekt na revitalizaci zeleně na sídlišti u nemocnice a vytvoření parku na tomtéž sídlišti v prostoru bývalé. Žádost o dotaci byla následně předložena na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové.


Členové Řídícího výboru odsouhlasili oba projednávané projekty s tím, že u projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" byla odsouhlasena varianta přesunutí objektu remíz. Oba projekty budou dále projednávány radou města.


Dne 23.4.2013 se koná další jednání Řídícího výboru IPRM, na kterém budou projednávány projekty „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" a „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště".


V rámci diskuze na proběhlém Řídícím výboru IPRM vyšlo najevo, že část projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" by měla být realizována v prostoru, ve kterém by během několika let mohla vést komunikace. Členové Řídícího výboru proto projekt odhlasovali s výhradou, že předmětná část projektu (objekt remíz, jež je součástí parku) bude z projektu vyjmut nebo bude přesunutý do jiného prostoru).


Dne 12.4.2013 se uskuteční 23. jednání Řídícího výboru IPRM, na kterém bude projednáván projekt „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" (revitalizace zeleně a vytvoření parku na sídlišti u nemocnice).


Město Náchod vyhlašuje dne 2. dubna 2013 v rámci realizace IPRM 6. časově omezenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace (pro aktivitu 5.2b se jedná o pátou výzvu) v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporovaná aktivita 5.2b Regenerace bytových domů. Žádosti o dotace je možné předkládat od 2.4. do 6.5.2013.


Dne 25. března 2013 zastupitelstvo města schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2012. Zpráva obsahuje i změnu dokumentu IPRM ve smyslu včlenění možnosti realizovat v rámci IPRM zóny i projekty v rámci pilotního ověření finančního nástroje JESSICA. Dále je schválen Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov včetně příloh, který je přílohou žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov v Integrovaném operačním programu.


Dne 19.3.2013 RM schvaluje text 6. výzvy (5. výzvy pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) pro předkládání žádostí o dotaci. Majitelé bytových domů v zóně vymezené v integrovaném plánu rozvoje města budou moci v měsících srpen a září žádat o dotaci na stavební úpravy svých bytových domů.


Dne 14.3.2013 proběhne 22. jednání Řídícího výboru IPRM, na kterém bude projednána Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM a dále bude projednávána 6. výzva (5. výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů).


Dne 5.3.2013 je vyhlášena veřejná zakázka na služby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park".


V únoru 2013 je zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod".


8. ledna 2013 rada města vyslovila souhlas se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov společností Centrum EP - regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje.


V prosinci 2012 došlo k odsouhlasení zpracovatele projektové dokumentace na stavbu víceúčelového sportoviště na sídlišti u nemocnice a dětského hřiště u Hopsáčku včetně přístupového chodníku a veřejného osvětlení.


Dne 9. října 2012 proběhlo jednání rady města, na kterém byly schváleny projekty předložené do 5. výzvy (pro 5.2b čtvrté výzvy) „Rekonstrukce chodbových oken a zateplení suterénu domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod" předložený Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959, 1960 Náchod, „Zateplení střešní konstrukce Bílá 1973, 1974 a 1975" předložený Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod a „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" předložený Městem Náchod. Žádosti o dotaci na výše uvedené projekty budou předloženy na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové.


Dne 8.10.2012 proběhne další jednání Řídícího výboru IPRM, na kterém budou projednávány projekty předložené do 5. výzvy (pro 5.2 čtvrté výzvy).


Dne 14.8.2012 rada města schválila zhotovitele stavebních prací na zakázku „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště", kterým je společnost ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod, Čechova 326, PSČ 547 01, IČO 60930888. V rámci stavebních prací dojde k výstavbě schodiště z pororoštů vč. veřejného osvětlení v trase od zimního stadionu k sídlišti u nemocnice.


Ministerstvo pro místní rozvoj podrobněji představilo finanční nástroj JESSICA. Jedná se o zvýhodněný úvěr na financování stavebních úprav bytových domů. Žádosti o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA budou moci majitelé bytových domů předkládat na zřízený Fond rozvoje měst cca od 04/2013. Stavební úpravy, na které bude čerpán zvýhodněný úvěr, musí být dokončeny do 30.6.2015. Pro celou Českou republiku je připraveno cca 620 mil. Kč. Žádat o zvýhodněné úvěry budou moci pouze majitelé bytových domů, jejichž bytové domy jsou v zóně vymezené stávajícím integrovaným plánem nebo v rozšířené zóně, která bude navazovat na stávající, případně budou ve zcela nově vytvořené zóně nového integrovaného plánu.


Pokud by Město chtělo rozšířit stávající integrovaný plán, je třeba nejprve vybrat vhodné území k rozšíření, ověřit, zda splňuje alespoň jedno z předdefinovaných kritérií a zjistit zájem majitelů bytových domů, zda by měli o čerpání zvýhodněného úvěru zájem. Pokud bude taková zóna vybrána, je možné do 17. prosince 2012 předložit žádost. Pilotní ověření finančního nástroje JESSICA je možné také jen ve stávající zóně (budou-li mít majitelé bytových domů zájem).


Město Náchod uzavřelo s majiteli pozemku u Hopsáčku smlouvu o odkupu. Nyní, na počátku srpna 2012, probíhá převod na Město. Na předmětném pozemku by v roce 2013 mělo být vytvořeno dětské hřiště.


Nadále probíhá přepracování nedostatků v projektové dokumentaci na vytvoření víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost v prostoru pod MěSSS MARIE (nové hřiště bude v místech stávající asfaltové plochy). Během měsíce srpna by mělo být dokončeno její přepracování. Poté bude zažádáno o příslušná povolení potřebná k zahájení stavby.


Z důvodu rozdílných doporučení firmy CGB - Consult, s.r.o., Praha, která externě pro Město Náchod zajišťuje výběrové řízení na zhotovitele stavby schodiště u zimního stadionu, a kontrolního orgánu dotačního titulu, do kterého je žádost o dotaci předložena, ohledně jedné z obdržených nabídek, dochází v důsledku ověřování správnosti jednotlivých doporučení a následného postupu při výběru zhotovitele k prodloužení celého procesu výběrového řízení. Současně tak dochází i k posunutí zahájení stavby. Pravděpodobným termínem zahájení stavby se tak stává přelom srpna a září 2012.


1. srpna 2012 vyhlašuje Město Náchod 5. výzvu (4. výzvu pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) pro předkládání žádostí o dotaci na stavební úpravy bytových domů v zóně vymezené Integrovaným plánem rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice. Žádosti o dotace je možné předkládat na Město Náchod do 26. září 2012. Město Náchod plánuje v rámci této výzvy předložit žádost o dotaci na stavební úpravy bytového domu v ul. Duhová č.p. 269. Předmětem stavebních prací bude výměna stoupaček splaškové kanalizace a vody, stavební úpravy balkonů a lodžií, terasy a úpravy vnějších vstupních ploch.


Dne 10.7. 2012 RM schvaluje text 5. výzvy (4. výzvy pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) pro předkládání žádostí o dotaci. Majitelé bytových domů v zóně vymezené v integrovaném plánu rozvoje města budou moci v měsících srpen a září žádat o dotaci na stavební úpravy svých bytových domů.


Na jednání RM dne 26.6.2012 byl projekt na výstavbu schodiště u zimního stadionu schválen a dne 29.6.2012 byla žádost o dotaci předložena na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové.


Dne 19.6.2012 byla na jednání Řídícího výboru IPRM projednána a schválena žádost projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště" řešícího výstavbu schodiště u zimního stadionu. Současně byla projednán a schválen text 5. výzvy (4. výzvy pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) pro předkládání žádostí o dotaci.


Dne 30.5.2012 proběhlo v bytovém domě v ul. Duhová č.p. 269 setkání s nájemníky a budoucími majiteli tohoto domu ohledně plánovaných stavebních prací.


Na konci dubna byla dokončena projektová dokumentace na vytvoření víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost v prostoru pod MěSSS MARIE, kondičního areálu a úpravy příjezdové komunikace. Projektant byl upozorněn na nedostatky ve vypracované projektové dokumentaci, průběžně se s projektantem řeší jejich odstranění.


Dne 3.4.2012 byl RM schválen zpracovatel projektové dokumentace Jakub Hrůša, Slavný, IČ 73991376 na sadové úpravy (zeleň) na sídlišti u nemocnice, zřízení lesoparku v místech bývalé skládky včetně zřízení cestní sítě, umístění mobiliáře a úpravy okolní zeleně podél víceúčelového sportovního hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE.

Dne 27.3.2012 nabylo právní moci stavební povolení vydané dne 28.2.2012 na výstavbu propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení. Na projekt „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“ bude v měsíci dubnu či květnu 2012 podána žádost o dotaci. Současně bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby, které externě zajišťuje firma CGB - Consult,s.r.o., Praha 8 - Karlín, IČ 25100921.

Dne 7.2.2012 bylo na jednání RM odsouhlaseno umístění nového sportovního hřiště v oblasti sídliště u nemocnice na pozemkovou parcelu č. 110/57, k.ú. Staré Město nad Metují, částečně bude zasahovat i na pozemkovou parcelu č. 110/1, k.ú. Staré Město nad Metují. Toto hřiště nahradí zrušené hřiště v centrální části sídliště, na jehož místě vzniklo parkoviště. RM také schválila zpracovatele projektové dokumentace na vytvoření víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost v prostoru pod MěSSS MARIE, kondičního areálu a úpravy příjezdové komunikace, a to firmu Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 47052121. Projektová dokumentace by měla být zpracována do konce dubna 2012.

Dne 10.1.2012 bylo RM schváleno rozšíření projektové dokumentace „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ o výměnu stoupaček vody, vzduchotechniky, úpravy venkovních vstupních schodišť a přístupových ramp. Projektovou dokumentaci zpracuje firma STING NA s.r.o., Projekční a inženýrský atelier, Náchod, IČ 25949560.

Na jednání RM dne 15.11.2011 odsouhlaseny akce pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství – víceúčelové sportovní hřiště pro veřejnost v prostoru pod MěSSS MARIE, dětské hřiště u Hopsáčku, lesopark včetně cestiček a mobiliáře (případně venkovních cvičících strojů a veřejného osvětlení), zřízení sportovního hřiště v oblasti sídliště u nemocnice.

Dne 2.11.2011 se od 16 hod v budově radnice (1. patro, zasedací místnost č. 5) uskuteční veřejné projednání návrhu stavebních prací pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM.

Na 18. jednání Řídícího výboru IPRM, které se konalo dne 26.10.2011, byly projednány návrhy akcí pro III. etapu revitalizace oblasti u nemocnice - úpravy sportovního hřiště pod MARIÍ (u ZŠ T.G. Masaryka), výstavba dětského hřiště u Hopsáčku a zřízení lesoparku s cestičkami včetně mobiliáře, případně veřejného osvětlení v místech bývalé skládky. Byla řešena i otázka sportoviště, které by mělo nahradit hřiště uprostřed sídliště. Současně byly zrekapitulovány předchozí dvě etapy úprav veřejných prostranství na sídlišti a okolí.

Dne 3.10.2011 se uskutečnilo 17. jednání Řídícího výboru IPRM. Na jednání byl schválen projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" předložený do 1. výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny. Projekt byl následně schválen na jednání RM dne 4.10.2011.

Na jednání RM byl dne 6.9.2011 schválen zhotovitel stavebních prací na úpravu okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE (projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE") - firma SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208. V rámci prací dojde k úpravám stávajících asfaltových a dlážděných ploch, budou zhotoveny nové chodníky, upraveno prostranství pro venkovní rehabilitační stroje, opékání a umístěny lavičky. Provedené úpravy budou bezbariérové. Zrevitalizovaná oblast bude moci být veřejností využívána jako odpočinková lokalita.

Dne 23.8.2011 RM schválila zhotovitele stavebních prací II. etapy na sídlišti u nemocnice - firmu ALPINE Bau CZ, a.s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286.

Dne 27.7.2011 proběhlo 16. jednání Řídícího výboru IPRM. Členy ŘV byl schválen projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" podaný do 1. výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny. Projekt byl následně schválen na jednání RM dne 10.8.2011. V II. etapě prací na sídlišti budou pokračovat úpravy dopravní infrastruktury včetně výměny veřejného osvětlení (zejména v ulicích Bílá a Modrá), dojde k zadláždění vyšlapaných cestiček, namísto asfaltového hřiště uprostřed sídliště bude vytvořena nová parkovací plocha, rozšíří se dvě plochy kontejnerových stání, zruší se nefunkční a zřídí nová dětská hřiště včetně hřiště pro malé děti v centrální části sídliště.

RM dne 14.6.2011 odsouhlasila na základě podnětů nájemníků odstoupení od projektu na stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod. Současně pověřila odbor investic a rozvoje města přípravou rozšíření stávajícího projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" společně s nájemníky Duhová 269 a Správou budov s.r.o.

Dne 26.5.2011 se uskutečnilo 15. jednání Řídícího výboru IPRM. Na jednání byl schválen projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka" podaný do 1. výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny. Projekt byl následně schválen na jednání RM dne 31.5.2011.

Dne 19.4.2011 RM schválila zhotovitele stavebních prací v ulici Duhovka - firmu EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924. Soukromý investor přilehlého bytového domu požadoval z důvodu připravované kolaudace postaveného bytového domu urychlené zajištění úpravy okolních veřejných prostranství. Město zajistí výstavbu komunikací a zpevněných ploch včetně odvodnění, venkovní kanalizaci dešťové vody a veřejné osvětlení. V roce 2012 budou dokončeny spojovací chodníky a terénní úpravy.

V únoru 2011 Řídící výbor v rámci 14. jednání, uskutečněného formou mailové komunikace, schválil Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem města dne 28.2.2011.

Na jednání RM konaném dne 8.2.2011 byl schválen zpracovatel projektové dokumentace na akce "pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení" - firma Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice, IČ 28779533.

Dne 12.1.2011 se od 16 hod v budově radnice uskuteční (1. patro, zasedací místnost č. 5) veřejné projednání návrhu stavebních prací pro II. etapu revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM.

Dne 5.1.2011 se od 15.30 hod v budově radnice uskuteční (1. patro, zasedací místnost č. 5) společné jednání Řídícího výboru IPRM a Pracovní skupiny IPRM. Na programu bude projednání stavebních prací pro II. etapu revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM.

Dne 2.12. se od 15.30 hod v budově radnice uskuteční (1. patro, zasedací místnost č. 5) uskuteční seminář pro příjemce dotace pro projekty realizované v rámci IPRM.

Dne 23.11.2010 bylo na jednání RM schváleno nové složení Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM.

Dne 26.10.2010 proběhlo jednání RM, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 4. výzvy (pro aktivitu 5.2b se jednalo o třetí výzvu) v rámci realizace IPRM zóny.

Dne 19.10.2010 se uskutečnilo 12. jednání Řídícího výboru IPRM. Na jednání byly projednány a schvalovány projekty podané do 4. výzvy (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo o třetí výzvu) v rámci realizace IPRM zóny.

V rámci 4. výzvy (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo o třetí výzvu) byly předloženy 3 žádosti. Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod předložilo projekt na zateplení fasády, výměnu oken a rekonstrukci výtahů, Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959, 1960 Náchod projekt řešící rekonstrukci výtahů a Město Náchod projekt zaměřený na výměnu stávajících stoupaček splaškové kanalizace ze sociálních zařízení objektu, stavební úpravy balkonů, lodžií a části terasy v bytovém domě č.p. 269, Duhová ul.


Dle doporučení Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj nelze výzvy na realizaci IPRM vyhlásit v součtu na více než 90 % alokace programu. Před vyhlášením čtvrté výzvy bylo z aktivity 5.2b Regenerace bytových domů požádáno o Kč 43 843 077,78. Zbývající volné prostředky do 90 % alokace pro aktivitu 5.2b tvořily Kč 8 571 851,62. Na aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství byla v roce 2007 vyhlášena časově neomezená výzva s alokací 65 mil. Kč. Vzhledem ke stále se snižujícímu objemu finančních prostředků na realizaci IPRM (negativně se projevující vliv posilující české koruny, protože dotace na realizaci IPRM byla schválena v eurech) tvořila v polovině roku 2010 celková alokace (výše dotace) pro aktivitu 5.2a Kč 59 501 314, 86.


Z důvodu zájmu o vyhlášení další výzvy pro aktivitu 5.2b a nutnosti ponechání 10% rezervy alokace na realizaci IPRM bylo Řídícím výborem IPRM a Radou města schváleno snížení alokace v probíhající výzvě pro aktivitu 5.2a ze 65 mil. Kč na 50 mil. Kč. Následně mohla být vyhlášena čtvrtá výzva (třetí pro aktivitu 5.2b) s alokací 12 mil. Kč.Dne 17.8.2010 proběhlo jednání RM, na kterém byl odsouhlasen zhotovitel stavebních prací na objektu Městského střediska sociálních služeb MARIE. Stavební práce jsou realizovány v rámci projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod".

Na stejném jednání RM byl odsouhlasen text připravované 4. výzvy (třetí pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů). Výzva bude vyhlášena 20. srpna 2010 a ukončena 13. října 2010.

Dne 29.6.2010 proběhlo jednání RM, na kterém byl schválen projekt "Veřejná prostranství Náchod - I. etapa" předložený do 1. časově neomezené výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny. Projektová žádost byla následně předložena na pobočku Centra pro regionální rozvoj do Hradce Králové.

Dne 23.6.2010 se uskutečnilo 10. jednání Řídícího výboru IPRM. Na jednání byl projednán a schválen projekt "Veřejná prostranství Náchod - I. etapa" podaný do 1. časově neomezené výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny. Dále bylo projednáváno znění textu připravované 4. výzvy (pro oblast 5.2b se bude jednat o třetí výzvu).

Na přelomu července a srpna 2010 Řídící výbor v rámci 11. jednání, uskutečněného formou mailové komunikace, schválil několik změn v textu připravované výzvy. Změny byly doporučeny Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V rámci 1. časově neomezené výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství byla předložena první žádost. Projekt "Veřejná prostranství Náchod - I. etapa" je zaměřen zejména na výstavbu, rekonstrukci a sanaci stávající dopravní infrastruktury na sídlišti u nemocnice v ulicích Zelená, Bílá, Modrá, Růžová. Předmětem projektu je technické zhodnocení komunikací, jejichž součástí jsou i parkovací stání včetně případné obnovy a doplnění dopravního značení. Současně bude modernizováno veřejné osvětlení.

Zároveň je projekt zaměřen na revitalizaci komunikací pro pěší a rekonstrukci schodišť vedoucích ke vchodům bytových domů. Plánované úpravy zahrnují kromě řešení dopravní infrastruktury také problematiku odpadového hospodářství. V rámci projektu dojde k přípravě ploch pro kontejnerová stání, rekultivaci stávajících stanovišť a následně k jejich zastřešení.

Realizace projektu je naplánována od cca poloviny července do konce listopadu 2010. Zákres plánovaných stavebních prací je umístěn mezi dokumenty z předchozího 9. jednání Řídícího výboru IPRM.

Výběrové řízení na dodavatele plánovaných stavebních prací již proběhlo, 29.6.2010 Rada města schválila pořadí předložených nabídek a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na prvním místě, kterým je STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, Oblast Sever, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744.

Na přelomu srpna a září roku 2010 bude vyhlášena 4. výzva v rámci realizace IPRM zóny. Pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se bude jednat o třetí výzvu.


Dne 14.4.2010 proběhlo jednání RM, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 3. výzvy (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo o druhou výzvu) v rámci realizace IPRM zóny.


Dne 13.4.2010 se uskutečnilo 8. jednání Řídícího výboru IPRM. Na jednání byly projednány a schvalovány projekty podané do 3. výzvy (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo o druhou výzvu) v rámci realizace IPRM zóny.


V rámci 3. výzvy (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jednalo o druhou výzvu) bylo předloženo 9 žádostí. Šest jich předložilo Stavební bytové družstvo Náchod (projekty na stavební úpravy v domech Růžová 1951-1952, Růžová 1963-1964, Růžová 1965-1967, Zelená 1956-1957, Modrá 1978-1980, Bílá 1961-1962), po jedné Město Náchod (projekt na výměnu oken, vstupních dveří a výtahu v MěSSS MARIE Bartoňova 1998), Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod a Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959 a 1960 Náchod.


Seminář k výzvě 5.2b Regenerace bytových domů se bude konat ve středu dne 10.3.2010 od 15.30 hod. v 1. patře budovy radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí č.p. 40. Na semináři budou přítomni také pracovníci pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod. Druhá časově omezená výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů byla vyhlášena 10. února 2010 a potrvá do 29. března 2010.


Druhá časově omezená výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů bude vyhlášena dne 10. února 2010 (RM bude výzvu schvalovat na jednání, které proběhne 9.2.2010) a potrvá do 29.3.2010. O výsledku schvalování výzvy na Městě budou žadatelé informováni po zasedání Řídícího výboru IPRM zóny (uskuteční se v týdnu od 29.3.-2.4.) a po jednání Rady města, které se uskuteční 6.4.2010.


Dne 12.10.2009 se od 15.30 hod uskuteční v 1. patře radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí 40, veřejné projednání k návrhu územní studie revitalizace území vymezeného v Integrovaném plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice.


V rámci 1. výzvy pro podporovanou aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů vyhlášené Městem Náchod byla předložena jedna projektová žádost. Žadatel - Společenství pro dům č.p. 1953, č.p. 1954 a č.p. 1955, Náchod, ulice Zelená ve svém projektu "Modernizace a rekonstrukce domu v ul. Zelená 1953-1955, Náchod" řeší zateplení obvodového pláště domu, odstranění statických poruch a vad obvodového pláště, rekonstrukci lodžií včetně výměny zábradlí a rekonstrukci technického vybavení domu. Celkové náklady projektu uvedené v žádosti jsou ve výši cca 20,7 mil. Kč, z toho způsobilé ve výši cca 20 mil. Kč, požadovaná dotace je přibližně 12 mil. Kč. Realizace projektu bude probíhat v letech 2009 a 2010.


Dne 27.7.2009 Město Náchod vyhlašuje kontinuální výzvu pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství.


Seminář k výzvě 5.2b Regenerace bytových domů se bude konat ve středu dne 29.7.2009 od 15.00 hod. v 1. patře budovy radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí č.p. 40. Na semináři budou přítomni také pracovníci pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod. První časově omezená výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů bude vyhlášena 27. července 2009 a potrvá do 7. září 2009.


Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byla ministrem pro místní rozvoj, Ing. Rostislavem Vondruškou podepsána dne 1.7.2009.


Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal dne 10.6.2009 souhlasné stanovisko k Posouzení vlivu koncepce/dokumenu IPRM zóny na životní prostředí a veřejné zdraví.


Město Náchod během měsíce června připraví výzvu k předkládání projektových žádostí, která bude vyhlášena v červenci.


Do 30.6.2009 Město Náchod podepíše s Ministerstvem pro místní rozvoj Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města.


15. června 2009 bude na jednání Zastupitelstva města Náchoda projednáván dokument "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" z důvodu vypracování posouzení vlivů koncepce IPRM zóny na životní prostředí a veřejné zdraví a současně bude projednávána aktualizace zméněného dokumentu.


1. června 2009 se od 15 hod. v budově radnice koná veřejné projednání k aktualizovanému dokumentu IPRM zóny včetně SEA.


V souvislosti s krácením přidělených finančních prostředků probíhá během měsíců květen a červen aktualizace kapitol IPRM zóny týkajících se povinných monitorovacích ukazatelů (počet regenerovaných bytů a plocha revitalizovaného území), časového harmonogramu, finančního plánu a způsobu výběru projektů městem.


Dne 4.5.2009 proběhlo 2. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny. Na jednání byli přítomni i vlastníci bytových domů, kteří mají zájem požádat si o dotaci.


Dokument na posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví byl 30.4.2009 předán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.


"Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" byl společně s integrovanými plány rozvoje dalších 40 měst předložených do Integrovaného operačního programu schválen dne 27. března 2009. Integrované plány rozvoje měst byly schváleny na doporučení výběrové komise, která zasedala 25. března 2009.

S ohledem na převis finančních požadavků předložených integrovaných plánů rozvoje měst nad alokaci výzvy rozhodla výběrová komise o krácení rozpočtu jednotlivých integrovaných plánů rozvoje.

Přislíbená dotace: 4 233 175,- EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) K dotaci z ERDF bude pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů poskytnuta dotace i ze státního rozpočtu. Celková získaná dotace (z ERDF a státního rozpočtu) bude rozdělena přibližně ve stejné výši na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů na sídlišti u nemocnice.


Dne 20.1.2009 byl pro posouzení vlivů koncepce "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" na životní prostředí a veřejné zdraví vybrán posuzovatel EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové. Pro společnost EMPLA spol. s r.o. činnost vymezenou

v § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí zabezpečuje Ing. Vladimír Plachý, který je osobou oprávněnou (držitelem autorizace) podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Posouzení bude provedeno dle zákona č. 100/2001 Sb, o posouzení vlivů na životní prostředí.


Dne 23.12.2008 byla žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice předložena regionálnímu pracovníkovi Ministerstva pro místní rozvoj.


Dne 22.12.2008 byla na fyzické úřední desce a dne 2.1.2009 na elektronické úřední desce Města Náchoda vyvěšena informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice.


Veřejné projednání k Integrovanému plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice se bude konat 15.12.2008 od 15.30 hod v 1. patře budovy radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí č.p. 40.


Druhé jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) se uskuteční 15.12.2008 od 17 hod v 1. patře budovy radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí č.p. 40.


První jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) se uskuteční 3.12.2008. Na jednání Řídícího výboru budou přítomni partneři IPRM zóny.


Dne 25.11.2008 bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice.

CHARAKTERISTIKA IPRM V IOP


OBECNÁ CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA


Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je dokumentem, který strategicky přistupuje ke komplexnímu společenskému, environmentálnímu a kulturnímu rozvoji upadající nebo rozvojové zóny v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013. IPRM obsahuje soubor časově provázaných projektů, které jsou ve vybraném území realizovány a směřují k dosažení společného cíle nebo cílů za využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu města.


CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU (IPRM v IOP)


IPRM v IOP je strategickým přístupem ke komplexnímu rozvoji vybraného problémového území. Cílem IPRM v IOP je prostřednictvím smysluplné návaznosti a synergického efektu jednotlivých aktivit a opatření dosáhnout co největší efektivity při rozvoji vymezeného území. Tento multiplikační efekt mobilizuje nejen veřejné, ale i soukromé zdroje.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu v rámci Integrovaného operačního programu k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst problémových obytných zón pro města od 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy.

Na základě vyhlášených podmínek programu Město Náchod vybralo jako problémovou zónu část území u nemocnice. Dokument Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) je vytvářen v souladu s doporučenou metodikou zpracování Integrovaných plánů rozvoje měst, tj. Příručkou pro předkladatele Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu (IOP), verze 03, vydané Řídícím orgánem IOP ze dne 12.11.2008 pro města nad 20 tisíc obyvatel (mimo hl.m. Prahu) a dle případných aktualizací této příručky.

IPRM zóny schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je podmínkou pro čerpání dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5 - Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Globálním cílem Prioritní osy 5 - Národní podpory územního rozvoje je zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť. Specifickými cíli jsou zlepšení prostředí pro obyvatele sídlišť, zkvalitnění technického stavu bytových domů v hromadné bytové zástavbě a posílení případné sociální integrace vybraných romských lokalit.

V IPRM zóny budou realizovány cíle revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů.

IPRM zóny je zpracováván Centrem evropského projektování, a.s., Hradec Králové. Zpracování bude dokončeno 22.12.2008. IPRM zóny bude schvalován zastupitelstvem města v prosinci 2008. Termín pro předložení žádosti o schválení IPRM zóny je stanoven do 31.12.2008.KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO VÝBĚR ZÓNY

Území vybrané pro realizaci IPRM v IOP musí vykazovat následující charakteristiku:
- geograficky vymezená zóna musí být souvislá plocha na území města
- jde o deprivované obytné území s koncentrací negativních jevů (zóna musí vykazovat nepříznivé hodnoty alespoň tří kritérií)

kritéria:
1) vysoká míra chudoby a vyloučení
2) vysoká míra dlouhodobé nezměstnanosti
3) neuspokojivý demografický vývoj
4) nízká úroveň vzdělání
5) vysoký stupeň kriminality a delikvence
6) nízká míra hospodářské aktivity
7) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků
8) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí

- zóna musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel 20 000 obyvatel a více (kromě Prahy)
- obytná zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů


ZÁKRES ZÓNY

Zákres zóny v mapě města - aktuální verze (pdf/1,3 MB)
Zákres zóny v ortofotomapě - aktuální verze (pdf/1,5 MB)
Zákres zóny v mapě města (pdf/1MB)
Zákres zóny v ortofotomapě (pdf/1MB)
Zákres zóny v katastrální mapě (pdf/1MB)
Zákres zóny v mapě čísel popisných (pdf/1MB)


OBSAH IPRM ZÓNY

" soulad IPRM zóny s nadřazenými strategickými dokumenty
" analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle
" zdůvodnění výběru zóny
" popis zóny
" popis cílů, opatření a aktivit IPRM zóny
" očekávané výsledky
" časový harmonogram realizacce IPRM zóny
" finanční plán
" administrativní řízení IPRM zóny
" zapojení partnerů
" nástroje finančního řízení
" způsob výběru projektů
" horizontální témata
" analýza rizik
" projekty financované z jiných operačních programů


PODPOROVANÉ AKTIVITY A SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Mezi aktivity podporované v rámci IPRM zóny v Integrovaném operačním programu, prioritní osy 5 - Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích patří revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů.

V rámci revitalizace veřejných prostranství je možné z Integrovaného operačního programu (IOP) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) čerpat finanční prostředky maximálně do výše 85% způsobilých výdajů (zbytek způsobilých výdajů hradí příjemci, tj. příslušná města), u regenerace bytových domů, kde se jedná o veřejnou podporu, nesmí příspěvek IOP překročit možný strop veřejné podpory stanovený EK v rámci notifikace režimu podpory, tj. výši 40% z celkových způsobilých výdajů, přičemž malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20%, střední podniky o 10%. Přesná definice malých a středních podniků je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2, str. 16-18.


Platby příjemcům probíhají ve formě ex-post plateb, tzn. že dotace ze strukturálních fondů bude příjemcům poskytnuta po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení etapy projektu. Příjemce musí veškeré náklady projektu nejprve uhradit z vlastních prostředků (doložit tuto skutečnost musí doklady a dalšími dokumenty).


V rámci aktivity Revitalizace veřejných prostranství je možno zahrnout zejména následující položky:
" úprava sídlištního prostoru (např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch)
" parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.)
" výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn
" výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na zpomalení odtoku přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení
" budování či modernizace nekomerčně volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití
" další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků.

Město Náchod plánuje v této aktivitě:


" zkvalitnění dopravní obslužnosti a řešení dopravního systému (vybudování nových a rozšíření stávajících komunikací, křižovatek, spojek, dopravního značení, mostu, bezpečnostních opatření, autobusové zastávky)
" vyřešení systému dopravy v klidu a dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty (vybudování parkovacích ploch, chodníků a pěších komunikací, cyklostezek, venkovních schodišt, bezbariérových přístupů)
" výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury a vybavení (veřejné osvětlení, kontejnerová stání, venkovní kamerový systém, informační systémy, další mobiliář)
" revitalizaci rekreačních a sportovních ploch a rozšíření veřejné zeleně (plochy pro odpočinek, dětská hřiště, sportovní plochy, stromy a veřejná zeleň, parkové úpravy, lesopark, vodní prvek, mobiliář).

V rámci aktivity Regenerace bytových domů budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat zejména:
" zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
" práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu
" sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
" rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů)
" výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí
" zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

S možností spolufinancování oprav a modernizace bytových domů byli seznámeni obyvatelé a vlastníci bytových domů ve vymezeném území a byla jim poskytnuta možnost zařadit své požadavky do zpracovávaného IPRM zóny.
Konkrétní informace o tom, které výdaje jsou pro aktivitu Regenerace bytových domů považovány za uznatelné a které nikoliv, jsou uveřejněné v Příručce pro žadatele a příjemce, str.20-21.

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtů EU ani jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry z fondů měst.


ŘÍDÍCÍ STRUKTURY IPRM ZÓNY

Pro plynulé zajištění realizace IPRM zóny musí město ustavit řídící strukturu.

Řídící výbor IPRM zóny (ŘV)


Řídícímu výboru jsou svěřeny níže uvedené kompetence:
- ŘV je odpovědný zastupitelstvu, příp. radě města za přípravu a realizaci IPRM zóny
- ŘV projedná IPRM zóny před jeho předložením orgánům města k schválení
- ŘV zajistí předložení seznamu projektů ke schválení v orgánech města
- ŘV připraví systém výběru projektů, projedná monitorovací zprávy IPRM zóny a zajistí jejich předání, příp. schválení v orgánech města
- ŘV posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM zóny, podstatné změny IPRM zóny předloží ke schválení orgánům města před jejich předložením Řídícímu orgánu, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Složení ŘV:


" Jan Birke - starosta
" Ing. Tomáš Šubert - místostarosta
" " Ing. Boris Oláh - předseda Osadního výboru SUN
" Základní škola T.G. Masaryka v Náchodě - Mgr. Roman Odvářka
" Sportovní zařízení města Náchoda p.o.- Ing. Jaroslava Justová
" Technické služby Náchod, s.r.o. - Jiří Maršík,
" Krajská hospodářská komora Královehradeckého kraje Jednatelství Náchod - František Molík
" Klub SUN Náchod, občanské sdružení - Mateřské centrum Hopsáček - Simona Hlavatá
" Stavební bytové družstvo Náchod - Pavel Novák
" Správa budov Náchod, s.r.o. - Vladimír Přibyl
" Městské středisko sociálních služeb MARIE - Mgr. Jaromír Vejrych
" Domov důchodců Náchod, p.o. s- Václav Voltr
" Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených - Miroslav Čiháček


Pracovní skupina IPRM zóny (PS)


Úkolem pracovní skupiny je navrhovat koncepci strategického dokumentu, partnery a dílčí projekty, jež budou zahrnuty do IPRM zóny. Pracovní skupina je odpovědná Řídícímu výboru.

Složení PS zóny:
" Jan Birke - starosta
" Ing. Tomáš Šubert - místostarosta
" Ing. Ladislav Šimek - vedoucí odboru správy majetku a financování
" Ing. Ondřej Poul - vedoucí odboru životního prostředí
" Miroslav Petr,odborný pracovník odboru investic a rozvoje města
" Ing. arch. Milan Falta - zpracovatel urbanistické studie
" Ing. Romana Pichová - euromanažerka

Partneři IPRM zóny


Vybudování účinného partnerství je nezbytným předpokladem pro úspěšnou přípravu a realizaci IPRM zóny. Proto bylo v rámci IPRM zóny zapojeno několik partnerů ze strany veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Při přípravě IPRM zóny bude partner spolupracovat především formou odborných konzultací a poradenství.


Partneři IPRM zóny:


" Základní škola T.G. Masaryka v Náchodě
" Sportovní zařízení města Náchoda p.o.
" Technické služby Náchod, s.r.o.
" Krajská hospodářská komora Královehradeckého kraje Jednatelství Náchod Klub SUN Náchod, občanské sdružení - Mateřské centrum Hopsáček
" Stavební bytové družstvo Náchod
" Správa budov Náchod, s.r.o.
" Městské středisko sociálních služeb MARIE
" Domov důchodců Náchod, p.o.
" Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ


37. jednání Řídícího výboru 8-13.4.2016

Zápis z ŘV přes mail 8-13.4.16.pdf

36. jednání ŘV IPRM zóny 8.7.2015

Zápis z 36. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_parkoviště a zpevněné plochy.doc

35. jednání ŘV IPRM zóny 13.3.2015

Zápis z 35. jednání ŘV.pdf

34. jednání ŘV IPRM zóny 13.10.2014

Zápis z 34. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_most a kom Na Skalce.doc

33. jednání ŘV IPRM zóny 4.8.2014

Zápis z 33. jednání ŘV.pdf

6. veřejné projednávání IPRM zóny 23.4.2014

Zápis z VP 23_04_14.pdf
IPRM akce.ppt
Mapa.jpg
pozvánka na VP s čb logem.doc

32. jednání ŘV IPRM zóny 17.4.2014

Zápis z 32. jednání ŘV.pdf

31. jednání ŘV IPRM zóny 14.3.2014

Zápis z ŘV přes mail 2-10.2.14, 7-3.14.pdf

30. jednání ŘV IPRM zóny 29.1.2014

Zápis z 30. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_infrastruktura nad nemocnicí.doc

29. jednání ŘV IPRM zóny 1.8.2013

Zápis z 29. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_Zelená 1953-55.doc

28. jednání ŘV IPRM zóny 17.7.2013

Zápis z 28. jednání ŘV.pdf
Zápis z 28. jednání ŘV.pdf
Zápis z 28. jednání ŘV.pdf

27. jednání ŘV IPRM zóny 17.5.2013

Zápis z ŘV přes mail.pdf

26. jednání ŘV IPRM zóny 7.5.2013

Zápis z 26. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_Bílá 1968-70.doc
Popis projektu_Růžová 1951-52.doc
Popis projektu_Růžová 1963, 1964.doc
Popis projektu_Zelená 1956, 1957.doc

25. jednání ŘV IPRM zóny 26.4.2013

Zápis z ŘV přes mail.pdf
Ortofotomapa úprava.pdf
Ortofotomapa původní.pdf

24. jednání ŘV IPRM zóny 23.4.2013

Zápis z 24. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_zeleň a park.doc
Popis projektu_sportovní hřiště.doc

23. jednání ŘV IPRM zóny 12.4.2013

Zápis z 23. jednání ŘV.pdf
Popis projektu_zeleň a park.doc

22. jednání ŘV IPRM zóny 14.3.2013

21 RV 08 10 12.zip

21. jednání ŘV IPRM zóny 8.10.2012

21 RV 08 10 12.zip

20. jednání ŘV IPRM zóny 19.6.2012

20_ RV_19_6_12.zip

19. jednání ŘV IPRM zóny 21.-28.2.2012

zapis RV 21_28_2_12.pdf

Veřejné projednání 2.11.2011

5_VP_2_11_11.zip

18. jednání ŘV IPRM zóny a 7. jednání Pracovní skupiny IPRM 26.10.2011

18_ RV_7_PS 26_10_11.zip


17. jednání ŘV IPRM zóny 3.10.2011

17_ RV 3_10_11.zip

16. jednání ŘV IPRM zóny 27.7.2011

16_ RV 27_7_2011.zip

15. jednání ŘV IPRM zóny 26.-05.2.2011

15_ RV 26_05_11.zip

14. jednání ŘV IPRM zóny 11.-16.2.2011

14_ RV 11_-16_2_2011.zip

Veřejné projednání 12.1.2011
Program na VP.doc
Zápis z VP 12_1_11.doc
Umístění plánovaných stavebních prací_SUN, stavba č. 1, stavba č. 2.pdf
Umístění plánovaných stavebních prací_SUN, stavba č. 3 a 4 a 5.pdf
Návrh akcí obyvatel SUNu.jpg
Prezenční listina VP 12_1_11.pdf
Foto3_12.1.11.JPG
Foto6_12_1_11.JPG

13. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 5.1.201
Zápis ze 13. jednání ŘV.doc
prezenční listina 13. ŘV.pdf
Foto1_5_1_11.JPG
Foto4_5_1_11.JPG

6. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny 5.1.2011
Zápis ze 6. jednání PS.doc Umístění plánovaných stavebních prací_SUN, stavba č. 1, stavba č. 2.pdf
Umístění plánovaných stavebních prací_SUN, stavba č. 3 a 4 a 5.pdf
prezenční listina 6.PS.pdf

Seminář pro příjemce dotace 2.12.2010
Zápis ze semináře_2.12.2010.pdf
Prezenční listina.pdf
Fotografie .zip
Postup pro vyplňování ZŽoP v IS Benefit7_151110.doc
19- Postup pro vyplňování HoP, resp. MZ, v IS BENEFIT7_151110.doc

12. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 19.10.2010
Zápis z jednání 12.ŘV.pdf
Prezenční listina.pdf

11. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 30.7. - 4.8.2010
Zápis z jednání 11.ŘV.pdf

10. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 23.6.2010
Zápis z jednání 10.ŘV.pdf
Prezenční listina.pdf

9. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 27.4.2010
Prezenční listina.pdf
Zápis z jednání 9.ŘV.pdf
Mapa_I. etapa.pdf

5. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny 27.4.2010
Prezenční listina.pdf
5. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny 27.4.2010.pdf
Mapa_I. etapa.pdf

8. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 13.4.2010
Prezenční listina.pdf (433.58 kB)
Zápis z jednání 8.ŘV.pdf (130.30 kB)

Seminář k 2. výzvě 5.2b
Zápis ze semináře 10.3.2010.pdf
Fotodokumentace .zip
Benefit Náchod 10.3.2010.ppt
Prezentace 5 2 _vzor Náchod 10.3.2010.PPT
Prezentace k 2.výzvě Města 5.2b.ppt

7. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 22.2.2010
Zápis z mailového ŘV 22.2.2010.pdf (pdf /32 kB)

6. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 26.1.2010
Zápis ze 6. jednání ŘV.pdf (pdf /32 kB)
Presenční listina ze 6. ŘV.pdf (pdf /460.40 kB)
Foto 6. ŘV 26.1.zip (zip/4MB)


5. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 9.9.2009
Zápis z 5. jednání ŘV(pdf /760.40 kB)
Prezenční listina ŘV (pdf /485.15 kB)
Foto 5.ŘV 9.9.zip (zip/2MB)
Foto_VP_12.10.zip (zip/2MB)

Veřejné projednání IPRM zóny 12.10.2009
Zápis z VP 12_10_09.pdf (994.96 kB)
Dotazy a odpovědi z VP 12_10_09.pdf (565.89 kB)
Prezenční listina VP 12_10_09.pdf (882.30 kB)

4. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny 27.11.2009
Zápis ze 4. jednání PS_27_11_09.pdf ,
Prezenční listina ze 4. jednání PS_27_11_09.pdf

3. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny 9.9.2009
Zápis z PS 9_9_2009
Prezenční listina_3.PS 9.9.09.pdf
Foto 3.PS 9.9.zip (zip/4MB)

Seminář k 1. výzvě 5.2b
- Zápis ze semináře 29.7.2009.doc
- Prezentace 5 2b _Příprava,zpracování,předložení žádosti na CRR.PPT
- Prezentace k 1.výzvě Města 5.2b.ppt
- Prezentace_žádost benefit.ppt
- Fotodokumentace (pdf)

4. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 21.-23.7.2009
Zápis z mailového ŘV 21-23.7 09

3. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 1.6.2009.
- Zápis z 3. jednání ŘV (pdf)
- Fotodokumentace (pdf)

Veřejné projednání IPRM zóny 1.6.2009
- Zápis z veřejného projednání IPRM zóny 1.6.2009
- Prezetace
- Prezenční listina
- Petice
- Odpověd na petici
- Fotodokumentace (pdf)

Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny konaného dne 4.5.2009
- Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny konaného dne 4.5.2009 v Náchodě
- Prezentace
- Fotodokumentace (pdf)

2. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 15.12.2008
- Zápis z 2. jednání ŘV (pdf)
- Prezentace ŘV (ppt)
- Fotodokumentace (pdf)

Veřejné projednání IPRM zóny 15.12.2008
- Zápis z veřejného projednání (pdf)
- Prezentace (ppt)
- Zákres plánovaných aktivit v centrální části zóny (pdf)
- Fotodokumentace (pdf)
- Dotazy a odpovědi

1. jednání Pracovní skupiny IPRM zóny 30.10.2008
- Zápis z 1. jednání pracovní skupiny konaného dne 30.10.2008 v Náchodě

1. jednání Řídícího výboru IPRM zóny 3.12.2008
- Zápis z 1. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
- Prezentace
- Fotodokumentace (pdf)

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA NÁCHODA

Usnesení z 13. / 54. / schůze Rady města Náchoda konané dne 18. dubna 2016

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM zóny
Usnesení č. 54/1591/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice včetně příloh

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného dne 9. května 2016

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

g/ Závěrečnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice včetně příloh Závěrečná zpráva o realizaci IPRM.zip

Usnesení z 24. / 28. / schůze rady města Náchoda konané dne 7. září 2015

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 28/884/15 - rada města s c h v a l u j e

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09811Usnesení z 23. / 27. / schůze rady města Náchoda konané dne 24. srpna 2015

Aktualizace složení Řídícího výboru a Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocniceUsnesení č. 27/861/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í - změny ve složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a souhlasí s jeho aktuálním složením,- změny ve složení Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a souhlasí s jejím aktuálním složenímUsnesení z 21. / 25. / schůze Rady města Náchoda konané dne 30. července 2015

IPRM - 1. časově neomezená výzva pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství - ukončení výzvy

Usnesení č. 25/813/15 - rada města s c h v a l u j e ukončení 1. časově neomezené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství vyhlášené v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice.Usnesení z 19. / 23. / schůze Rady města Náchoda konané dne 13. července 2015

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště

Usnesení č. 23/786/15 - rada města s c h v a l u j e projekt „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice".Usnesení č. 23/787/15 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

IPRM - 1. časově neomezená výzva pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství - způsobilost výdajů

Usnesení č. 23/788/15 - rada města s o u h l a s í s posunutím data ukončení projektů předkládaných v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice do 1. časově neomezené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství do 30.11.2015Usnesení z 13. / 17. / schůze Rady města Náchoda konané dne 11. května 2015

„Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"- výsledek zadávacího řízení, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 17/558/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" realizovanou v rámci stejnojmenné akce zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1 - STAVIBET s. r. o., J. Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, nabídková cena: 2 690 738,00 Kč bez DPH (3 255 793,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 2 - Matex HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, nabídková cena: 2 858 674,00 Kč bez DPH (3 458 996,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 3 - Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, nabídková cena: 2 859 988,00 Kč bez DPH (3 460 585,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 4 - Colas CZ a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26477005, nabídková cena: 2 950 000,00 Kč bez DPH (3 569 500,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 5 - Sovis CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27532208, nabídková cena: 3 036 597,52 Kč bez DPH (3 674 283,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 6 - Eurovia CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, nabídková cena: 3 290 794,00 Kč bez DPH (3 981 681,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 7 - Strabag a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744, nabídková cena: 3 410 170,00 Kč bez DPH (4 126 306,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 8 - M-silnice a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, nabídková cena: 3 787 450,18 Kč bez DPH (4 582 814,72 Kč vč. DPH)

Usnesení č. 17/559/15 - v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění

rada města v y l u č u j e ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" uchazeče Alprim CZ s. r. o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28811470 pro nesplnění kvalifikace

Usnesení č. 17/560/15 - v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rada města v y l u č u j e ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" uchazeče Silvagro, s. r. o., Horní Rybníky 13, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 27476162 pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 17/561/15 - v souladu s ustanovením zákona § 60 odst. 1 zákona a v souladu § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rada města v y l u č u j e ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" uchazeče KONKRET CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 25942352 a uchazeče REPARE TRUTNOV s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČ:64824781 pro nesplnění kvalifikace a pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 17/562/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 17/563/15 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektuUsnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 30. března 2015

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

g/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2014 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zónyUsnesení z 5. / 9. / schůze rady města Náchoda konané dne 9. března 2015

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny za rok 2014

Usnesení č. 9/368/15 - rada města s c h v a l u j e zapracování případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Řídícího výboru IPRM do předloženého návrhu Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2014

Usnesení č. 9/369/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2014 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zónyUsnesení ze 4. / 8. / schůze rady města Náchoda konané dne 23. února 2015

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 8/281/15 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09715

„Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" - zadávací dokumentace

Usnesení č. 8/298/15 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do smlouvy o dílo a dále souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentaceUsnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 16. února 2015

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

j/ Odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"Usnesení z 2. /6./ schůze rady města Náchoda konané dne 26. ledna 2015

„Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"- odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 6/230/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"

Usnesení č. 6/231/15 rada města s o u h l a s í s externí administrací veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" v projektu „Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Česká Skalice, IČ 26640767 za nabídkovou cenu 39 000,00 Kč bez DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Sportovní hřiště sídliště SUN - Provozní řád

Usnesení č. 6/203/15 - rada města s c h v a l u j e provozní řád veřejného sportoviště na sídlišti SUNUsnesení z 2. schůze rady města Náchoda konané dne 8. prosince 2014

Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě-dodatek č.1, dodatek č. 2 SOD

Usnesení č. 2/110/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/300/2014 číslo smlouvy zhotovitele ZHS140058 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" na méněpráce a vícepráce související se skutečným průběhem plynového řadu (záměna odvodňovacího žlabu za povrchovou žlabovku, horských vpustí za UV vpusti, příčných žlabů za trubky a skluzu za vyústění se záhozem z lomového kamene), odstraněním nebezpečného odpadu z mostu a úprava revizní šachty, včetně obetonování potrubí.

Usnesení č. 2/111/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/300/2014 číslo smlouvy zhotovitele ZHS140058 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" na méněpráce a vícepráce spočívající v záměně žlabovek pod vodárenským objektem za flexibilní drenáž, v provedení silničních obrub, úpravě ploch v živici před mostem a v ul. Na Skalce.Usnesení z 1. schůze rady města Náchoda konané dne 24. listopadu 2014

Dodatek č. 1 - projekt Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO

Usnesení č.1/56/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/313/2014 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" na vícepráceUsnesení z 35. / 165. / schůze rady města Náchoda konané dne 31. října 2014

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 165/4504/14 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09667Usnesení z 34. / 164. / schůze rady města Náchoda konané dne 14. října 2014

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce

Usnesení č. 164/4498/14 - rada města s c h v a l u j e projekt „Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868

podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Usnesení z 32. / 162. / schůze rady města Náchoda konané dne 30. září 2014

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků

Usnesení č. 162/4449/14 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků mezi Městem Náchod a dodavatelem SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, IČ 27532208 v rámci akce „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod"Usnesení z 30. / 160. / schůze rady města Náchoda konané dne 16. září 2014

Prověření chyby u projektu Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikace a inženýrských sítí

Usnesení č. 160/4400/14 - rada města u k l á d á uplatnit na zpracovateli projektové dokumentace, URBAPLAN spol. s r.o. Hradec Králové IČO 42195454, vadu díla a škodu ve výši 104.493,-Kč včetně DPH, vzniklou nezařazením této částky do dotačního titulu

„Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" - dodatek č. 2 k SOD doplnění

Usnesení č. 160/4410/14 - rada města s c h v a l u j e přiřazení - opravy položek uvedených v dodatku č. 1 (záměna asfaltových betonů ACO 8 za ACO 11), doplnění položky zařazené do dodatku č. 2 (kladení dlažby) a záměnu dlažby za asfaltový beton - do dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/264/2014 číslo smlouvy zhotovitele 14005/01 na dodavatele stavby „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" v rámci stejnojmenného projektu. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 2.9.2014 usnesením č. 158/4363/14Usnesení z 28. / 158. / schůze rady města Náchoda konané dne 2. září 2014

„Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" - dodatek č. 2 k SOD

Usnesení č. 158/4363/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/264/2014 číslo smlouvy zhotovitele 14005/01 na dodavatele stavby „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" v rámci stejnojmenného projektu

Usnesení č. 158/4364/14 - rada města u k l á d á prověřit jak byl v projektu řešen rozvaděč a případně uplatnit škodu na projektantovi zodpovídá : B. VoborníkUsnesení z 26. / 156. / schůze rady města Náchoda konané dne 19. srpna 2014

Servis chemických WC na sportovním hřišti pod MARIÍ

Usnesení č. 156/4301/14 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na Eko Delta s.r.o., Zelená 855, 552 03 Česká Skalice, IČ 47450665 na servis dvou WC na sportovním hřišti pod Marií za Kč 9.600,- bez DPH a

u k l á d á odboru SMF zajistit potřebné finanční prostředky pro rozpočet 2015 na servis WC na veřejném hřišti pod Marií a nadále po dobu udržitelnosti projektu

„Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" - dodatek č. 1 k SOD

Usnesení č. 156/4326/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/264/2014 číslo smlouvy zhotovitele 14005/01 na dodavatele stavby „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" v rámci stejnojmenného projektuUsnesení z 24. / 154. / schůze rady města Náchoda konané dne 7. srpna 2014

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO

Usnesení č. 154/4281/14 - rada města s c h v a l u j e projekt „Veřejná prostranství Náchod - sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868, podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Usnesení z 23. /153./ schůze rady města Náchoda konané dne 22. července 2014

„Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" - výsledek zadávacího řízení

Usnesení č. 153/4276/14 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: "Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" realizovanou v rámci stejnojmenné akce zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1 ELEKTROIN spol. s.r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 609 30 888, nabídková cena: 4 696 943,52 Kč bez DPH, Pořadí č. 2 Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, nabídková cena: 5 206 325,00 Kč bez DPH a dále RM v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v y l u č u j e ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" uchazeče Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827 pro nesplnění zadávacích podmínek.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektů „Výstavba RD Nad Nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí", „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště", „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 153/4277/14 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09290 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08902 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08903 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahují snížení sankcí pro případ porušení pravidel pro veřejné zakázkyUsnesení z 21. / 151. / schůze rady města Náchoda konané dne 8. července 2014

„Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" - Provozní řád

Usnesení č. 151/4220/14 - rada města s c h v a l u j e provozní řád veřejného sportoviště pod Domovem pro seniory Marie v Náchodě postaveného v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště, CZ.1.06/5.2.00/07.08902Usnesení z 20. / 150. / schůze rady města Náchoda konané dne 1. července 2014

„Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" - výsledek zadávacího řízení, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 150/4193/14 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: "Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" realizovanou v rámci stejnojmenné akce zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:

Pořadí č. 1 - SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ 27195147, nabídková cena: 14 636 604,47 Kč bez DPH, Pořadí č. 2 - Společnost Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě MADOS MT a M-SILNICE, vedoucí účastník sdružení MADOS MT s.r.o, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, nabídková cena: 15 701 072,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 3 - Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, nabídková cena: 16 635 153,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 4 - SDS EXMOST spol. s r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ 49454501, nabídková cena: 20 105 116,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 5 - Porr a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, nabídková cena: 20 962 586,00 Kč bez DPH

Usnesení č. 150/4194/14 - rada města v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona a v souladu § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v y l u č u j e ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: "Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" uchazeče STAVREMO-PCE a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 64791220 pro nesplnění kvalifikace a pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 150/4195/14 - rada města s o u h l a s í - s předložením žádosti projektu „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

- se spolufinancováním projektu „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů

- s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektuUsnesení z 16. / 146. / schůze rady města Náchoda konané dne 27. května 2014

„Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" - Dodatek č. 2 k SOD

Usnesení č. 146/4085/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy Objednatele IRM/198/2013 číslo smlouvy Zhotovitele 1519.3070264PMA uzavřené se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924 na nerealizaci následné péče o vysazenou zeleň v rámci akce „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" a uzavření objednávky se společností Technické služby Náchod s.r.o., Náchod - Staré Město nad Metují, Bílkova 196, PSČ 547 01, IČ 25270095 na následnou péči o vysazenou zeleň v rámci uvedené akce ve výši 108 293,10 Kč bez DPH

„Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" - zadávací dokumentace

Usnesení č. 146/4086/14 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt : „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do smlouvy o dílo a dále souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentaceUsnesení z 15. / 145. / schůze rady města Náchoda konané dne 13. května 2014

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO"

Usnesení č. 145/4037/14 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" společností/organizací Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice IČ :226 40 767 za nabídkovou cenu 44 770,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 12. května 2014

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

f/ uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

g/ odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO"Usnesení ze 14. / 144. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. dubna 2014

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO"

Usnesení č. 144/3978/14 - rada města b e r e n a v ě d o m í zrušení výběrového řízení na administraci zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a dále bere na vědomí, že se společností D A B O N A s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 nebude uzavřena příkazní smlouva

IPRM zóny - akce pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství

Usnesení č. 144/3980/14 - rada města s o u h l a s í se zařazením akcí v pořadí „Most a komunikace Na Skalce, Přístupová komunikace ke sportovnímu hřišti pod MARIÍ a parkoviště, Parkoviště naproti domu Duhová č.p. 269, Parkoviště v prostoru skládky, Rozšíření kamerového systému, Úprava zeleně v prostoru za ulicí Lidickou a ulicí Pod Rozkoší, Stezka (stezky) ze SUN směrem do Starého města, Chodníčky na SUN (prodloužení stávajících chodníčků, nové v místech vyšlapaných pěšin), Přístup (nájezd) do výměníku (za předpokladu umožnění zařazení akce mezi revitalizaci veřejných prostranství), Freerun prvky, Prostor pro pétanque" do revitalizace veřejných prostranství realizované v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice". Počet zrealizovaných akcí bude záviset na množství dotačních prostředků

Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM zóny

Usnesení č. 144/3981/14 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Výstavba RD Nad Nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 144/4003/14 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09290

„Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" - odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 144/4005/14 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO"Usnesení z 12. / 142. / schůze rady města Náchoda konané dne 15. dubna 2014

„Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" - zadávací dokumentace

Usnesení č. 142/3934/14 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" a souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentaceUsnesení z 33. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 14. dubna 2014

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

m/ odůvodnění veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě"Usnesení z 9. / 139. / schůze rady města Náchoda konané dne 1. dubna 2014

Program JESSICA - bytový dům v ul. Borská č.p. 293 - 294

Usnesení č. 139/3891/14 - rada města b e r e n a v ě d o m í, že odbor OIRM na žádost Správy budov Náchod, s.r.o. ukončuje přípravu žádosti a požadovaných podkladů pro vyhodnocení investičního záměru do Programu JESSICA pro bytový dům v ul. Borská č.p. 293 - 294

Schválení uzavření smlouvy č. Z S24 12 8120028337 o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie v rámci projektu Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě

Usnesení č. 139/3892/14 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy č. Z S24 12 8120028337 o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie v projektu Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě

„Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" - odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 139/3903/14 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě"Usnesení ze 7. / 137. / schůze rady města Náchoda konané dne 18. března 2014

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO"

Usnesení č. 137/3857/14 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Veřejná prostranství Náchod - Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" společností D A B O N A s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 42 350,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

IPRM zóny - navýšení alokace v 1. časově neomezené výzvě pro oblast 5.2a

Usnesení č. 137/3849/14 - rada města s o u h l a s í s navýšením alokace v 1. časově neomezené výzvě pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice z 50 mil. Kč na 56,5 mil. KčUsnesení z 6. / 136. / schůze rady města Náchoda konané dne 4. března 2014

Výběrové řízení na stavební práce v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"

Usnesení č. 136/3780/14 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu: Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" realizovanou v rámci akce „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1 - SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ 27532208, nabídková cena: 6 297 778,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 2 - KVIS Pardubice a.s., Pardubice - Rosice 151, PSČ 533 53, IČ 46506934, nabídková cena: 6 939 783,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 3 - MATEX HK s.r.o., Kladská 181, PSČ 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807, nabídková cena: 7 746 732,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 4 - BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, nabídková cena: 7 759 046,00 Kč bez DPH, Pořadí č. 5 - EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, nabídková cena: 8 088 260,00 Kč bez DPH

Usnesení č. 136/3781/14 - rada města v y l u č u j e v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ze zadávacího řízení výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu : "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" uchazeče IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ 25298968 a uchazeče KENVI CZ s.r.o., Tutleky 90, PSČ 51741, oba uchazeče pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu

Program JESSICA - realizace

Usnesení č. 136/3787/14 - rada města s o u h l a s í s přípravou žádosti a požadovaných podkladů pro vyhodnocení investičního záměru do Programu JESSICA pro bytový dům v ul. Borská č.p. 293 - 294

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě"

Usnesení č. 136/3794/14 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 48 400,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvyUsnesení z 32. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 17. února 2014

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

q/ roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2013 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zónyUsnesení ze 4. / 134. / schůze rady města Náchoda konané dne 4. února 2014

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny za rok 2013

Usnesení č. 134/3724/14 - rada města s c h v a l u j e zapracování případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Řídícího výboru IPRM do předloženého návrhu Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2013

Usnesení č. 134/3725/14 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2013 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí

Usnesení č. 134/3709/14 - rada města s c h v a l u j e projekt "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Usnesení z 1. / 131. / schůze rady města Náchoda konané dne 14. ledna 2014

Schválení Podmínek změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

Usnesení č. 131/3625/14 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (druhého změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace) k projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08443Usnesení ze 43. / 129. / schůze rady města Náchoda konané dne 10. prosince 2013

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - schválení zadávací dokumentace, předložení žádosti o dotaci, spolufinancování

Usnesení č. 129/3604/13 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU: „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" a souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace

Usnesení č. 129/3605/13 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 110/3093/13 ze dne 9.7.2013

Usnesení č. 129/3606/13 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu "Výstavba RD Nad nemocnicí Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" na úpravu přístupové komunikace k Domovu pro seniory MARIE a sítě u této komunikace do kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 129/3607/13 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu "Výstavba RD Nad nemocnicí Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" na úpravu přístupové komunikace k Domovu pro seniory MARIE a sítě u této komunikace ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektuUsnesení ze 41. / 127. / schůze rady města Náchoda konané dne 26. listopadu 2013

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"

Usnesení č. 127/3546/13 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08902Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 11. listopadu 2013

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

q/ odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"Usnesení z 37. / 123. / schůze rady města Náchoda konané 29. října 2013

IPRM zóny - zpracování projektové dokumentace na hřiště na SUN - odstoupení od smlouvy o dílo

Usnesení č. 123/3471/13 - rada města s o u h l a s í s odstoupením od smlouvy o dílo IRM/146/2012 uzavřené s Ing. Hynkem Seinerem, Pardubice - Studánka, IČ 74569104 na zpracování projektové dokumentace v rozsahu k provedení stavby na víceúčelové sportoviště na sídlišti u nemocnice a na dětské hřiště u Hopsáčku včetně přístupového chodníku a veřejného osvětlení v rámci projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod - hřiště na SUN" a souhlasí s tím, že po projektantovi bude požadována smluvní pokuta za prodlení s odevzdáním díla a případně za další škodu, která by městu tímto vznikla

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - odůvodnění VZ

Usnesení č. 123/3457/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"Usnesení z 36. /122. / schůze rady města Náchod konané dne 15. října 2013

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - dodatek k MS

Usnesení č. 122/3422/13 - rada města s o u h l a s í s vypsáním nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" se sníženým rozsahem původního předmětu veřejné zakázky s externí administrací nového zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 30 000 Kč bez DPH a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě číslo smlouvy Mandanta IRM/184/2013 číslo smlouvy Mandatáře 1349/IUsnesení z 35. / 121. / schůze rady města Náchoda konané dne 1. října 2013

Výběrové řízení na služby „Projektová dokumentace na dvě komunikace a most v Náchodě" - část A

Usnesení č. 121/3365/13 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku na služby „Projektová dokumentace na dvě komunikace a most v Náchodě ČÁST A) - "Most ev. č. 106-1 přes Metuji - Náchod a úprava navazující komunikace v ul. Na Skalce" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:

Pořadí č. 1 - AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00, IČ: 47307218, nabídková cena: 224 000,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 2 - Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00, Brno - Komín, IČ: 62087851, nabídková cena: 246 820,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 3 - Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14, IČ: 40763439, nabídková cena: 260 000,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 4 - MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto- Město, Försterova 175, PSČ 566 01, IČ: 27487938, nabídková cena: 343 680,00 Kč bez DPH

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - úhrada obkladů

Usnesení č. 121/3370/13 - rada města s o u h l a s í s navrženým postupem úhrady jednotné finanční náhrady za obklady přímo poškozené bouracími pracemi při realizaci projektu Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", CZ.1.06/5.2.00/07.08443. Náhrada za poškozené obklady bude proplácena po provedení nových obkladů a předložení požadovaných dokladů (předložení dokladů do 1.12.2014), a to pro byt s přístupem k jednotlivým šachtám přes WC ve výši 1 300 Kč, pro typ s přístupem k jednotlivým šachtám přes WC a koupelnu ve výši 4 550 Kč SB Náchod s.r.o.

Usnesení č. 121/3371/13 - rada města s c h v a l u j e převod Kč 201.500,- na účet 0000271513260267/0100 vedený SB Náchod s.r.o. pro Duhová 269 pro faktickou úhradu SB Náchod s.r.o.

Usnesení z 33. / 119. / schůze rady města Náchoda konané dne 17. září 2013

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 119/3316/13 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08903

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 119/3317/13 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08902Usnesení z 31. / 117. / schůze rady města Náchoda konané dne 3. září 2013

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - zrušení usnesení o změně v odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 117/3262/13 - rada města r u š í své usnesení č. 115/3210/13 ze dne 20.8.2013

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - část I dodatek č. 1 aktualizace harmonogramu

Usnesení č. 117/3275/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele IRM/217/2013, č. smlouvy zhotovitele 2013 130/S na dodavatele stavebních prací akce Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" I. část Stavební úpravy bytového domu Duhová - výměna stoupaček realizované v rámci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08443Usnesení z 30. / 116. /schůze rady města Náchoda konané dne 23. srpna 2013

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - zrušení výběrového řízení

Usnesení č. 116/3237/13 - rada města r u š í výběrové řízení na veřejnou zakázku VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněníUsnesení z 29. / 115. / schůze rady města Náchoda konané dne 20. srpna 2013

Financování - Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" - výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby

Usnesení č. 115/3186/13 - rada města u k l á d á Správě budov Náchod s.r.o. neprodleně poukázat na účet 19-222551/0100 z účtu 0000271513260267/0100 částku Kč 2.460.000,- které budou použity v souladu s dříve přijatými usneseními RM k financování akcí v rámci akce „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - změna v odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 115/3210/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit změnu v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky v odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"

Dodatek č. 1 k SOD Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park

Usnesení č. 115/3211/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele P13014, č. smlouvy objednatele IRM/197/2013 uzavřené v rámci realizace projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08903

Dodatek č. 1 k SOD Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště

Usnesení č. 115/3212/13- rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 1519.3070264PMA, č. smlouvy objednatele IRM/198/2013 na dodavatele stavby v rámci realizace projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08902

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - stavební a technický dozor

Usnesení č. 115/3217/13 - rada města s c h v a l u j e zajištění činnosti stavebního a technického dozoru M.Novák, Mezilesí, IČO 87825848, na akci ,, Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" za cenu 32.670,- včetně DPH

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - koordinátor BOZP

Usnesení č. 115/3218/13 - rada města s c h v a l u j e zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě realizované ,, Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod " Karem Fejkem, IČ: 459 55 581, Dvůr Králové nad Labem - za nabídkovou cenu 21 000,-Kč

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - Překládka sítí Telefónica

Usnesení č. 115/3231/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, IČ 60193336 vedené pod označením Náchod, výstavba RD nad nemocnicí, VPI. Akce je realizována v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"Usnesení z 28. / 114. / schůze rady města Náchoda konané dne 7. srpna 2013

Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" - výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby

Usnesení č. 114/3166/13 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" pro I. část Stavební úpravy bytového domu Duhová - výměna stoupaček realizovanou v rámci akce „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:

Pořadí č. 1 MATEX HK s.r.o, IČ 259 68 807, Hradec Králové, Kladská 181, PSČ 500 03, nabídková cena: 2 053 575,65 Kč bez DPH

Pořadí č. 2 BROUMSTAV společnost s ručením omezeným, IČ 422 28 433, Broumov - Nové Město, Žižkova 53, PSČ 550 01, nabídková cena: 2 586 721,00 Kč bez DPH

Usnesení č. 114/3167/13 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" pro II. část Stavební úpravy bytového domu Duhová - stavební úpravy balkonů realizovanou v rámci akce „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:

Pořadí č. 1 BROUMSTAV společnost s ručením omezeným, IČ 422 28 433, Broumov - Nové Město, Žižkova 53, PSČ 550 01, nabídková cena: 2 854 012,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 2 MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, Hradec Králové, Kladská 181, PSČ 500 03, nabídková cena: 2 883 838,57 Kč bez DPH


IPRM zóny - schválení výsledků 7. výzvy (pro 5.2b šesté výzvy) - Zelená čp. 1953-1955

Usnesení č. 114/3174/13 - rada města s c h v a l u j e

„Modernizace rozvodů ZTI, Oprava maleb a nátěrů" předložený Společenstvím pro dům č.p. 1953, č.p. 1954 a č.p. 1955, Náchod, ulice Zelená, IČ 27504832 podaný do 7. výzvy vyhlášené Městem Náchod (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jedná o šestou výzvu) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice".

Usnesení č. 114/3175/13 - rada města s o u h l a s í

s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice".Usnesení z 27. / 113. / schůze rady města Náchoda konané dne 22. července 2013

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - účast na jednání komise

Usnesení č. 113/3141/13 - rada města s c h v a l u j e účast dvou zástupců z řad nájemníků bytového domu č.p. 269, Duhová ul. Náchod při otevírání obálek s nabídkami a při jednání hodnotící komise k výběrovému řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

IPRM zóny - schválení výsledků 7. výzvy (pro 5.2b šesté výzvy) - Modrá č.p. 1976,1977

Usnesení č. 113/3143/ - rada města s c h v a l u j e projekt „Stavební úpravy BD č.p. 1976, 1977" předložený Miroslavem Ryšavým, IČ 63591847, podaný do 7. výzvy vyhlášené Městem Náchod (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jedná o šestou výzvu) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 113/3144/13 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Usnesení z 26. / 112. / schůze rady města Náchoda konané dne 15. července 2013

„Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" - upřesnění termínu zahájení plnění

Usnesení č. 112/3126/13 - rada města s c h v a l u j e posunutí termínu zahájení plnění stavby sportovního hřiště do 22. července 2013, sportovní hřiště je realizované v rámci akce „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocniceUsnesení z 24. / 110. / schůze rady města Náchoda konané dne 9. července 2013

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - schválení zadávací dokumentace, předložení žádosti o dotaci, spolufinancování

Usnesení č. 110/3092/13 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu : „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" a s o u h l a s í se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace

Usnesení č. 110/3093/13 - rada města s o u h l a s í

- s předložením žádosti projektu "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

- se spolufinancováním projektu "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu

Schválení Podmínek změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

Usnesení č. 110/3103/13 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace) k projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08443Usnesení z 22. / 108. / schůze rady města Náchoda konané dne 25. června 2013

Jmenování Výběrové komise pro 7. (pro aktivitu 5.2b šestou) výzvu IPRM zóny

Usnesení č. 108/3043/13 - rada města j m e n u j e Romanu Pichovou (manažer IPRM zóny) a Miroslava Petra (odborný pracovník investic) členy Výběrové komise pro 7. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů šestou) výzvu v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - zadávací dokumentace

Usnesení č. 108/3048/13 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" a souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace

Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"

Usnesení č. 108/3054/13 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" realizovanou v rámci akce „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice s tím, že termín zahájení plnění je do 15. července 2013 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1 - EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, nabídková cena: 5 551 575,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 2 - Sdružení VYSLYSTAV s.r.o. - TUBEKO SPORT spol. s r.o., zastoupené VYSLYSTAV s.r.o., Žďárská 8, 347 01 Halže, IČ 28337271, nabídková cena: 5 986 944,57 Kč bez DPH

Pořadí č. 3 - J.I.H. - sportovní stavby s.r.o., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČ 24289779, nabídková cena: 6 238 327,29 Kč bez DPH

Pořadí č. 4 - ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26,120 00 Praha 2, IČ 27430774, nabídková cena: 6 633 711,42 Kč bez DPH

Pořadí č. 5 - PSK-ASM s.r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ 29228018, nabídková cena: 6 651 566,52 Kč bez DPH

Pořadí č. 6 - Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 47052121, nabídková cena: 6 971 752,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 7 - EKKL a.s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČ 27752771, nabídková cena: 7 900 000,00 Kč bez DPH

a dále RM v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v y l u č u j e ze zadávacího řízení "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599 pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 24. června 2013

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

i/ odůvodnění veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

n/ odůvodnění veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí" dle návrhuUsnesení z 19. / 105. / schůze rady města Náchoda konané dne 11. června 2013

Výběrové řízení na služby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park"

Usnesení č. 105/2981/13 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na služby v rámci projektu: "Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" realizovanou v rámci akce „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:

Pořadí č. 1 - GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 27195783, nabídková cena: 4 116 823,26 Kč bez DPH

Pořadí č. 2 - OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč, IČ 27571297, nabídková cena: 4 584 134,12 Kč bez DPH

Pořadí č. 3 - Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 27263827, nabídková cena: 4 785 470,72 Kč bez DPH

Pořadí č. 4 - Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, 549 37 Žďárky, IČ 27535363, nabídková cena: 5 030 954,00 Kč bez DPH

Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" - zajištění nového VŘ na stavební práce

Usnesení č. 105/2988/13 - rada města s o u h l a s í s externí administrací nového výběrového řízení na stavební práce v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" Centrem rozvoje Česká Skalice, IČ 26640767 za nabídkovou cenu 20 000,00 Kč bez DPH a schvaluje uzavření mandátní smlouvy

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, nové VŘ

Usnesení č. 105/2992/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod - odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 105/3021/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí"Usnesení ze 17. / 103. / schůze rady města Náchoda konané dne 28. května 2013

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod - podmiňující výstavba komunikace a inženýrských sítí "

Usnesení č. 103/2919/13 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na zhotovitele stavby "Výstavba RD Nad nemocnicí - Náchod - podmiňující výstavba komunikace a inženýrských sítí" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda-problémová zóna u nemocnice" společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 37 tis. Kč bez DPH a schvaluje uzavření mandátní smlouvy

IPRM zóny - schválení textu 7. výzvy (6. výzvy pro 5.2b Regenerace bytových domů)

Usnesení č. 103/2929/13 - rada města s c h v a l u j e text 7. výzvy (6. výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" - zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby

Usnesení č. 103/2952/13 - rada města r u š í výběrové řízení na dodavatele stavby veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocniceUsnesení ze 16. / 102. / schůze rady města Náchoda konané dne 14. května 2013

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště

Usnesení č. 102/2844/13 - rada města s c h v a l u j e projekt „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 102/2845/13 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

IPRM zóny - schválení výsledků 6. výzvy (pro 5.2b páté výzvy)

Usnesení č. 102/2853/13 - rada města s c h v a l u j e projekty - „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Růžová č.p. 1951, 1952 předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Bílá č.p. 1968, 1969, 1970 předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Zelená č.p. 1956, 1957 předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, „Stavebně technické úpravy bytového domu Náchod, Růžová č.p. 1963, 1964 předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865 podané do 6. výzvy vyhlášené Městem Náchod (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jedná o pátou výzvu) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 102/2854/13 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválené projekty. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekty jsou zařazeny do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění VŘ na dodavatele stavby v projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"

Usnesení č. 102/2860/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi Městem Náchod a společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 na externí administraci výběrového řízení na dodavatele stavby v projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"Usnesení z 15. / 101. / schůze rady města Náchoda konané 6. května 2013

Jmenování Výběrové komise pro 6. (pro aktivitu 5.2b pátou) výzvu IPRM zóny

Usnesení č. 101/2815/13 - rada města j m e n u j e Ing. Romanu Pichovou (manažer IPRM zóny) a Miroslava Petra (odborný pracovník investic) členy Výběrové komise pro 6. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů pátou) výzvu v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park

Usnesení č. 101/2819/13 - rada města s c h v a l u j e projekt „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 101/2820/13 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Usnesení ze 14. / 100. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. dubna 2013

Alokace pro aktivitu 5.2b v rámci IPRM zóny

Usnesení č. 100/2782/13 - rada města n e s o u h l a s í s přípravou bytových domů pro předložení do aktivity 5.2b Regenerace bytových domů v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - doplnění komise pro otevírání obálek s nabídkami

Usnesení č. 100/2783/13 - rada města s c h v a l u j e Libora Fiedlera za člena komise pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", které se uskuteční dne 29.4.2013
Usnesení z 13. / 99. / schůze rady města Náchoda konané dne 16. dubna 2013

Předložení žádosti o dotaci na akci „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"

Usnesení č. 99/2763/13 - rada města s o u h l a s í

- s předložením žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

- se spolufinancováním projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů - s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu

Zadávací dokumentace na akci „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"

Usnesení č. 99/2764/13 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" a s o u h l a s í

- se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace

- se zapracováním případných připomínek právníka do návrhu smlouvy o díloUsnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 15. dubna 2013

III. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

c/ změnu týkající se předpokládané hodnoty veřejné zakázky v odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"Usnesení z 11. / 97. / schůze rady města Náchoda konané dne 2. dubna 2013

„Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" - změna v odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 97/2709/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit změnu týkající se předpokládané hodnoty veřejné zakázky v odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"Usnesení z 10. / 96. / schůze rady města Náchoda konané dne 27. března 2013

Předložení žádosti o dotaci na akci „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park"

Usnesení č. 96/2670/13 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 96/2671/13 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektuUsnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 25. března 2013

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

e/ odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"

f/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2012 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

g/ dokument Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov včetně příloh, který je přílohou žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov v Integrovaném operačním programu

m/ změny v odůvodnění veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

n/ změny v zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" dle návrhu I a s tím související změny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách dle návrhuUsnesení z 9. / 95. / schůze rady města Náchoda konané dne 19. března 2013

Duhová 269

Usnesení č. 95/2636/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit změny v odůvodnění veřejné zakázky a dále RM doporučuje ZM schválit změny v zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu čp. 269, Duhová ul., Náchod" dle návrhu I a s tím související změny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Návrh I - alespoň 2 zakázky na instalaci a montáž vodovodních a odpadních rozvodů v panelových bytových domech, přičemž minimální hodnota každé zakázky musí být alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH, 2 zakázky na stavební práce v panelových bytových domech, přičemž minimální hodnota každé zakázky musí být alespoň 1 mil. Kč bez DPH.

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny za rok 2012

Usnesení č. 95/2641/13 - rada města s c h v a l u j e zapracování případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Řídícího výboru IPRM do předloženého návrhu Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2012

Usnesení č. 95/2642/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2012 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - účast na jednání komise

Usnesení č. 95/2647/13 - rada města s c h v a l u j e účast zástupců z řad nájemníků bytového domu č.p. 269, Duhová ul. Náchod p. Pavla Horváta a MUDr. Hannu Zmuškovou při otevírání obálek s nabídkami a při jednání hodnotící komise k výběrovému řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

IPRM zóny - schválení textu 6. výzvy (5. výzvy pro 5.2b Regenerace bytových domů)

Usnesení č. 95/2649/13 - rada města s c h v a l u j e text 6. výzvy (5. výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a souhlasí se zapracováním případných připomínek Ministerstva pro místní rozvoj ČR do textu výzvy

„Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště" - odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 95/2658/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod sportovní hřiště"

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov

Usnesení č. 95/2666/13 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov v Integrovaném operačním programu

Usnesení č. 95/2667/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ZM schválit dokument Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov včetně příloh, který je přílohou žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov v Integrovaném operačním programuUsnesení z 8. / 94. / schůze rady města Náchoda konané dne 5. března 2013

Uzavření Dodatku č. 2 k mandátní smlouvě na zajištění VŘ na stavební práce na Duhová č.p. 269

Usnesení č. 94/2597/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě mezi Městem Náchod a občanským sdružením Centrum rozvoje Česká Skalice, IČ 26640767 na externí administraci výběrového řízení na stavební práce v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

IPRM zóny - zajištění zadávacího řízení na výstavbu hřiště v prostoru pod MěSSS Marie

Usnesení č. 94/2607/13 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na dodavatele stavby sportovního hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 45 tis. Kč bez DPH a schvaluje uzavření mandátní smlouvyUsnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 25. února 2013

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

o/ vyhlášení veřejné zakázky na služby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod

- zeleň a park" a dále schvaluje odůvodnění této veřejné zakázkyUsnesení ze 7. / 93. / schůze rady města Náchoda konané dne 19. února 2013

Předložení žádosti o dotaci na akci „Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park"

Usnesení č. 93/2562/13 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na služby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod - zeleň, park" a souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace a dále souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do návrhu smlouvy o dílo

Usnesení č. 93/2563/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit

- vyhlášení veřejné zakázky na služby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park"

- odůvodnění této veřejné zakázkyUsnesení z 6. / 92. / schůze rady města Náchoda konané dne 5. února 2013

IPRM Náchoda - sídliště Plhov - Řídící výbor, manažer

Usnesení č. 92/2517/13 - rada města s o u h l a s í se zřízením Řídícího výboru pro tvorbu Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov ve složení: první místostarosta města Náchoda, vedoucí odboru správy majetku a financování MěÚ Náchod, pracovník odboru správy majetku a financování MěÚ Náchod spravující nájmy bytů, ředitel Správy budov Náchod, s.r.o., ředitel Stavebního bytového družstva Náchod, zástupce SVJ Havlíčkova 1110-1112

Usnesení č. 92/2518/13 - rada města s o u h l a s í se jmenováním Ing. Romany Pichové, euromanažerky jako manažera Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov

Posunutí termínu zpracování a odeslání ke zveřejnění Oznámení o zakázce - Duhová č.p. 269

Usnesení č. 92/2522/13 - rada města b e r e n a v ě d o m í posunutí termínu pro zpracování Oznámení o zakázce a jeho odeslání ke zveřejnění ve výběrovém řízení na stavební práce v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"Usnesení z 3. / 89. / schůze rady města Náchoda konané dne 22. ledna 2013

IPRM zóny - zadávací řízení na revitalizaci zeleně a realizaci parku na SUN, změna MS

Usnesení č. 89/2467/13 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 87/2429/13 ze dne 8.1.2013

Usnesení č. 89/2468/13 - rada města s o u h l a s í se zapracováním změn (významná veřejná zakázka, nadlimitní výběrové řízení na služby, změna úplaty/odměny) přímo do mandátní smlouvy na externí administraci zadávacího řízení na dodavatele revitalizace zeleně a provedení parku na sídlišti u nemocnice realizovaných v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" uzavírané se společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996

Dodatek č. 2 - projekt „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště"

Usnesení č. 89/2482/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/114/2012 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště"

Stavební úpravy bytového domu čp. 269, Duhová ul., Náchod - finanční náhrada obkladů

Usnesení č. 89/2487/13 - rada města s o u h l a s í s úhradou finanční náhrady za obklady přímo poškozené bouracími pracemi při realizaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", CZ.1.06/5.2.00/07.08443 ve výši 650 Kč/m2Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 21. ledna 2013

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

c/ vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu

č.p. 269, Duhová ul., Náchod" a odůvodnění této veřejné zakázky

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", CZ.1.06/5.2.00/07.08443 ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 60 % celkových způsobilých výdajů

b/ s financováním 100 % nezpůsobilých výdajů projektu s tím, že podíl Města Náchoda za stavební práce bude přenesen na stávající nájemníky a budoucí vlastníky bytů v č.p. 269 DuhováUsnesení z 1. / 87. / schůze rady města Náchoda konané dne 8. ledna 2013

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 87/2408/13 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p.269, Duhová ul., Náchod", číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08443

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 87/2424/13 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" a dále RM doporučuje ZM schválit odůvodnění této veřejné zakázky

- souhlasit se spolufinancováním projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", CZ.1.06/5.2.00/07.08443 ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 60 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % nezpůsobilých výdajů projektu s tím, že podíl Města Náchoda za stavební práce bude přenesen na stávající nájemníky a budoucí vlastníky bytů v č.p. 269 Duhová

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov

Usnesení č. 87/2428/13 - rada města s o u h l a s í se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov společností Centrum EP - regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, IČ 71218840 a souhlasí s vystavením objednávky na cenu 52 030 Kč vč. DPH za zpracování žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov a dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov

IPRM zóny - zadávací řízení na revitalizaci zeleně a realizaci parku na SUN, dodatek č. 1 k MS

Usnesení č. 87/2429/13 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na externí administraci zadávacího řízení na dodavatele revitalizace zeleně a provedení parku na sídlišti u nemocnice realizovaných v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" uzavřené se společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996Usnesení z 38. / 86. / schůze rady města Náchoda konané dne 18. prosince 2012

Uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění VŘ na stavební práce na Duhová č.p. 269

Usnesení č. 86/2384/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi Městem Náchod a občanským sdružením Centrum rozvoje Česká Skalice, IČ 26640767 na externí administraci výběrového řízení na stavební práce v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"Usnesení z 37. / 85. / schůze rady města Náchodě konané dne 4. prosince 2012

IPRM zóny - zpracování projektové dokumentace na hřiště na SUN

Usnesení č. 85/2338/12 - rada města s o u h l a s í se zpracováním projektové dokumentace v rozsahu k provedení stavby na víceúčelové sportoviště na sídlišti u nemocnice a na dětské hřiště u Hopsáčku včetně přístupového chodníku a veřejného osvětlení v rámci projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod - hřiště na SUN" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" s Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12, Pardubice - Studánka za nabídkovou cenu 75 tis. Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo

Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod - zadávací dokumentace, dešťová kanalizace

Usnesení č. 85/2340/12 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" a souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace

Usnesení č. 85/2341/12 - rada města s o u h l a s í s výměnou stoupaček dešťové kanalizace při realizaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", bude-li po vybourání instalačních šachet zjištěno, že je to nutné

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 85/2361/12 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště"Usnesení z 35. / 83. / schůze rady města Náchoda konané dne 20. listopadu 2012

IPRM zóny - zajištění zadávacího řízení na revitalizaci zeleně a realizaci parku na SUN

Usnesení č. 83/2303/12 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na dodavatele revitalizace zeleně a provedení parku na sídlišti u nemocnice realizovaných v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 15 tis. Kč bez DPH a schvaluje uzavření mandátní smlouvyUsnesení z 34. / 82. / schůze rady města Náchoda konané dne 30. října 2012

Schválení Podmínek změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 82/2243/12 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka", CZ.1.06/5.2.00/07.07801Usnesení z 32. / 80. / schůze rady města Náchoda konané dne 9. října 2012

Dodatek č. 1 - projekt „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka"

Usnesení č. 80/2171/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/5/2011 číslo smlouvy zhotovitele 1519.1070152KBE na zhotovitele stavby „Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka"

IPRM zóny - schválení výsledků 5. výzvy (pro 5.2b čtvrté výzvy)

Usnesení č. 80/2197/12 - rada města s c h v a l u j e projekty

- „Rekonstrukce chodbových oken a zateplení suterénu domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod" předložený Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959, 1960 Náchod, IČ 27471403

- „Zateplení střešní konstrukce Bílá 1973, 1974 a 1975" předložený Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod, IČ 25999095

- „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868

podané do 5. výzvy vyhlášené Městem Náchod (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jedná o čtvrtou výzvu) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Usnesení č. 80/2198/12 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválené projekty. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekty jsou zařazeny do „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Sesuv břehu u mostu Na Skalce - stavba lávky

Usnesení č. 80/2200/12 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a definitivní rozhodnutí o způsobu řešení náhrady stávajícího Myslbekova mostu přijme do 30.6.2013.Usnesení z 30. / 78. / schůze rady města Náchoda konané dne 25. září 2012

Dětská hřiště na SUNu

Usnesení č. 78/2114/12 - rada města u k l á d á odboru IRM vybudovat plot u dětského hřiště na SUN dle požadavku místní samosprávy zodpovídá : Ing. Šimek

Jmenování Výběrové komise pro 5. (pro aktivitu 5.2b čtvrtou) výzvu IPRM zóny

Usnesení č. 78/2125/12 - rada města j m e n u j e Romanu Pichovou (manažer IPRM zóny) a Miroslava Petra (odborný pracovník investic) členy Výběrové komise pro 5. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů čtvrtou) výzvu v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod

Usnesení č. 78/2127/12 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" řešícího výměnu stoupaček splaškové kanalizace, stoupaček vody, stavební úpravy balkonů a lodžií, stavební úpravy terasy a provedení úprav vnějších vstupních ploch a schodišť do 5. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů čtvrté) výzvy v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 78/2128/12 - rada města p r o h l a š u j e, že v případě schválení žádosti o dotaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", Město Náchod souhlasí s realizací projektu

Usnesení č. 78/2129/12 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 60 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % nezpůsobilých výdajů projektu s tím, že podíl Města Náchoda za stavební práce bude přenesen na stávající nájemníky a budoucí vlastníky bytů v č.p. 269 DuhováUsnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 10. září 2012

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

e/ rozpočtová opatření od 25. 6. 2012 dle návrhuUsnesení z 27. / 75. / schůze rady města Náchoda konané dne 28. srpna 2012

Dodatek č. 1 - projekt „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště"

Usnesení č. 75/2043/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/114/2012 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště"

Uzavření smlouvy na zajištění VŘ na stavební práce na Duhová č.p. 269

Usnesení č. 75/2052/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Náchod a občanským sdružením Centrum rozvoje Česká Skalice, IČ 26640767 na externí administraci výběrového řízení na stavební práce v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

Sesuv břehu u mostu Na Skalce

Usnesení č. 75/2059/12 - rada města p o v ě ř u j e odbor IRM prověřením možnosti realizace lávky pro pěší a cyklisty v rámci projektu IPRM namísto stávajícího Myslbekova mostuUsnesení z 26. / 74. / schůze rady města Náchoda konané dne 14. srpna 2012

Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" - zajištění VŘ na stavební práce

Usnesení č. 74/2002/12 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 17/548/11 ze dne 19.4.2011 a s o u h l a s í s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" společností Centrum rozvoje Česká Skalice., IČ 26640767 za nabídkovou cenu 36 tis. Kč bez DPH

Projekt „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště" - výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby

Usnesení č. 74/2029/12 - rada města s c h v a l u j e

- výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště" realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

- následující pořadí předložených nabídek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod, Čechova 326, PSČ 547 01, IČ: 60930888, nabídková cena: 1 588 596,48 Kč bez DPH (1 906 315,78 Kč vč. DPH),

Pořadí č. 2: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, nabídková cena: 1 895 126,00 Kč bez DPH (2 274 151,00 Kč vč. DPH)

Usnesení č. 74/2023/12 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření na krytí výsledku výběrového řízení na tuto akciUsnesení z 25. / 73. / schůze rady města Náchoda konané dne 24. července 2012

Pilotní ověření finančního nástroje JESSICA

Usnesení č. 73/1960/12 - rada města s o u h l a s í s možností vytipování rozšíření stávající zóny "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" za účelem pilotního ověření finančního nástroje JESSICA a v případě jejího rozšíření souhlasí s předložením žádosti na MMR ČR

Usnesení č. 73/1961/12 - rada města s o u h l a s í se zjištěním zájmu majitelů bytových domů ve stávající zóně vymezené "Integrovaným plánem rozvoje města Náchoda

- problémová zóna u nemocnice" o pilotní ověření finančního nástroje JESSICA a v případě jejich zájmu souhlasí s předložením oznámení o této skutečnosti na MMR ČR a dále RM souhlasí s možností vytipování rozšíření stávající zóny "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" za účelem pilotního ověření finančního nástroje JESSICA a v případě jejího rozšíření souhlasí s předložením žádosti na MMR ČR

Usnesení z 24. / 72. / schůze rady města Náchoda konané dne 10. července 2012

IPRM zóny - schválení textu 5. výzvy (4. výzvy pro 5.2b Regenerace bytových domů)
Usnesení č. 72/1940/12 - rada města s c h v a l u j e text 5. výzvy (4. výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení z 22. / 70. / schůze rady města Náchoda konané dne 26. června 2012

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště
Usnesení č. 70/1892/12 - rada města s c h v a l u j e projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda -problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 70/1893/12 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení z 20. / 68. / schůze rady města Náchoda konané dne 12. června 2012

Projektová dokumentace na akci "Veřejná prostranství Náchod - III. etapa - zeleň" - dodatek č. 1

Usnesení č. 68/1847/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/89/2012 uzavřené s Jakubem Hrůšou, Slavný 30, 549 54 Police nad Metují, IČ 73991376 na rozšíření předmětu smlouvy o vyprojektování přístupové cesty ze sídliště u nemocnice k plánovanému lesoparku v prostoru bývalé skládky za nabídkovou cenu 11 000 Kč bez DPH

Usnesení z 18. / 66. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. května 2012

Stavební úpravy bytového domu čp. 269 Duhová

Usnesení č. 66/1798/12 - rada města s o u h l a s í s realizací projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" s tím, že podíl Města Náchoda za stavební práce bude přenesen na stávající nájemníky a budoucí vlastníky bytů v čp. 269 Duhová

Dodatek č. 3 k SOD - Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN

Usnesení č. 66/1799/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/28/2011, číslo smlouvy zhotovitele 221 0 729 na dodavatele stavby "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" na a sociálních služeb MARIE, výstavba přístupové komunikace pro 12 rodinných domů Nad Nemocnicí a výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení" do II. etapy revitalizace veřejných prostranství realizované v rámci "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení z 11. / 59. / schůze rady města Náchoda konané dne 3. dubna 2012

„Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – zeleň“ – projektová dokumentace
Usnesení č. 59/1646/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na sadové úpravy (zeleň) na sídlišti u nemocnice, zřízení lesoparku v místech bývalé skládky včetně zřízení cestní sítě, umístění mobiliáře a úpravy okolní zeleně podél víceúčelového sportovního hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE v rámci projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – zeleň“ s Jakubem Hrůšou, Slavný 30, 549 54 Police nad Metují, IČ 73991376 za nabídkovou cenu 185 300 Kč bez DPH (222 360 Kč vč. 20 % DPH)

„Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportovní hřiště“ - návrh sportovního areálu
Usnesení č. 59/1628/12 - rada města s o u h l a s í s předloženým návrhem sportovního areálu, který bude realizován v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportoviště“

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 12. března 2012

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2935, 3197, 3265, 3158
c/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2011 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

Usnesení ze 7. / 55. / schůze rady města Náchoda konané dne 6. března 2012

Zajištění VŘ na dodavatele stavebních prací na akci „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“ Usnesení č. 55/1516/12 - rada města s o u h l a s í s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“ realizovaného v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“ firmou CGB - Consult,s.r.o., Praha 8 - Karlín, IČ 25100921 za nabídkovou cenu 38 tis. Kč bez DPH

„Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportovní hřiště“ - návrh sportoviště
Usnesení č. 55/1509/12 - rada města s o u h l a s í s předloženým návrhem sportoviště, které bude realizované v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportoviště“

Usnesení z 6. / 54. / schůze rady města Náchoda konané dne 21. února 2012

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny za rok 2011 Usnesení č. 54/1488/12 - rada města s c h v a l u j e zapracování případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Řídícího výboru IPRM do předloženého návrhu Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2011

Usnesení č. 54/1489/12 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2011 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

Předložení žádosti a zajištění VŘ na dodavatele stavebních prací na akci „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“ Usnesení č. 54/1472/12 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“ do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“

Usnesení č. 54/1473/12 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“ ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu

Majetkoprávní úkony obce
Usnesení č. 54/1453/12 - rada města s o u h l a s í č. 3265 s navrženou cenou Kč 300,-/ m2 za cca 900 m2 potřebných pro realizaci IPRM III. etapa a doporučuje Zastupitelstvu města schválit nabytí cca 900 m2 z pozemku p.č. 106/10 k.ú. Staré Město nad Metují do vlastnictví Města Náchoda za uvedenou cenu

Usnesení z 4. / 52. / schůze rady města Náchoda konané dne 7. února 2012

Výsledky VŘ – Projektová dokumentace na sportovní hřiště v prostoru pod MěSSS Marie
Usnesení č. 52/1444/12 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek ve výběrovém řízení na vypracování projektové dokumentace na vytvoření víceúčelového sportovního hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE, kondičního areálu a úpravy příjezdové komunikace v rámci připravovaného projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportovní hřiště“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1 - LINHART spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 47052121, nabídková cena: 57 000 Kč bez DPH (68 400 Kč vč. DPH), Pořadí č. 2 - STEMIO a.s., Široká 36/5, 110 00 Praha 1 – Josefov IČ: 28203011, nab. cena: 68 000 Kč bez DPH (81 600 Kč vč. DPH), Pořadí č. 3 - PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČ: 25264451, nab. cena: 78 800 Kč bez DPH (94 560 Kč vč. DPH)

Umístění sportovního hřiště na SUNu
Usnesení č. 52/1436/12 - rada města s o u h l a s í s umístěním plánovaného sportovního hřiště v oblasti sídliště u nemocnice na pozemkovou parcelu č. 110/57, k.ú. Staré Město nad Metují, částečně zasahující na pozemkovou parcelu č. 110/1, k.ú. Staré Město nad Metují

Majetkoprávní úkony obce
Usnesení č. 52/1414/12 - rada města s o u h l a s í č. 3265 - s navrženou cenou Kč 200,-/ m2 za pozemky potřebné k výstavbě, ostatní za 150,- Kč/m2

Usnesení z 2. / 50. / schůze rady města Náchoda konané dne 24. ledna 2012

Zadávací dokumentace na vypracování PD „Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportovní hřiště“
Usnesení č. 50/1400/12 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na vypracování projektové dokumentace na vytvoření víceúčelového sportovního hřiště v prostoru pod MěSSS MARIE, kondičního areálu a úpravy příjezdové komunikace v rámci připravovaného projektu s pracovním názvem „Veřejná prostranství Náchod – III. etapa – sportovní hřiště“ a u k l á d á odboru IRM vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci na tuto akci
Majetkoprávní úkony obce
Usnesení č. 50/1365/12 - rada města n e s o u h l a s í č. 3265 - s navrženou cenou 300,- Kč/m2

Usnesení z 1. / 49. / schůze rady města Náchoda konané dne 10. ledna 2012

Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ – uzavření SOD na rozšíření projektové dokumentace
Usnesení č. 49/1338/12 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na rozšíření projektové dokumentace projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ o výměnu stoupaček vody, vzduchotechniky, úpravy venkovních vstupních schodišť a přístupových ramp s firmou STING NA s.r.o., Projekční a inženýrský atelier, Náchod, IČ 25949560 za cenu 64 tis. Kč bez DPH

Veřejné osvětlení s LED zdroji na stavbě schodiště u zimního stadionu
Usnesení č. 49/1336/12 - rada města s o u h l a s í s použitím veřejného osvětlení s LED zdroji na stavbě propojovacího schodiště u zimního stadionu v rámci akce „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – schodiště“

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - MARIE“ v rámci IPRM zóny v IOP
Usnesení č. 49/1327/12 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - MARIE“

Usnesení ze 44. / 48. / schůze rady města Náchoda konané dne 13. prosince 2011

Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - SUN“ v rámci IPRM zóny v IOP
Usnesení č. 48/1296/11 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu„Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - SUN“

Dodatek č. 2 k SOD – Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - MARIE
Usnesení č. 48/1295/11 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 46/1257/11 ze dne 29. listopadu 2011 a s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/30/2011, číslo smlouvy zhotovitele 11833/01 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“ řešícího posunutí termínu ukončení stavebních prací do 15.5.2012

Usnesení z 42. / 46. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. listopadu 2011

Dodatek č. 2 k SOD – Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - MARIE
Usnesení č. 46/1257/11 - rada města n e s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/30/2011, číslo smlouvy zhotovitele 11833/01 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“ řešícího posunutí termínu ukončení stavebních prací do 31.5.2012

Usnesení z 41. / 45. / schůze rady města Náchoda konané dne 15. listopadu 2011

IPRM zóny – zařazení akcí pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství
Usnesení č. 45/1210/11 - rada města s o u h l a s í se zařazením akcí „úpravy sportoviště mezi Základní školou T.G.Masaryka a MARIÍ, výstavba dětského hřiště u Hopsáčku, zřízení lesoparku v místech bývalé skládky včetně mobiliáře, případně cvičících venkovních strojů, veřejného osvětlení, zřízení sportovního hřiště v oblasti sídliště u nemocnice“ do III. etapy revitalizace veřejných prostranství realizované v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“

Projekt „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ – rozšíření projektové dokumentace
Usnesení č. 45/1209/11 - rada města s o u h l a s í s rozšířením projektové dokumentace projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod“ o výměnu stoupaček vody, vzduchotechniky, úpravy venkovních vstupních schodišť a přístupových ramp za cenu 64 tis. Kč bez DPH firmou STING NA s.r.o., Projekční a inženýrský atelier, Náchod, IČ 25949560

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - Duhovka“ v rámci IPRM zóny v IOP
Usnesení č. 45/1208/11 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - Duhovka“

Záměr nákupu pozemku na
Usnesení č. 45/1201/11 - rada města p o v ě ř u j e vedení a odbor SMF zahájením jednání s vlastníky pozemků v prostoru SUN

Usnesení z 39. / 43. / schůze rady města Náchoda konané dne 1. listopadu 2011

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - SUN“ v rámci IPRM zóny v IOP
Usnesení č. 43/1175/11 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - SUN“

Dodatek č. 1 k SOD – Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - Marie
Dodatek č. 1 k SOD – Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - SUN
Usnesení č. 43/1165/11 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/30/2011, číslo smlouvy zhotovitele 11833/01 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – MARIE“

Usnesení č. 43/1166/11 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/28/2011, číslo smlouvy zhotovitele 2210729 na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod – II. etapa – SUN“

Usnesení z 37. / 41. / schůze rady města Náchoda konané dne 18. října 2011

IPRM zóny – první návrh akcí pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství
Usnesení č. 41/1125/11 - rada města b e r e n a v ě d o m í seznam akcí navrhovaných odborem investic a rozvoje města pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství realizované v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“. Seznam a obsah akcí pro III. etapu revitalizace veřejných prostranství budou dále projednávány v rámci Řídícího výboru a Pracovní skupiny IPRM a dále v rámci veřejného projednání

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 24. října 2011

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e k/ na akci "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" - bude část prací prováděna na pozemku Královéhradeckého kraje

Usnesení z 34. / 38. / schůze rady města Náchoda konané dne 4. října 2011

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE Usnesení č. 38/1081/11 - rada města s c h v a l u j e projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 38/1082/11 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení z 30. / 34. / schůze rady města Náchoda konané dne 6. září 2011

Veřejná prostranství Náchod - I. etapa - Dodatek č. 4. k SOD Usnesení č. 34/979/11 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č.SMF/1710/2010 ,,Veřejná prostranství Náchod - I.etapa" Veřejná zakázka "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE"

Usnesení č. 34/990/11 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1: SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, nabídková cena: 1 982 696,00 Kč bez DPH (2 379 236,00 Kč vč. DPH), Pořadí č. 2: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, nabídková cena: 2 335 246,95 Kč bez DPH, (2 802 296,34 Kč vč. DPH), Pořadí č. 3: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744, nabídková cena: 2 338 821,00 Kč bez DPH, (2 806 585,00 Kč vč. DPH)

Usnesení z 29. / 33. / schůze rady města Náchoda konané dne 23. srpna 2011

Veřejná zakázka "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN"
Usnesení č. 33/955/11 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1: pořadí č. 1 - ALPINE Bau CZ, a.s., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, nabídková cena: 6 208 171,00 Kč bez DPH (7 449 805,00 Kč vč. DPH), pořadí č. 2 - EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, nabídková cena: 6 642 298,00 Kč bez DPH (7 970 758 Kč vč. DPH), pořadí č. 3 - MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899, nabídková cena: 6 724 789,96 Kč bez DPH (8 069 747,96 Kč vč. DPH) TDI, BOZP "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE"
Usnesení č. 33/959/11 - rada města s c h v a l u j e externí zajištění technického dozoru investora a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě realizované v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" Ing. Ivanem Paulusem, autorizovaným inženýrem, Jaroměř, IČ 74787195 maximálně za cenu 54 970,-Kč

Usnesení z 28. / 32. / schůze rady města Náchoda konané dne 10. srpna 2011

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN Usnesení č. 32/899/11 - rada města s c h v a l u j e projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"
Usnesení č. 32/900/11 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice".

Usnesení z 26. / 30. / schůze rady města Náchoda konané dne 25. července 2011

Zadávací dokumentace "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" Usnesení č. 30/891/11 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE"

Usnesení z 24. / 28. / schůze rady města Náchoda konané dne 12. července 2011

Schválení návrhu řešení stavby propojovacího schodiště u zimního stadionu vč. VO Usnesení č. 28/836/11 - rada města s o u h l a s í s návrhem řešení propojovacího schodiště a instalace veřejného osvětlení v rámci akce "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště" uvedeným v projektové dokumentaci k územnímu řízení Veřejná prostranství Náchod - II. etapa Propojovací schodiště u zimního stadionu vč. veřejného osvětlení / 2 var. - LED tech. + sodíkové/ vypracované fy Hauckovi, s.r.o., Zlíč

Usnesení z 23. / 27. / schůze rady města Náchoda konané dne 28. června 2011

TDI, BOZP "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" Usnesení č. 27/792/11 - rada města s c h v a l u j e externí zajištění technického dozoru investora a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě realizované v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" Ing. Ivanem Paulusem, autorizovaným inženýrem, Jaroměř, IČ 74787195 maximálně za cenu 59 650 Kč,-Kč

Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE

Usnesení č. 27/801/11 - rada města s o u h l a s í - s projektovým záměrem "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa Venkovní úpravy okolí MěSSS MARIE" řešící venkovní úpravy okolí MěSSS MARIE a Domova důchodců Náchod - s předložením žádosti projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" - se spolufinancováním projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu - s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" realizovaného v rámci "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 36 tis. Kč vč. DPH

Zadávací dokumentace "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN"

Usnesení č. 27/802/11 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN"

Usnesení z 21. / 25. / schůze rady města Náchoda konané dne 14. června 2011

Bytový dům č.p. 269, Duhová ul., Náchod Usnesení č. 25/758/11 - rada města s o u h l a s í na základě podnětů nájemníků s odstoupením od projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p.269, Duhová ul., Náchod" a pověřuje odbor investic a rozvoje města přípravou rozšíření stávajícího projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" společně s nájemníky Duhová 269 a Správou budov s.r.o.

Usnesení č. 25/759/11 - rada města s c h v a l u j e text dopisu pro nájemníky čp. 269, Duhová ulice a pověřuje starostu pana Jana Birke jeho podpisem

Usnesení z 19. / 23. / schůze rady města Náchoda konané dne 31. května 2011

IPRM zóny - žádost projektu "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" v rámci 1. kontinuální výzvy Usnesení č. 23/692/11 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu s pracovním názvem "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 23/693/11 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu s pracovním názvem "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Duhovka

Usnesení č. 23/710/11 - rada města s c h v a l u j e projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 23/711/11 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení ze 17. / 21. / schůze rady města Náchoda konané dne 17. května 2011

Schválení změny Rozhodnutí a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Veřejná prostranství Náchod - I. etapa" v rámci IPRM zóny v IOP Usnesení č. 21/634/11 - rada města s c h v a l u j e změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Veřejná prostranství Náchod - I. etapa"

IPRM zóny - organizace VŘ na zhotovitele stavebních prací, projekt "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" Usnesení č. 21/636/11 - rada města s o u h l a s í s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu s pracovním názvem "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - SUN" realizovaného v rámci "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 36 tis. Kč vč. DPH

Usnesení z 15. / 19. / schůze rady města Náchoda konané dne 3. května 2011

IPRM zóny - žádost projektu "Veřejná prostranství Náchod - II.etapa - Duhovka" v rámci 1. kontinuální výzvy Usnesení č. 19/581/11 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu "Veřejná prostranství Náchod - II.etapa - Duhovka" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 19/582/11 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu "Veřejná prostranství Náchod - II.etapa - Duhovka" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu

Usnesení z 13. / 17. / schůze rady města Náchoda konané dne 19. dubna 2011

IPRM zóny - Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod, organizace VŘ na zhotovitele stavebních prací Usnesení č. 17/548/11 - rada města s o u h l a s í s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" realizovaného v rámci "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996 za nabídkovou cenu 30 tis. Kč vč. DPH

Schválení zhotovitele stavby "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka" Usnesení č. 17/553/11 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby: "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka" a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. pořadí. 1. pořadí : EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ:45274924, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 352 098,-Kč, 2. pořadí : Strabag a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 863 200,00 Kč, 3. pořadí : SKANSKA a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, IČ: 26271303, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 865 650,00 Kč, 4. pořadí: SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové,IČ: 27532208, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 889 660,- Kč, 5. pořadí : STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ: 27472922, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 9290978,00 Kč, 6. pořadí : COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ:26177005, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 932 252,57 Kč, 7. pořadí : K+N stavební společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, IČ: 25921274, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 2 936 928,00 Kč, 8. pořadí : Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ: 28796587, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 3 233 039,00 Kč, 9. pořadí : MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec n.O., IČ: 25297899, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 3 296 243,00 Kč, 10. pořadí : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, nabídnutá cena vč. 20% DPH: 3 417 731,00 Kč

Usnesení z 8. / 12. / schůze rady města Náchoda konané dne 8. března 2011

Schválení zadávací dokumentace na VZ akce "Duhovka" Usnesení č. 12/391/11 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - Duhovka"

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 28. února 2011

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e m/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice za rok 2010

Usnesení z 5. / 9. / schůze rady města Náchoda konané dne 22. února 2011

IPRM zóny - Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny Usnesení č. 9/331/11 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice za rok 2010 Projekt "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"

Usnesení č. 9/336/11 - rada města s o u h l a s í - s realizací projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" - s externí administrací výběrového řízení na stavební práce v projektu

Usnesení ze 3. / 7. / schůze rady města Náchoda konané dne 8. února 2011

IPRM zóny - zpracovatel PD na akce zařazené do II. etapy revitalizace veřejných prostranství Usnesení č. 7/313/11 - rada města s o u h l a s í s přidělením zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akce "pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení" firmě Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice, IČ 28779533 za cenu 573 600 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 31. ledna 2011

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e f/ uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

Usnesení z 2. / 6. / schůze rady města Náchoda konané dne 25. ledna 2011 Změna ve složení Pracovní skupiny IPRM zóny
Usnesení č. 6/246/11 - rada města s o u h l a s í se změnou ve složení Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice - p. Miroslav Petr (pracovník investičního oddělení OSMF) nahrazuje p. Václava Rohlíčka

IPRM zóny - akce pro II. etapu revitalizace veřejných prostranství
Usnesení č. 6/247/11 - rada města s o u h l a s í se zařazením akcí "pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, stavební úpravy v ulici Duhovka, venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba přístupové komunikace pro 12 rodinných domů Nad Nemocnicí a výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení" do II. etapy revitalizace veřejných prostranství realizované v rámci "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 6/248/11 - rada města s o u h l a s í s navrženým postupem průzkumu trhu při zadávání zakázky na projektové práce akcí "pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení"

Usnesení z 1. schůze rady města Náchoda konané dne 23. listopadu 2010
Změna ve složení Řídícího výboru a Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice
Usnesení č. 1/18/10 - rada města s o u h l a s í se změnou ve složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice - p. Jan Birke nahradí Ing. Oldřicha Čtvrtečku, Ing. Tomáš Šubert nahradí Ing. Pavlu Maršíkovou a Mgr. Drahomíra Benešová nahradí Ing. Jaroslava Rohulána

Usnesení č. 1/19/10 - rada města s o u h l a s í se změnou ve složení Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice - novými členy se stávají p. Jan Birke a Mgr. Drahomíra Benešová, členy Pracovní skupiny již nebudou Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Pavla Maršíková, Ing. Jaroslav Rohulán

Usnesení z 28. / 124. / schůze rady města Náchoda konané dne 26. října 2010 IPRM zóny - schválení výsledků 4. výzvy (pro 5.2b třetí výzvy)
Usnesení č. 124/2894/10 - rada města s c h v a l u j e projekty :
- "Rekonstrukce výtahů domu SVJ 1958, 1959, 1960 Bílá, Náchod" předložený Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959 a 1960 Náchod, IČ 27471403
- "Rekonstrukce bytového domu Bílá 1973, 1974 a 1975" předložený Společenstvím vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod, IČ 25999095
- "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868
podané do 4. výzvy vyhlášené Městem Náchod (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jedná o třetí výzvu) v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 124/2895/10 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválené projekty. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekty jsou zařazeny do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Upřesnění výše rezervy alokace na realizaci IPRM zóny Usnesení č. 124/2899/10 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o výši rezervy alokace na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

Usnesení z 25. / 121. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. září 2010
IPRM zóny - jmenování Výběrové komise pro 4. (pro aktivitu 5.2b třetí) výzvu
Usnesení č. 121/2835/10 - rada města j m e n u j e Ing. Romanu Pichovou (manažer IPRM zóny) a p. Václava Rohlíčka členy Výběrové komise pro 4. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů třetí) výzvu v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu č.p. 269, Duhová ul., Náchod

Usnesení č. 121/2844/10 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu č.p. 269, Duhová ul., Náchod s firmou STING NA s.r.o. - Projekční a inženýrský atelier, IČ 25949560

Usnesení z 19. / 115. / schůze rady města Náchoda konané dne 28. července 2010

IPRM zóny - snížení alokace v 1. časově neomezené výzvě pro oblast 5.2a Usnesení č. 115/2738/10 - rada města s o u h l a s í se snížením alokace v 1. časově neomezené výzvě pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

Usnesení z 21. / 117. / schůze rady města Náchoda konané dne 17. srpna 2010
IPRM zóny - schválení textu 4. výzvy (3. výzvy pro 5.2b Regenerace bytových domů)
Usnesení č. 117/2757/10 - rada města s c h v a l u j e text 4. výzvy (3. výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

"Stavební úpravy objektu penzionu "Marie" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" v rámci IPRM - Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Usnesení č. 117/2759/10 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod"

Rekonstrukce objektu Marie č.p. 1998, schválení výběru zhotovitele a uzavření SOD
Usnesení č. 117/2763/10 - rada města s o u h l a s í s výběrem zhotovitele a uzavírá smlouvu o dílo SOD č.SMF 1726/2010 na dodávku "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" se společností : WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024, za nabídkovou cenu 2.562.896,- bez DPH

Usnesení z 17. / 113. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. června 2010

IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - I. etapa
Usnesení č. 113/2701/10 - rada města s c h v a l u j e projekt "Veřejná prostranství Náchod - I. etapa" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868 podaný do 1. časově neomezené výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 113/2702/10 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Schválení zhotovitele stavby "Integrovaný plán rozvoje města Náchod-Problémová zóna U Nemocnice, 1.etapa-stavební úpravy komunikací a chodníků Zelená, Bílá, Modrá a Růžová"
Usnesení č. 113/2712/10 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na zhotovení stavby: "Integrovaný plán rozvoje města Náchod-Problémová zóna
U Nemocnice, 1.etapa-stavební úpravy komunikací a chodníků Zelená, Bílá, Modrá a Růžová" a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. pořadí 1. pořadí - STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, Oblast Sever, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ : 60838744, DIČ : CZ60838744, nabídková cena vč. DPH : 7.903.076,-Kč
2. pořadí - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ : 26177005, DIČ : CZ26177005, nabídková cena vč. DPH : 8.362.460,-Kč
3. pořadí - SOVIS s.r.o., Pardubická 270, 500 04 Hradec Králové, IČ : 252 53 697, DIČ : CZ25253697 ve sdružení Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Zelené
Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ : 252 53 361, DIČ : CZ25253361, nabídková cena vč. DPH : 8.935.249,58 Kč
4. pořadí - M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ : 42196868, DIČ : CZ42196868, nabídková cena vč. DPH : 9.165.738,-Kč
5. pořadí - ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, DIČ : CZ45192286, nabídková cena vč. DPH : 9.380.582,87 Kč
6. pořadí - EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ : 452 74 924, DIČ : CZ45274924, nabídková cena vč. DPH : 9.442.156,- Kč

Usnesení ze 7. / 103. / schůze rady města Náchoda konané dne 23. března 2010
IPRM zóny - jmenování Výběrové komise pro 3. (pro aktivitu 5.2b druhou) výzvu
Usnesení č. 103/2451/10 - rada města j m e n u j e

Ing. Romanu Pichovou (manažer IPRM zóny) a p. Václava Rohlíčka členy Výběrové komise pro 3. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů druhou) výzvu v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" IPRM zóny - žádost projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" v rámci 3. (pro aktivitu 5.2b druhé) výzvy Usnesení č. 103/2452/10 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" do 3. (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů druhé) výzvy v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a dále RM prohlašuje, že v případě schválení žádosti projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod", má Město Náchod zájem tento projekt realizovat

Usnesení č. 103/2453/10 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 60 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % nezpůsobilých výdajů projektu

Usnesení č. 103/2454/10 - rada města p r o h l a š u j e, že Město Náchod má zajištěny vlastní zdroje ke spolufinancování resp. předfinancování projektu "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" ve výši více než 70 % celkových výdajů projektu

Usnesení z 9. /105./ schůze rady města Náchoda konané dne 14. dubna 2010
IPRM zóny - schválení výsledků 3. výzvy (pro 5.2b druhé výzvy)
Usnesení č. 105/2516/10 - rada města s c h v a l u j e projekty
- "Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1965-1967" předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, DIČ CZ00044865
- "Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Zelená č.p. 1956-1957" předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, DIČ CZ00044865
- "Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Modrá 1978-1980" předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, DIČ CZ00044865
- "Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1963 - 1964" předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, DIČ CZ00044865
- "Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Bílá č.p. 1961-1962" předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, DIČ CZ00044865
- "Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1951-1952" předložený Stavebním bytovým družstvem Náchod, IČ 00044865, DIČ CZ00044865
- "Stavební úpravy objektu penzionu "MARIE" č.p. 1998, Bartoňova ul. Náchod" předložený Městem Náchod, IČ 00272868, DIČ CZ00272868
podané do 3. výzvy vyhlášené Městem Náchod (pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů se jedná o druhou výzvu) v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"
Usnesení č. 105/2517/10 - rada města s o u h l a s í s vydáním Potvrzení o výběru projektu pro schválené projekty. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekty jsou zařazeny do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení z 3. / 99. / schůze rady města Náchoda konané dne 9. února 2010
IPRM zóny - schválení 2. výzvy 5.2b Regenerace bytových domů
Usnesení č. 99/2363/10 - rada města s c h v a l u j e text 3. výzvy (2. výzva pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů) v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 22. února 2010
II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e n/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice za rok 2009

Usnesení z 20. / 88. / schůze rady města Náchoda konané dne 15. září 2009
IPRM zóny - 1. výzva 5.2b, bytový dům Zelená čp. 1953-1955 Usnesení č. 88/2099/09 - rada města s c h v a l u j e
projekt "Rekonstrukce a modernizace domu v ul. Zelená, čp. 1953- 1955, Náchod" předložený Společenstvím pro dům č.p. 1953, č.p. 1954 a č.p. 1955, Náchod, ulice Zelená, IČ 27504832 do 1. výzvy vyhlášené Městem Náchod pro oblast 5.2b Regenerace bytových domů v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" a s o u h l a s í
s vydáním Potvrzení o výběru projektu. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom, že projekt "Rekonstrukce a modernizace domu v ul. Zelená, čp. 1953-1955, Náchod" je zařazen do "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení z 16. / 84. / schůze rady města Náchoda konané dne 21. července 2009

IPRM zóny - jmenování Výběrové komise pro 1. výzvu 5.2b
Usnesení č. 84/1995/09 - rada města j m e n u j e Ing. Romanu Pichovou (manažer IPRM zóny) a p. Václava Rohlíčka členy Výběrové komise pro 1. výzvu oblasti 5.2b Regenerace bytových domů v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

IPRM zóny - předložení žádosti o dotaci na akci Stavba "Most ev.č.106b-1 přes Metuji - Náchod"
Usnesení č. 84/2003/09 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 15. června 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e koncepci /dokument "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" předložený do Integrovaného operačního programu včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska KÚ KHK ke koncepci a dále včetně závěrů a doporučení z posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (SEA)

Oznámení o změně v IPRM č. 1, které obsahuje změny dokumentu "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" (kapitola 6 Očekávané výsledky, kapitola 7 Harmonogram realizace IPRM, kapitola 8 Finanční plán) a změny vybraných kapitol v Žádosti k Integrovanému plánu rozvoje města Náchoda -problémová zóna u nemocnice, které byly provedeny dle snížené částky alokované na základě schválení IPRM zóny 27. března 2009 Oznámení o změně v IPRM č. 2, které obsahuje změny dokumentu "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" (kapitola 9 Administrativní řízení projektů, kapitola 12 Způsob výběru projektů) na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zjednodušení a urychlení hodnocení a výběru projektů městem

Zastupitelstvo města d e l e g u j e pravomoc schvalování realizace dílčích projektů v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" vybraných Výběrovou komisí určenou v rámci realizace IPRM zóny na radu města z důvodu urychlení schvalování projektů městem


Souhrn usnesení z 11. / 79. / schůze rady města Náchoda konané dne 12. května 2009

Změna ve složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice
Usnesení č. 79/1842/09 - rada města s o u h l a s í se změnou ve složení Řídícího výboru - Ing. Boris Oláh nahradí pana Vladimíra Michelčíka

Usnesení z 2. / 70. / schůze rady města Náchoda konané dne 20. ledna 2009
Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, posuzovatel dle zákona č. 100/2001 Sb. Usnesení č. 70/1624/09 - rada města s o u h l a s í
se zpracováním posouzení koncepce "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" podle zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí EMPLA spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ 42195667 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

Usnesení z mimořádného / 16. / zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 22. 12. 2008
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a/ Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, předkládaný do Integrovaného operačního programu
b/ jako manažera Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice Ing. Romanu Pichovou

23./59./ schůze rady města Náchoda konaná dne 30. září 2008
Předložení Integrovaného plánu rozvoje města - sídliště u nemocnice
Usnesení č. 59/1408/08 - rada města souhlasí s předložením žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města - sídliště u nemocnice do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

27./63./ schůze rady města Náchoda konaná dne 11. listopadu 2008 Složení Pracovní skupiny a Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města
- problémová zóna u nemocnice, zpracování Integrovaného plánu rozvoje města
- probémová zóna u nemocnice

Usnesení č. 63/1508/08 - rada města zřizuje Pracovní skupinu pro tvorbu a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice ve složení:
Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Pavla Maršíková, Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Tomáš Šubert,
Ing. Ladislav Šimek, Ing. Libor Hejduk, Václav Rohlíček, Ing. arch. Milan Falta,
Ing, Romana Pichová, Ing. Petra Čimerová

Usnesení č. 63/1509/08 - rada města zřizuje Řídící výbor pro tvorbu a relizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice ve složení:
Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Pavla Maršíková, Ing. Jaroslav Rohulán, Vladimír Michelčík, Základní škola T.G. Masaryka v Náchodě, Sportovní zařízení města Náchoda, Technické služby Náchod, s.r.o., Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, Klub SUN Náchod, občanské sdružení - Mateřské centrum Hopsáček, Stavební bytové družstvo Náchod, Správa budov Náchod, s.r.o., Městské středisko sociálních služeb MARIE, Domov důchodců Náchod, p.o., Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených

Usnesení č. 63/1510/08 - rada města souhlasí se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice vybranou firmou Centrum evropského projektování a.s., Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 57, 500 03 Hradec Králové, IČ 27529576 a s uzavřením smlouvy o dílo.

Roční zprávyVýzvy Města

7. výzva (pro oblast 5.2b šestá výzva)

6. výzva (pro oblast 5.2b pátá výzva)

5. výzva (pro oblast 5.2b čtvrtá výzva)

4. výzva (pro oblast 5.2b třetí výzva)

2. výzva 5.2b"

1. kontinuální výzva 5.2a

1. výzva 5.2b"PŘÍRUČKY


Aktualizace k 6_6_2014.zip Aktualizace k 1_1_2014.zip Aktualizace k 26_8_2013.zip Aktualizace_PPZP_a_priloh_od_1_8_2012.zip
Prirucka_pro_predkladatele_IPRM_ver04_akt_1_5_2012l.docx Aktualizace k 30_9_2011.zip
PPZP-5_2_12_1_2011_final.doc
aktualizace_PPZP_k 12_1_2011.doc

PPZP-5.2_15.11.2010[1] příručka.doc
Prilohy-PPZP-5_2_151110.zip
- Aktualizovaná PPŽP ze 7_8_2009_čistopis
- Aktualizovaná PPŽP ze 7_8_2009_změnova verze
- Aktualizovane prilohy č_ 3,5,11,12 ze dne 7_8_2009
- Aktuální příručka pro žadatele a příjemce platná od 22.5.2009
- Přílohy k aktuální příručce

Příručka pro předkladatele Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu (IOP), verze 03, vydané Řídícím orgánem IOP ze dne 12.11.2008 pro města nad 20 tisíc obyvatel (mimo hl.m. Prahu)

Přílohy k příručce

Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Vydání 01

KONTAKT

Zástupce zpracovatele IPRM:
Centrum evropského projektování, Hradec Králové

Kontaktní osoba za Město Náchod:
Ing. Romana Pichová, odbor investic a rozvoje města, tel. 491 405 236,
e-mail: r.pichova@mestonachod.cz