Dnes
Teplota: 2.9 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 18. prosince 2023

Souhrn usnesení ze  45.   / 54. /  schůze Rady města Náchoda konané  6. prosince 2023

Stavební úpravy místní komunikace na p.p.č. 528 k.ú. Lipí u Náchoda"- dodatek č.1 smlouvy o dílo

Usnesení č. 54/1131/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/702/23 se
společností SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO :
27476162 na stavbu „Stavební úpravy MK na pozemku č. parc. 528, k. ú. Lipí u Náchoda", dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Stavba „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" chodníky - uzavření Dodatku č. 3
Smlouvy o dílo

Usnesení č. 54/1132/23 - rada města    b e r e    na    v ě d o m í

změnové listy č. 07 - 16 a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo č.  IRM/664/22 se společností STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 na stavbu „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" - chodníky, dle
předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 54/1133/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 30 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu                          města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

V Náchodě 7. prosince 2023

 

Jan    B i r k e 
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta