Dnes
Teplota: 23.6 °C

Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě


Datum od - do: 07.11.2011 - 21.11.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

 

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61


 

 

 

MĚSTO NÁCHOD

 

vyzývá podle „Vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil.Kč bez DPH" zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, v souladu s § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

 • A) Identifikační údaje zadavatele

Město Náchod,  se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,  IČ 00272868

Osoba zastupující zadavatele : Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

 • B) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Předmětem VZ je zhotovení  stavby „Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě"  dle závazných podmínek veřejnoprávní smlouvy, v rozsahu projektové dokumentace vypracované fy. Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3, zak. číslo 38905, z data 06/2006 a dle přiloženého výkazu výměr.  

Stavba sestává ze dvou objektů :

a) Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě - 1. etapa - stavební úpravy spočívají v úpravě 154,95 m MK ul. Anglická a úpravě  cca 77,5 m MK ul. Ruská s novou konstrukcí vozovky s krytem asfaltovým včetně úpravy přilehlých chodníků, terénních schodišť a ploch.

b) Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě - odstavné stání pro osobní vozidla - vybudování odstavné ploch v km 0,019 25 - 0,047 37 nalevo od hlavní větve Anglické ulice.

Předpokládanou hodnotu výše uvedené zakázky stanovilo Město Náchod ve výši  3.300 000,- Kč bez DPH.

 

 • C) Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby :                                 květen  2012

Závazný limitní termín dokončení stavby:                                         31.července 2012

Místo plnění : ul. Anglická - 1. etapa v Náchodě. Místo stavby je volně přístupné, prohlídka nebude organizována.

 • D) Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje obsah nabídky, krycí list nabídky, rekapitulace ceny, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), projektovou dokumentaci stavby v elektronické podobě vše na CD.

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kovářová tel. 608 226 824, e-mail: jana.kovarova@mestonachod.cz Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.

E)  Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky zájemce doručí nejpozději do 21.11.2011 do 12:00 hodin.

Nabídku doručte na adresu: Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení). Osobní předání nabídek je možné na informacích (podatelně) na výše uvedené adrese č. dv. 1 v přízemí radnice.

Zalepenou obálku označte nápisem „Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě", NEOTEVÍRAT

F)  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže splnění:

1.  základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst. 1, písm. d) doložením čestného prohlášení,

2. profesních kvalifikačních předpokladů § 54 (kopií z výpisu z obchodního řejstříku nebo živnostenským listem)

   Všechny doklady budou předloženy  v kopiích. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů předloží vybraný uchazeč.

3. technických kvalifikačních předpokladů podle §56 odst. 3, písm. a) seznam obdobných stavebních prací realizovaných v posledních 5ti letech.

Uchazeč prokáže splnění své kvalifikace společně s nabídkou a návrhem smlouvy o dílo.

 

G)  Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH za podmínky dodržení požadovaných parametrů díla.

 

H)  Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně  DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci díla.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr. Uchazeč je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla. Jedná se například o vytyčení inženýrských sítí, geodetické zaměření skutečného provedení díla, náklady na dočasné dopravní značení, zajištění uzavírky apod. včetně dopravy do místa plnění, uložení odpadu na skládce a dalších vedlejších nákladů. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o úpravu komunikaci s velkým podélným spádem.

Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.

I)  Platební podmínky

Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Provedené práce budou uhrazeny ve lhůtě do 180 ti dnů po obdržení faktury na základě oceněného soupisu provedených a odsouhlasených prací, až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude zhotoviteli vyplacena po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

J)  Obsah a forma nabídek

Nabídka musí být členěna takto :

 • 1. Krycí list nabídky, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění.
 • 2. Rekapitulace ceny.
 • 3. Doložení splnění kvalifikace zájemce podle článku F).
 • 4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), musí být podepsán osobou ktomu oprávněnou; zadavatel

doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady, poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za zájemce.

5.   Oceněný výkaz výměr.

 

 

 

K)  Práva zadavatele

 • - Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • - Zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí stavby, které by nebyly realizovány.
 • - Zadavatel si vyhrazuje možnost záměny použitých materiálů, výrobků a řešení povrchů.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.
 • - Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na webu města Náchod cenovou nabídku vítězného uchazeče včetně textu smlouvy o dílo, případného dodatku smlouvy o dílo a výslednou cenu zakázky po jejím dokončení.

 

V Náchodě dne 2.11.2011

 

 

.................................

Ing. Tomáš Šubert

místostarosta

 

 

 Přílohy:

Zadavaci_dokumentace     (3513_21471776.zip / 7,32 MB)