Dnes
Teplota: 1.1 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 19.dubna 2021


Souhrn usnesení z 12.  / 131. / schůze Rady města Náchoda konané 22. března 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 131/2697/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 2188 - že usnesením č. 129/2621/21 schválené vrácení
nájemného ve výši 12.500,- Kč společnosti Hotel Service Plus,                          s.r.o., IČO 2002049452, ul. T. G. Masaryka 260, 552 03 Česká
Skalice,  se týká čísla spisu 2188, nikoliv chybně uvedeného čísla                                 3722

 

Usnesení č. 131/2698/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 7598/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -                               služebnosti č. SMF/3606/2020 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,                              IČO 24729035. KNN je umístěno na pozemkové parcele č. 481/1 v                                  katastrálním území Dobrošov o celkové délce 20,01 m. Smlouva                           se uzavírá na dobu neurčitou.  Břemeno se zřizuje za cenu
10.000,- Kč + DPH

č. 1502/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3653/2021 se                             společností MR STAVBY s.r.o., IČO 06431968, na pronájem části                                    pozemkové parcely č. 28/1 o výměře 110 m2 v katastrálním území                         Staré Město nad Metují, za účelem uskladnění pracovních strojů a                                 pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode                           dne 1.4.2021. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 22.000,-                                  Kč/rok + DPH

 

Usnesení č. 131/2699/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 3063/2021 - s vytyčením pozemku p.č. 122/3 (ostatní plocha, jiná                            plocha) o výměře 174 m2 v k.ú. Náchod, který je ve vlastnictví p.                               Sobotky

 

Usnesení č. 131/2700/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 21047 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 s panem *********, kterým se prodlužuje                                     tato smlouva od 01.04.2021 do 30.04.2021

č. 21048 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem                                  *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na                                dobu 1 měsíce od 01.04.2021 do 30.04.2021

č. 21049 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od                         01.04.2021 do 30.06.2021

č. 21050 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s                                 uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p.                               2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým                           se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.04.2021 do                               30.04.2021

č. 21051 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce                               od 01.04.2021 do 30.04.2021

č. 21052 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s                                 uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p.                               2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým                           se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.04.2021 do                               30.04.2021

č. 21053 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 12 s paní *********, kterým se prodlužuje                                     tato smlouva od 01.04.2021 do 30.06.2021

č. 21054 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem
*********, kterým se prodlužuje tato smlouva na dobu 3                                  měsíců od 01.04.2021 do 30.06.2021

č. 21055 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3                                měsíců od 01.04.2021 do 30.06.2021

 

Usnesení č. 131/2701/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 21056 - část usnesení 129/2623/21 ze dne 08.03.2021 ve věci                             uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1 + 2 v č.p. 1502                           v ulici Českých bratří v Náchodě s paní ********* na                                   období 01.04.2021 - 30.06.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové                                  plochy bytu, jistota Kč 13.000,00 a pověřuje odbor SMF přípravou
rekonstrukce bytu a poskytnutí náhradního bydlení

č. 21057 - část usnesení 121/2497/21 ze dne 11.01.2021 ve věci                             uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203 v č.p.                                   1819 v ulici Rybářská v Náchodě

 

Usnesení č. 131/2702/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 21058 - slevu na nájemném pro podnikatele v nájmu prostor ve                              vlastnictví města Náchoda za období 01.10. - 31.12.2020 ve výši                           50% nájmu po předložení schválené žádosti v rámci programu                         „COVID - Nájemné - Výzva 3"

 

Usnesení č. 131/2703/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 21059 - informaci o poskytnutých slevách na nájemném pro                                    podnikatele v nájmu prostor ve vlastnictví města Náchoda za                                    období 01.07. - 30.09.2020 ve výši 50% předepsaného nájmu                                 v rámci programu „COVID - Nájemné - Výzva 2"

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 131/2704/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města                                     schválit

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2021 o plnění závazku veřejné                                   služby obecného hospodářského zájmu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města                                  Náchoda - podpora de minimis č. SMF/20/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/22/2021 až č. SMF/32/2021

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 131/2705/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 12 až č. 14 dle návrhu a doporučuje ZM vzít                             daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Žádost o povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 131/2706/21 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 89 298 Kč pro Sportovní zařízení

města Náchoda, Náchod, Pražská 178. Finanční prostředky budou                               použity na opravu výměníku ohřevu vody.  O tuto částku bude                              snížen odvod zřizovateli z fondu investic za rok 2020

 

Prodloužení realizace mikroprojektu č. 2083

Usnesení č. 131/2707/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování mikroprojektu                              typu B s názvem „Ahoj sousedé - spolupráce v Evropském městě                           Nachod-Kudowa-Zdroj", reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002083

 

Dar pro  Společné cesty

Usnesení č. 131/2708/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

 

Výroční zpráva MěSSS Marie za rok 2020

Usnesení č. 131/2709/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

Výroční zprávu MěSSS Marie za rok 2020

 

Žádost o finanční příspěvek na svoz text. odpadu

Usnesení č. 131/2710/21 - rada města    z a m í t á

žádost o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Broumov, s.d.

 

Žádost ředitelky Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 o souhlas se zapojením do projektu Šablony III

Usnesení č. 131/2711/21 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 do
projektu Šablony III v celkové výši 349 176 Kč

 

Výměna filtrační náplně ve filtru v krytém plaveckém bazénu

Usnesení č. 131/2712/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost Lacus Technology s. r. o., Zděbradská 8 - Jažlovice,                            251 01 Říčany IČO 05617791

 

Úprava zeleně v rámci projektu „Infrastruktura ZŠ Plhov v  Náchodě"

Usnesení č. 131/2713/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky společnosti                                  Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad                         Metují, 547 01 Náchod na úpravu zeleně v rámci projektu
Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě

 

Kaple na Pavlišově - malby

Usnesení č. 131/2714/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana                          Michala Semeráka, Příkopy 1182, 547 01 Náchod IČO 05672686

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě"- vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 131/2715/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce
„Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě" zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro                                    zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje                                městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

Usnesení č. 131/2716/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení                            nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „Nový víceúčelový                              bazén na koupališti v Náchodě." zadávané dle zákona ve složení                          Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Marek Labík (náhradníci                              Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Eva Zákravská), s tím, že                              komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna
nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Výměna podlahové krytiny herně MŠ Březinova

Usnesení č. 131/2717/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO                           03771351

 

Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

Usnesení č. 131/2718/21 - rada  města    s o u h l a s í

s rozdělením příspěvku z programu regenerace MPR a MPZ pro                                 vlastníky kulturních památek, dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 131/2719/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace)                                  z rozpočtu města Náchoda ve výši 10 % z celkových uznatelných                                nákladů na obnovu památky vlastníkům kulturních památek,
kterým bude poskytnut příspěvek z programu regenerace MPR a                             MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto:

- Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul., renovace hlavních dveří do                                  průjezdu, 11.000,- Kč

- Sokolovna - tělocvična, čp. 207, Tyršova ul., výměna okna v                                     tělocvičně, 17.000,- Kč

 

Autorský dozor stavebníka na akci: „Nová komunikace, ulice  Tkalcovská"

Usnesení č. 131/2720/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vykonávání funkce autorského dozoru stavebníka dle § 152 odst.                                    4 zákona č. 183/2006 Sb., na akci: „Nová komunikace, ulice
Tkalcovská" pro pana Ing. Jana Lahodu, Bílínská 514/8, 190 00                         Praha 9 - Prosek, IČO 06654720 za max. cenu 96.800,- Kč vč. DPH

 

Koordinátor BOZP na akci: „Nová komunikace, ulice Tkalcovská"

Usnesení č. 131/2721/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vykonávání funkce koordinátora BOZP na akci: „Nová
komunikace, ulice Tkalcovská" na pana Karla Fejka, Nové Lesy                              18, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 459 55 581

 

Změna podmínek Smlouvy o spolupráci v oblasti elektromobility a výstavbě nabíjecích stanic - innogy Energo

Usnesení č. 131/2722/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o spolupráci v oblasti
elektromobility a výstavbě nabíjecích stanic uzavřené dne
10.12.2020 s firmou společností innogy Energo, s.r.o., IČO
25115171, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 10800 Praha 10,                                 pověřuje MÚ rozhodnout o finálním znění tohoto dodatku a

s c h v a l u j e

vystavení souhlasu vlastníka pozemku s připojením odběrného                              místa k elektrické energii pro instalaci nabíjecí stanice na
pozemku č. 2228 v k.ú. Náchod ( parkoviště u č.p. 40)

 

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 131/2723/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMF/3655/2021 se
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. (jako zmocněnec                             investora CETIN, a.s.). Telekomunikační síť bude umístěna
v pozemku p.p.č. 2232, 1918 v k.ú. Náchod a p.p.č. 5/1 v k.ú. Staré                                   Město nad Metují,vlastník město Náchod, v celkové délce cca 40m

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 131/2724/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2021 o plnění závazku                                   veřejné služby obecného hospodářského zájmu

 

Přeplatky tepla a elektřiny za rok 2020

Usnesení č. 131/2725/21 - rada města    o d r o č u j e    rozhodnutí

 

Žádost o souhlas s úpravou pozemku před garáží v ul. Zborovská

Usnesení č. 131/2726/21 - rada města    s o u h l a s í

s tím, že paní Slavomíra Suková (jako stavebník) provede na části                                 pozemku p. č. 952/1 (ulice Zborovská) v k. ú. Náchod, před garáží                                bez čp. úpravu - zpevnění povrchu zatravňovací plastovou
dlažbou v délce cca 7,0m a v šířce cca 4,0m, a u zadního vchodu                                  provede úpravu - zpevnění chodníku čtvercovou dlažbou v déle                             cca 4,0m a šířce cca 1,0m, vše bez zásahu do tělesa komunikace                                  ulice Zborovská za dodržení následujících podmínek:

a) Stavebník provede úpravu - zpevnění před garáží a chodníku                                       v uvedené délce a šířce výhradně na své náklady

b) Stavebník nebude před ani po realizaci úpravy - zpevnění                                         požadovat od vlastníka pozemku p. č. 952/1 finanční spoluúčast

c) Stavebník si bude na vlastní náklady udržovat takto upravenou                             plochu před garáží bez čp. a chodníku v ul. Zborovská
v provozuschopném stavu a nebude požadovat po městu
Náchod materiální ani finanční spoluúčast

d) že na části pozemku (vlevo od chodníku k zadnímu vchodu)                                     zachová zeleň včetně náhradní výsadby stromku (viz příloha)

e) Stavebník bere na vědomí, že v případě potřeby provedení                                  zemních nebo jiných prací v prospěch města Náchoda
v uvedeném prostoru před garáží bez čp. a chodníku, na základě                           výzvy musí toto místo uvolnit a upravenou - zpevněnou plochu                                   odstranit v nutném rozsahu na vlastní náklady.

 

Rozšíření VO ve vnitrobloku tzv. u sklenářů

Usnesení č. 131/2727/21 - rada města    s o u h l a s í

s rozšířením VO v tzv. vnitrobloku u sklenářů za cenu do 90.000,-                                Kč včetně DPH. Rozšíření VO zajistí firma TELKABEL CR s.r.o.,

IČO 252 89 675, ul. Českých bratří 89, 547 01 Náchod

 

Žádost firmy Internet2 s.r.o., o souhlas vlastníka budovy

Usnesení č. 131/2728/21 - rada města    s o u h l a s í

s připojením budovy krytého bazénu parcelní číslo st. 3299 v ulici                                    Pražská, vlastník město Náchod, k metropolitní síti za dodržení                                    podmínek uvedených v žádosti firmy Internet2 s.r.o.

 

Stavební úpravy bytového domu Odboje č.p. 50  - smlouvy o právu provést stavbu se Správou silnic KHK

Usnesení č. 131/2729/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smluv o právu provést stavbu (č. smlouvy :
9/40/21/0077/Ha/N a č. smlouvy: 9/40/21/0079/Ha/N) na akci
„Stavební úpravy a nástavba bytového domu č.p. 50 , ul. Odboje "                           se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500                          04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996

 

Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Plhov - pojistná událost - voda

Usnesení č. 131/2730/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost Pavlacký s. r. o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice                                    IČ: 63472902, na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ Plhov

 

Studie - parkovací dům Plhov - Příkopy

Usnesení č. 131/2731/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky se
společností Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Šafaříkova 550/10,                             500 02 Hradec Králové, pro zpracování projektové dokumentace                         ve stupni architektonická studie - návrh stavby na stavební
záměr „Novostavba parkovacího domu s volnočasovým střešním                                 parkem v lokalitě Plhov - Příkopy v Náchodě, konkrétně na p.č.                                  490/1 k.ú. Náchod"

 

Studie - chytré parkoviště - Bílá růže

Usnesení č. 131/2732/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky se
společností Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Šafaříkova 550/10,                             500 02 Hradec Králové, pro zpracování projektové dokumentace                         ve stupni architektonická studie - návrh stavby na stavební záměr                             „Smart parking (tzv.chytré parkoviště) v lokalitě Bílá růže v
Náchodě, konkrétně na p.č. 122/4, 2058/29, st.p.č. 3405, 3406 a                          příp. dalších přilehlých pozemcích v k.ú. Náchod" (dále jen Dílo)                                  ve stupni dopravně-urbanistická studie

 

Spolkový dům Náchod -  zjišťovací archeologický výzkum

Usnesení č. 131/2733/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky s Muzeem                                   Náchodska, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje,                                   Masarykovo náměstí č.p. 1, Náchod, PSČ 547 01, IČO 00084930 na                             provedení zjišťovacího archeologického výzkumu,  pro akci
spolkový dům v Hurdálkově ulici v Náchodě

 

Studie na tenisovou halu a rekonstrukci tenisového areálu v Náchodě -  Bělovsi

Usnesení č. 131/2734/21 - rada města    s o u h l a s í

s předloženou studií na tenisovou halu varianta č.2 a úpravy

tenisového areálu v Náchodě Bělovsi, v souladu s usnesením                           tenisového klubu Náchod z.s. a pověřuje odbor investic a rozvoje                                 města zadáním zpracování cenové nabídky na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení vybudování haly, na
rekonstrukci tenisových hřišť a úpravu šaten a sociálního zázemí                              v tenisovém areálu

 

Oprava veřejného osvětlení Krámská, Hrašeho, Weyrova

Usnesení č. 131/2735/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
Technické služby Náchod s.r.o. na opravu veřejného osvětlení v                              ulicích Krámská, Hrašeho, Weyrova

 

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/33/2021 až č. SF/39/2021

Usnesení č. 131/2736/21 - rada města    d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného                                            hospodářského zájmu č. SMF/33/2021 až č. SF/39/2021.

 

Proma Reha s.r.o. - darovací smlouva

Usnesení č. 131/2737/21 - rada města    s c h v a l u j e

Darovací smlouvu mezi dárcem Proma Reha s.r.o., Riegrova 342,                         552 03 Česká Skalice a obdarovaným Městem Náchod,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

 

Nabídka Police Symphony Orchestra ke spolupráci na akci Na viděnou! formou plakátů s QR kódy

Usnesení č. 131/2738/21 - rada města    s c h v a l u j e

zapojení města Náchoda do akce Na viděnou!

 

Parkování Kostelecká a Na Přadýnku - projektové dokumentace

Usnesení č. 131/2739/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenové nabídky a souhlasí s vystavením objednávek na
vypracování projektových dokumentací, parkování Plhov
Kostelecká  a parkování ulice Na Přadýnku - Brožíkova,  pro
zhotovitele Ing. Jana Lahodu, IČO 06654720, Bílinská 514/8, 190 00                                               Praha 9

 

Spolkový dům Náchod -  bourací práce pro archeologický průzkum

Usnesení č. 131/2740/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky na
provedení bouracích prací souvisejících s archeologickým
průzkumem, na akci spolkový dům Náchod, pro zhotovitele
Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO                                  48419729

 

Kulturní akce

Usnesení č. 131/2741/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o plánované akci Čarodějnice na Dobrošově  30. 4.  a                           souhlasí  s dalším rozhodnutím dle vývoje epidemiologické
situace v měsíci duben 2021

 

Usnesení č. 131/2742/21 - rada města    s c h v a l u j e

nepořádat tradiční akci Májování s ohňostrojem dne 7. 5. 2021                               z důvodu  epidemiologické situace Covid-19.

SPZL - nákup zahradního traktoru

Usnesení č. 131/2743/21 - rada města    s c h v a l u j e

nákup zahradního traktoru pro příspěvkovou organizaci Správa                              přírodních zdrojů a lázní za finanční částku 107 990 Kč vč. DPH od                                  dodavatele Ing. Luboš Hlaváček-STAVIS (Havlíčkova 222, 552 03                         Česká Skalice IČO: 11158310)

 

Antigenní testy pro určené školy

Usnesení č. 131/2744/21 - rada města    s o u h l a s í

s poskytnutím 195 antigenních testů na přítomnost antigenu viru                           SARS-CoV-2  pro školy určené hejtmanem Královéhradeckého                            kraje k vykonávání péče o děti vybraných profesí v období
nouzového stavu ve věku od 3 do 10 let v období do konce března                          2021

V Náchodě 23. března 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta