Dnes
Teplota: 25.7 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 10. srpna  2020


Souhrn usnesení z 36. / 95. / schůze Rady města Náchoda konané 27. července 2020

Vyjádření města v pozici osoby dotčené poskytnutím informace

Usnesení č. 95/2059/20 - na základě žádosti o informace podané společností Istav Media, s.r.o. rada města

s o u h l a s í

s poskytnutím informace o vydání společného územního a
stavebního rozhodnutí, které bylo městu Náchod vydáno dne 30.6.2020

Komunitní centrum v Náchodě - prodloužení zkušební doby

Usnesení č. 95/2060/20 - rada města p r o d l u ž u je

zkušební dobu činnosti nového správce Komunitního centra
v Náchodě do 31. 12. 2020

Změna smlouvy o výpůjčce HC Náchod z.s.

Usnesení č. 95/2061/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce č. 13/KSCR/2020 s HC Náchod z.s., Na Strži 1795, 547 01 Náchod, IČ: 62731050 včetně přílohy

Úprava kontejnerových stání 2020 - dodatek č.1

Usnesení č. 95/2062/20 - rada města s ch v a l u j e

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo IRM/ 587/2020 na akci
„Kontejnerová stání 2020, Náchod „ se společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO: 60930888

V Náchodě 28. července 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta