Dnes
Teplota: 13.4 °C

Integrovaný plán rozvoje města


Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013. Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu města.

Vzhledem k tomu, že město Náchod nepatří mezi města nad 50. tis. obyvatel, nemá povinnost IPRM zpracovávat pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu a jiných operačních programů, tudíž IPRM Náchod nepodléhá procesu hodnocení a schvalování IPRM Regionální radou Severovýchod ani jiných řídících orgánů. Použití integrovaného přístupu v rámci zpracování "dobrovolného" IPRM však může být velkým přínosem pro efektivní využití prostředků na udržitelný rozvoj města. Při zpracování IPRM bylo proto v maximální míře postupováno dle doporučených metodických materiálů (Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13.8.2007 č. 883, Vademecum pro přípravu Integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období 2007-2013 verze 1.04 z 25.2.2008) tak, aby IPRM mohl sloužit jako podklad pro získání finančních prostředků na spolufinancování projektů obsažených v tomto IPRM.

Integrovaný plán rozvoje města Náchod navazuje na komplexní strategii rozvoje města (Strategický plán rozvoje Náchodska z března 2005) a je nástrojem na realizaci dílčí části resp. specifikovaného tématu. IPRM Náchod je zpracovaný pro plánovací období 2007-2013 a je koncipován jako tématický integrovaný plán, tzn. zaměřený na vybranou tématickou oblast v rámci celého města, a tou je oblast "lázeňství a s ním související služby". Hlavní téma IPRM bylo stanoveno jako nosné vzhledem k aktuální problematice obnovy lázeňství ve městě. Za související služby jsou považovány především sektory občanských a veřejných služeb a infrastruktury vedoucích ke zvýšení atraktivity města a posílení lázeňské image s orientací na návštěvníka.

IPRM Náchod bude realizován obsaženými individuálními projekty, které směřují k dosažení cílů a naplnění vize v daném tématu. S těmito projekty je pracováno v úzké vazbě na jednotlivé operační programy tak, aby došlo k zajištění synergického efektu a maximálního využití prostředků z fondů EU pro město Náchod. Největší pozornost je vzhledem k zaměření IPRM Náchod věnována Regionálnímu operačnímu programu, Operačnímu programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko a Operačnímu programu Životní prostředí.

IPRM Náchod je zpracováván Centrem evropského projektování, a.s., Hradec Králové. Zpracování bude ukončeno 31.7.2008. IPRM Náchod bude schvalován zastupitelstvem města v září 2008.

Text vypracován Centrem evropského projektování, a.s., Hradec Králové


Usnesení rady města Náchoda

23. / 29. / schůze rady města Náchoda konaná dne 23. října 2007

Integrovaný plán rozvoje města
Usnesení č. 29/753/07 - rada města s o u h l a s í se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda (IPRM Náchoda), s vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele IPRM Náchoda, se seznamem poptávaných prací a souhlasí se seznamem kritérií pro hodnocení nabídek na zpracovatele IPRM Náchoda

28. / 34. / schůze rady města Náchoda konaná dne 4. prosince 2007

Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda

Usnesení č. 34/840/07 - rada města s o u h l a s í se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda firmou vybranou v poptávkovém řízení - Centrum evropského projektování, Hradec Králové a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo

z 11. / 47. / schůze rady města Náchoda konaná dne 29. dubna 2008

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - lázeňství a související služby

Usnesení č. 47/1111/08 - rada města z ř i z u j e řídící výbor pro tvorbu Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda ve složení: Ing. Oldřich Čtvrtečka, Ing. Pavla Maršíková,
Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Tomáš Šubert, Ing. Rostislav Zeiska, Ing. arch. Aleš Krtička, MUDr. Jan Falta, Ing. Josef Šimurda a Hana Kopecká

19. / 55. / schůze rady města Náchoda konané dne 29. července 2008

Integrovaný plán rozvoje města

Usnesení č. 55/1286/08 - rada města s c h v a l u j e projektový tým k IPRM dle návrhu
Usnesení č. 55/1287/08 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit do funkce manažera IPRM ing. Romanu Pichovou
Usnesení č. 55/1288/08 - rada města s o u h l a s í s rozšířením Řídícího výboru pro tvorbu Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda o členy - Svaz cestovního ruchu
Branka, o.p.s., Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, České dráhy a.s., VCES a.s.

Zdůvodnění výběru tématu IPRM Náchod

Město Náchod je silným regionálním centrem regionu česko - kladského pomezí. Leží při hranicích s Polskem, se kterým jej spojuje hraniční přechod Běloves na mezinárodní tranzitní trase E 67. Krajina Náchodska leží na styku podhůří Orlických hor a Krkonoš a svým reliéfem a přírodními hodnotami je vhodným potenciálem pro celoroční turistiku a cestovní ruch. Výskyt pramenů minerálních vod na Náchodsku podmínil rozvoj lázeňství v tomto regionu.

Město Náchod má lázeňský statut, ale lázeňská činnost zde byla cca před 15 lety ukončena, čímž město ztratilo část návštěvníků a turistů, kteří do města přijížděli nejen za lázeňskými službami, ale také za dalšími atraktivitami ve městě a v blízkém okolí. Blízkost sousedního Polska a podobný charakter ekonomických činností na území regionu česko - kladského pomezí může být na Náchodsku rozvíjen za intenzivní česko - polské spolupráce a to nejen v oblasti cestovního ruchu.

V katastru města Náchod se vyskytují prameny minerálních vod a kyselek (Ida a Hedva), které byli v minulosti využívány především k lázeňským účelům. Pramen Ida byl rovněž stáčen a distribuován do obchodní sítě.

Obnova lázeňského komplexu a oživení tradice lázeňství jsou dobrými předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu na Náchodsku a služeb vázajících se na lázeňskou péči.

Město Náchod má ve spolupráci se soukromým investorem velký zájem obnovit lázeňství a na něj navázané činnosti a služby ve městě. Stávající lázeňský areál je v soukromém vlastnictví. Jeho stavebně - technický stav je nevyhovující, zchátralý a několikrát poškozený povodněmi a jeho rekonstrukce by byla velmi náročná a problematická. Město Náchod má zpracovanou studii proveditelnosti "Rekonstrukce, výstavba a zprovoznění lázní Běloves", podle níž je nejoptimálnějším řešením výstavba nového lázeňského komplexu v návaznosti na stávající lokalitu. Pro jeho vybudování Město Náchod poskytne vhodné pozemky lokalizované již mimo zátopovou oblast a má zájem podílet se na vybudování potřebné infrastruktury k obnovení lázeňství ve městě. O výstavbě nového lázeňského komplexu město Náchod vyjednává s potencionálním investorem.

IPRM města Náchod je orientován na téma "lázeňství a související služby", přičemž za související služby jsou považovány především sektory občanských a veřejných služeb a infrastruktury, jejichž zkvalitnění a rozvoj dle závěrů analýzy města podmiňuje zvýšení atraktivity města a posílení lázeňské image s orientací na návštěvníka. Zaměření nosného tématu "lázeňství" je doplněno o následující související služby a podtémata:

zdravotní služby, občanské služby, volnočasové aktivity včetně sportovních a kulturních, rekreace a turistika, dopravní dostupnost města, přeshraniční spolupráce, veřejná prostranství a zeleň ve městě

Město Náchod má k naplnění tématu "lázeňství a související služby" prostřednictvím IPRM připraveno a vytipováno několik projektů, které je možné spolufinancovat ze zdrojů EU, a které jsou svým zaměřením v souladu s operačními programy ČR, především s Regionálním operačním programem Severovýchod, Operačním programem Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko a Operačním programem Životní prostředí.


Text vypracován Centrem evropského projektování, a.s., Hradec Králové

Obsah Integrovaného plánu rozvoje města Náchod

1. Úvod

2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza
- Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM
- Analýza ekonomické a sociální situace
- SWOT analýza
- Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru tématu

3. Popis tématu
- Kvantitativní a kvalitativní popis tématu
- Vize, globální cíl - Stanovení cílů a strategie

4. Popis opatření a aktivit
5. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů
6. Finanční a časový harmonogram
7. Možnosti financování projektů
8. Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM
9. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM
10. IPRM a naplňování horizontálnívh témat
11. Přílohy
- Projektové listy vybraných projektů