Dnes
Teplota: 8.3 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 25. ledna 2021


Souhrn usnesení z 2. / 121. / schůze Rady města Náchoda konané 11. ledna 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 118/2418/20 - rada města r e v o k u j e

č. 14269/2020 - usnesení č. 113/2331/20 ze dne 16.11.2020 a

s c h v a l u j e

části pozemků p.č. 527/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 42 m2 a p.č. 579/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 21 m2 v k.ú. Náchod ponechat v majetku města s tím, že město bude financovat výstavbu garáží, které by se následovně nabídly k pronájmu

Usnesení č. 118/2419/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 2827 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.
SMF/1151/2008 se společností VAK, a.s., IČO 48172928. Dodatkem č. 2 se společnosti pronajímá pozemková parcela č. 2042/3 v katastrálním území Náchod

č. 3258 - odpuštění nájemného paní Romaně Jiráské, IČO 6630144

č. 3279 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2058/2012 s paní ******* z Náchoda. Smlouva bude ukončena
dohodou k 31.12.2020 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 3498 - podání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy č.
SMF/2528/2014 na pozemkovou parcelu č. 1916/15 v katastrálním

území Náchod, pro zanechání vítacího billboardu

č. 2667/2020 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/3462/2020 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na prodloužení výpůjčky části stavební parcely č. 338/1 o výměře 990 m2 v katastrálním území Náchod na rok 2021, za účelem uskladnění likvidovaného dřeva, jeho následného nakládání do kontejnerů a exportu obchodními partnery
společnosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.1.2021 do 31.12.2021

č. 5077/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3578/2020 s vlastníky bytových jednotek v zastoupení paní ******* z Náchoda. Věcné břemeno spočívá v uložení
plynovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely města č. 53/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují v celkové délce 4,9 m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH

č. 11129/2020 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3585/2020 se spolkem SK STAR Babí Náchod z.s., IČO 48652377, na výpůjčku stavební parcely č. 406 o výměře 546 m2 a budovy č.p. 275
v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem využívání jako klubovnu, dále k provozování sportu a dalších veřejně
prospěšných činností, zejména k organizaci sportovních a
společenských akcí, bez úhrady energií. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2021

č. 14985/2020 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3624/2020 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Alšova 952, IČO 70996377. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci
předává do bezplatného užívání nábytek do šaten. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2021, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později

č. 15222/2020 - vlastníkům pozemku finanční kompenzaci ve výši 17.875,- + 21 % DPH tj. 21.628,75 Kč

Usnesení č. 118/2420/20 - rada města r e v o k u j e

č. 11646/2019 - usnesení č. 94/2050/20 ze dne 22.7.2020 týkající se části 11646/2019 a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3538/2020 doplněnou o vykupitelnost věcného břemene lesního pozemku s manželi ******* z Náchoda. Věcné břemeno spočívá v uložení vodovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely města č. 349/2, č. 349/31 a č. 357/4 v katastrálním území Náchod v celkové délce 138,72 m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 17.340,- Kč + DPH

Usnesení č. 118/2421/20 - rada města s o u h l a s í

č. 14969/2020 - s pronájmem plochy, vyvěšením záměru a
uzavřením smlouvy o pronájmu se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Usnesení č. 118/2422/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20167 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 s panem Zdeňkem Brožkem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2021 do 31.01.2021

č. 20168 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Vlastislavem Vrbickým, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.01.2021 do 31.01.2021

č. 20169 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od
01.01.2021 do 31.01.2021

č. 20170 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2021 do 31.01.2021

č. 20172 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.01.2021 do 31.01.2021

č. 20173 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č. 500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2021 do 31.03.2021

č. 20174 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem
Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od
01.01.2021 do 31.03.2021

č. 20175 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 12 s paní *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2021 do 31.03.2021

Usnesení č. 118/2423/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20171 - usnesení č. 113/2332/20, bod jednání č. 20154 z jednání rady města 30. listopadu 2020 a

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 10
s panem *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od
01.12.2020 do 28.02.2021

Usnesení č. 118/2424/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20176 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1 v č.p. 504 v ulici Francouzská v Náchodě, kterým se změní osobní údaje nájemce - změna příjmení

č. 20177 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě dohodou k 31.12.2020

č. 20178 - výpověď Dohody o splátkách dluhu s panem Martinem
Žďárským a paní *******v souvislosti s nájmem bytu č. 2 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě, schválenou radou města dne 14.01.2020 číslem usnesení 60/1384/20

č. 20179 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 1955 v Náchodě,
Zelená ul. s panem ******* na období 01.11.2020 -
31.10.2022, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 8.500,00

č. 20180 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání č. SMF/3631/2020 na pronájem nebytového prostoru kanceláře v Náchodě, Českoskalická č.p. 105, který je součástí stavební parcely č.11/2 v Náchodě - Starém Městě s firmou paní ******* , Komenského 276, Náchod, IČO 62716352
s platností od 01.01.2021

Usnesení č. 118/2425/20 - rada města o d r o č u j e č. 20181

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 118/2426/20 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny se změnou u bodu 4 - pokácet, u bodu 7 bez podmínek ke stavebnímu úřadu

Výuka plavání v mateřských školách

Usnesení č. 118/2427/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením příspěvku Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 na výuku plavání dle návrhu

Navýšení rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Náchod, na pokrytí nákladů za stravu v určené škole

Usnesení č. 118/2428/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 o 5.854 Kč na úhradu nákladů vzniklých
vykonáváním péče o děti vybraných profesí v období nouzového stavu

Přerušení provozu mateřských škol od 23.12. do 31.12.2020

Usnesení č. 118/2429/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přerušení provozu náchodských mateřských škol od 23.12.2020
do 31.12.2020

Komise cestovního ruchu

Usnesení č. 118/2430/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

dopis předsedy komise

Alokace finančních prostředků z prodeje lesních pozemků

Usnesení č. 118/2431/20 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 66/1655/20 z 9.3.2020 a

s o u h l a s í

- se zahrnutím nákupu pozemků z majetku Statku Velká Chuchle a.s. do výdajů z prostředků získaných prodejem lesních
pozemků v trase obchvatu města

- v případě špatné finanční situace ke konci roku použít
deponované prostředky z prodeje lesních pozemků

Plnění rozpočtu za listopad 2020

Usnesení č. 118/2432/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 118/2433/20 - rada města s o u h l a s í

předloženým plánem investic a oprav v rámci běžné údržby, který bude realizovat Správa budov Náchod s.r.o. v roce 2021 v souladu se schválenými pravidly financování RM a

u k l á d á

odboru IRM ve spolupráci se Správou budov Náchod s.r.o.
zpracovat PD na schválené investiční akce Správy budov Náchod s.r.o.

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 118/2434/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 68 až č.71 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2021

Usnesení č. 118/2435/20 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačního „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2021"

Žádost o úpravu závazného ukazatele-odpisový plán pro rok 2020

Usnesení č. 118/2436/20 - rada města s c h v a l u j e

příspěvkové organizaci Kino Vesmír, Náchod, Hurdálkova 147,
zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2020 o částku 5 409 Kč, bez navýšení provozního příspěvku

Žádost o dotaci Tenis academy Jan Váňa

Usnesení č. 118/2437/20 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci TAJV, z. s. (IČO 09287094), zastoupenou panem Janem Váňou - předsedou spolku, na uspořádání akce Sportovní den mládeže s TAJV v Náchodě v roce 2021

Provoz multimediálního informačního panelu na Karlově náměstí

Usnesení č. 118/2438/20 - rada města s c h v a l u j e

záměr odkupu multimediálního informačního panelu umístěného na Karlově náměstí v Náchodě od společnosti Daruma spol. s r. o. (IČ 16736842) včetně aktivní orientační mapy, její aktualizace a zajištění jejího servisu za finanční částku 67 360 Kč vč. DPH
včetně záměru zahrnout finanční částku ve výši 42 350 Kč vč. DPH do nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2021 do kapitoly 16 - Kultura

Žádost o pořádání Fotbalových slavností

Usnesení č. 118/2439/20 - rada města s c h v a l u j e

pořádání akce Fotbalové slavnosti včetně partnerství města Náchoda, která se uskuteční na Masarykově náměstí v Náchodě dne 24. 4. 2021. Hlavním pořadatelem je organizace SPORT
INVEST International, a.s., zastoupené panem Mgr. Robertem Spálenkou - jednatelem

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2021

Usnesení č. 118/2440/20 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačních programů města Náchoda na podporu sportu pro rok 2021, a to „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu", „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu"
a „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku"

Úprava limitu na platy a odpisy PO pro rok 2020

Usnesení č. 118/2441/20 - rada města s c h v a l u j e

zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2020 bez zvýšení provozního příspěvku v celkové výši 27.007 Kč pro
příspěvkové organizace dle návrhu

Usnesení č. 118/2442/20 - rada města s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2020 bez snížení provozního příspěvku v celkové výši 26.000 Kč pro
příspěvkové organizace dle návrhu

Budoucí komunikace a VO U Vodojemu v Náchodě - projektová dokumentace

Usnesení č. 118/2443/20 - rada města s c h v a l u j e

změnu objednávky č.179/2020 pro společnost Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice, IČO 28779533, změna termínu
odevzdání projektové dokumentace stavby „Komunikace U
Vodojemu v Náchodě"

Dětské dopravní hřiště v Náchodě - provozní budova - dodatek č.1 smlouvy o dílo

Usnesení č. 118/2444/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo IRM/596/2020 na akci „Dětské dopravní hřiště Náchod - provozní budova" se
zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Cenová nabídka na provedení kanalizační přípojky v ulici U Zbrojnice Náchod-Běloves

Usnesení č. 118/2445/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky na
provedení kanalizační přípojky v ulici U Zbrojnice Náchod -
Běloves pro pana Milana Leinwebera, Šonov 188, 549 08 Provodov - Šonov, IČO 45919518

„Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda " - Dodatek č.1 k SoD č. IRM/601/20

Usnesení č. 118/2446/20 - rada města s o u h l a s í

se změnovými listy č.1 a č.2 a schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. IRM/601/20 na akci Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda se zhotovitelem BEZEDOS s.r.o.,Náchodská 628,549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867

Stavební úpravy místní komunikace, ulice Řezníčkova, Náchod - projektová dokumentace

Usnesení č. 118/2447/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy místní komunikace ulice Řezníčkova v Náchodě pro pana Miloslava Kučeru PRODIS - Projektování dopravně inženýrských staveb, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČO 12349615, DIČ
CZ5607061515. Do projektu zapracovat podélná nebo kolmá
parkovací stání a umístění kontejnerů na odpad

Montáž elektroinstalace a dodávka řídícího systému úpravny přírodní léčivé minerální vody v Bělovsi

Usnesení č. 118/2448/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost RYBA Elektro Praha s.r.o. na dodávku a montáž
elektroinstalace a řídícího systému úpravny minerální vody

Smlouva o bezúplatném užívání části budovy za účelem umístění hodin

Usnesení č. 118/2449/20 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o bezúplatném užívání části budovy za účelem umístění hodin

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - vypsání výběrového řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 118/2450/20 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „SKATEPARK NÁCHOD"

- výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a
pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

Usnesení č. 118/2451/20 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „SKATEPARK NÁCHOD" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Miroslav Petr (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Marek Labík, Eva Zákravská), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Schválení smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice

Usnesení č. 118/2452/20 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu na zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice mezi objednatelem, městem Náchod, a zhotovitelem, Ing.
Tomášem Dohnanským, se sídlem podnikání Na Třešňovce 184, Velichovky, v předloženém znění

Revize elektro zařízení v budově dobrovolných hasičů na Jizbici

Usnesení č. 118/2453/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro Ing. Tomáše Fulku, Příkopy 1548, 547 01 Náchod IČO 3687651

Vícepráce opravy vstupu Zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 118/2454/20 - rada města s c h v a l u j e

cenové nabídky a souhlasí se změnou objednávky pro DOMIVO
s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO 03771351

Nákup stánků

Usnesení č. 118/2455/20 - rada města s c h v a l u j e

nákup 2 novinových stánků od firmy JCDecaux Group,
Rohanské nábřeží 678/258, 186 00 Praha 8 za Kč 80 000,- + DPH

Usnesení č. 118/2456/20 - rada města u k l á d á

odboru SMF přepracovat stávající nájemní smlouvy

Schválení přijetí darů pro ZŠ, Náchod, Komenského 425 od Královéhradeckého kraje a Královéhradecké lékárny

Usnesení č. 118/2457/20 - rada města s o u h l a s í

s přijetím hmotných darů pro Základní školu, Náchod,
Komenského 425 od Královéhradeckého kraje ve výši 144.209,45 Kč a od Královéhradecké lékárny ve výši 63.558 Kč

V Náchodě 15. prosince 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta